NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

56.000 nieuwjaarsboodschappen fluiten dit kabinet terug voor een beter natuurbeleid!

2 febr 2011

Vandaag heeft Staatsecretaris Bleker 56.000 nieuwjaarsboodschappen in ontvangst genomen waarin het kabinet wordt opgeroepen Vogels en Natuur toekomst te geven. De actie is een initiatief van Vogelbescherming Nederland. Directeur Fred Wouters van Vogelbescherming riep de Staatssecretaris op: Zorg dat het geld voor boeren uit Brussel Ún Den Haag veel meer rendement voor natuur gaat opleveren! 

Vogels en andere natuurwaarden zijn in het boerenland de afgelopen decennia dramatisch achteruit gegaan. Vergeleken met 1970 is nog maar 10% van de veldleeuweriken over en van de grutto, het boegbeeld van de weidevogels, is ruim 60% al verdwenen. Alleen door gerichte maatregelen kan deze trend worden gestopt. Wouters vroeg de Staatssecretaris om samen met Agrarische Natuurverenigingen, Vogelbescherming en andere natuurorganisaties te zorgen voor sterke kerngebieden voor weidevogels.

Wouters stelde eveneens dat de bezuinigingen van het kabinet-Rutte op natuur niet alleen slecht voor Nederland zijn, maar ook schadelijke gevolgen tot ver over de grenzen zullen hebben. Nederland is internationaal, met topnatuurgebieden als Waddenzee en Westerschelde, zeer belangrijk voor miljoenen trekvogels. Wouters stelt dat het kabinetsbeleid het noodzakelijke natuurherstel van die gebieden op de tocht zet. Daarom is Vogelbescherming van mening dat het kabinet het herstel van de Natura-2000 gebieden, dat zijn de op Europese schaal belangrijkste natuurgebieden in Nederland, ambitieus moet aanpakken. Daar past de omvang van de huidige bezuinigingen en het schrappen van de verbindingen tussen natuurgebieden absoluut niet bij.

Wouters bood de nieuwjaarsboodschappen aan, staand in een decor waarin een rijk Nederlands boerenlandschap werd verbeeld met gruttos, lepelaars en bloemrijke weides.

De actie Fluit dit kabinet terug, geef Vogels en Natuur toekomst sluit aan op de gezamenlijke campagne Hart voor Natuur van Nederlandse natuur- en landschapsorganisatie.

De heer Wouters heeft Staatssecretaris Bleker uitgenodigd voor gesprek met Vogelbescherming. De staatsecretaris heeft deze uitnodiging positief aanvaard.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet