NATUURNET       Natuurnet
kennismakelaar


U kunt met dit formulier de gegevens van uw adviesbureau (adresgegevens en omschrijving van uw werkzaamheden) doorgeven aan Natuurnet. Alleen volledig ingevulde formulieren worden verwerkt.

Natuurnet verstrekt zijn bezoekers als standaardvermelding uw contactgegevens (naam adviesbureau, adres, telefoonnummer, contactpersoon). Hieraan zijn geen kosten verbonden. De informatie is te vinden via het overzicht van adviesbureaus dat alfabetisch en op trefwoord is ontsloten.

U kunt ook een uitgebreide vermelding (kosten 147,50 euro excl. btw per jaar) laten opnemen in Natuurnet. Deze vermelding biedt bezoekers de mogelijkheid uw bureau te selecteren en te benaderen aan de hand van:

Graag ontvangt Natuurnet per post een bevestiging van uw aanvraag voor een uitgebreide vermelding.

Naam adviesbureau:
Naam contactpersoon:
 

m v
Postadres:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
Fax:
email:
website:

In uw adviesbureau zijn de volgende disciplines aanwezig:
aquatische ecologie (ecologie van watersystemen)
archeologie
bestuurskunde
biologische landbouw
bodemkunde
bosbouw
chemie
communicatie
cultuurhistorie
cultuurtechniek
ecohydrologie
ecotoxicologie
floristiek
fotografie
herpetologie
hydrologie
informatica/GIS
landschapsarchitectuur
landschapsecologie
mariene ecologie (ecologie van zee-ecosystemen)
milieukunde
natuurbeheer
ontwerp infrastructuur
ornithologie
overige faunistiek
planologie
procestechnologie
rechten
recreatie
remote sensing
stedebouw
terrestrische ecologie (ecologie van landecosytemen)
zoogdierkunde (mammologie)
u heeft de volgende (soort) opdrachtgevers:
adviesbureaus
bedrijfsleven
buitenlandse organisaties
Europese instellingen
gemeentelijke overheid
particulieren
provinciale overheid
rijksoverheid
terreinbeherende organisaties
waterschappen
de aard van uw produkten is:
beheersadviezen
beleidsadviezen
bestekken
directievoering
effectenstudies
foto/film-materiaal
kartering
management
methodiekontwikkeling
monitoring
onderwijs
onderzoek
uitvoeringsbegeleiding
visie-vorming
voorlichting
u heeft ervaring met de volgende ecosystemen:
bos
cultuurlandschappen
duin
getijdewateren
grasland
heide
landbouw-systemen
landschapselementen (zoals bermen)
mariene systemen
moeras/grienden
overige zoetwater-systemen
rivieren
stedelijke systemen
tropische ecosystemen
uw bureau heeft ervaring in de volgende aandachtsgebieden:
agrarisch natuurbeheer
automatisering
beleidsvoorbereiding
bodemsanering
bosbouw
inrichting
landbouw
landschap
milieu
milieu-effect-rapportage
natuur
natuur in de stad
natuurontwikkeling
planvorming
recreatie
ruimtelijke ordening
terreinbeheer
verdroging
verkeer/vervoer
vermesting
versnippering
verspreiding
verstedelijking
verstoring
verzuring
visserij
water
waterwinning

aanwezigheid en aard van certificering van uw bureau:
geen certificering
ISO 9001
ISO 9002
ISO 9003
andere certificeringssystemen, nl.:

lidmaatschap branche-organisaties:
Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundige en Planologen (BNSP)
Netwerk Groene Bureaus (NGB)
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL)
ONRI, Organisatie van advies- en ingenieursbureaus (ONRI)
andere branche-organisaties, nl.:

indien van toepassing: uw adviesbureau maakt gebruik van inventarisatiemethoden voor flora en fauna die nationaal erkend zijn:
ja
nee

de omvang van uw bureau is (aantal fte's):

Bij uw adresvermelding mag Natuurnet de mogelijkheid voor de toezending van een offerte-aanvraag opnemen:
ja
nee

overige opmerkingen:

Ik wil tegen betaling van 147,50 (excl.btw) per jaar de gedetailleerde informatie
en een link naar mijn website aan elke bezoeker van Natuurnet laten tonen:
Ik wil alleen de standaardinformatie op Natuurnet laten tonen:


Uw informatie wordt opgenomen in het Natuurnet en is daarmee openbaar toegankelijk gesteld voor derden.
Natuurnet acht zich niet aansprakelijk voor gevolgen van een eventueel verkeerde opname van uw gegevens in Natuurnet.