NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Cramer reageert positief op klimaatplan Green4sure

12 juni 2007

Milieuorganisaties en vakbonden presenteerden op 5 juni 2007 het groene energieplan 'Green4sure' aan minister Cramer van VROM en voorzitter Rinnooy Kan van de Sociaal Economische Raad (SER). Door invoering van een samenhangend pakket maatregelen halveert Green4sure de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van het peiljaar 1990.

De overhandiging van het klimaatplan door Mirjam de Rijk, directeur van Stichting Natuur en Milieu, vond toepasselijk plaats in een zaal op de pier van Scheveningen, enige meters boven het - stijgende - zeewater. De Rijk: "Green4sure gaat uit van het halen van de klimaatdoelen van de overheid (30 procent broeikasgasreductie in 2020). Het plan kijkt zelfs nog verder: 50 procent minder broeikasgassen in 2030. De manier waarop deze doelen worden bereikt, wordt aan de markt overgelaten. De technologieŽn liggen op de plank. Maar ze moeten wel toegepast worden. We vragen dus wel wat van het kabinet."
Om de klimaatdoelen te verwezenlijken, is het volgens de initiatiefnemers noodzakelijk dat er een klimaatwet komt die de uitstoot van broeikasgassen begrenst, dat de belastingen verder worden vergroend en dat de ontwikkeling van duurzame energie wordt gestimuleerd. Daarnaast voorziet het plan in de instelling van CO2 normen voor gebouwen, apparaten en voertuigen.

Steun in de rug "Mijn reactie in algemene zin is heel positief", aldus de minister Cramer. Ze roemde de gezamenlijke realistische visie van de milieuclubs en vakbonden: "Een economisch uitvoerbaar en sociaal acceptabel plan". De minister van VROM noemde het rapport "een steun in de rug" bij haar gesprekken met de verschillende sectoren.
De vakbonden en milieuorganisaties vragen de minister om instrumenten uit het plan in te passen in haar beleid. Cramer: "Green4sure toont aan dat de klimaatdoelen van de overheid haalbaar zijn. Het is mijn taak om hier nu mee aan de slag te gaan". Ze wilde echter niet beloven dat de plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden, wel dat ze het rapport meeneemt en inbrengt in de overleggen.

Oranjegevoel Het marktgerichte instrumentarium van Green4sure stimuleert innovatie, beloont creatief ondernemerschap en houdt de keuzevrijheid van consumenten en bedrijven in stand. SER-voorzitter Rinnooy Kan ziet in de invoering van instrumenten uit Green4sure een mooie kans voor Nederland om de ontwikkeling van duurzame energie daadkrachtig op te pakken. Hij sprak bevlogen over het ontstaan van een nieuw oranjegevoel, als een sterke sector in duurzame energieopwekking zich in Nederland zou ontwikkelen.
Net als de andere sprekers bij de presentatie van het plan benadrukte Rinnooy Kan het belang van het gezamenlijk optreden van de vakbeweging en milieuorganisaties. Hij stelt dat de 'civil society' onmisbaar is bij het uitvoeren van beleid. Directeur Frank KŲhler van Milieudefensie merkte op dat de betrokken organisaties miljoenen burgers vertegenwoordigen.
FNV hoofdbestuurder Wilna Wind stelde dat de vroegere tegenstelling tussen milieubeweging en vakbonden door deze samenwerking wat haar betreft tot het verleden behoort. Bij het tot stand komen van de instrumenten van Green4sure is terdege rekening gehouden met werkgelegenheid. Door het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen ontstaan bij toepassing van Green4sure meer banen dan bij vergelijkbare toekomstmodellen.

Instrumenten Green4sure Hoofdinstrument van het plan is een klimaatwet. Hierin wordt het Nederlandse klimaatbudget vastgesteld, die aangeeft hoeveel CO2 er jaarlijks de lucht in mag. Dit budget daalt elk jaar en wordt tot 2030 geleidelijk gehalveerd. In overeenstemming met het advies van de Algemene Energie Raad is gekozen voor verhandelbare emissierechten om de CO2 uitstoot te beperken. Bedrijven kunnen de benodigde rechten op de markt kopen. Doordat het klimaatbudget afneemt, zal de prijs van de emissierechten stijgen. Dit stimuleert energie-efficiŽnte technieken en de ontwikkeling van duurzame energie.
Het Nederlandse klimaatbudget is verdeeld in drie aparte budgetten, voor drie verschillende sectoren. Omdat sommige sectoren meer blootstaan aan concurrentie van buiten de EU, hebben de drie sectoren ieder hun eigen markt. Een Europese markt voor energie-intensieve sectoren (industrie, elektriciteitsbedrijven, glastuinbouw, lucht- en zeevaart), een Europese markt voor het verkeer en een markt in Nederland voor de bebouwde omgeving (woningen, kantoren en kleine bedrijven).
"De klimaatbudgetten zijn noodzakelijk omdat het verder doorvoeren van energie-efficiŽntie op den duur teveel gaat kosten," aldus Ron Wit van Natuur en Milieu. De emissiehandel stuurt marktgerichte prikkels tot gedragsverandering. Zo zullen de koplopers in energiebesparing uiteindelijk gaan verdienen, terwijl de vervuilers meer gaan betalen.
In haar speech gaf minister Cramer later begripvol aan dat dit "natuurlijk staat of valt met de hoogte van het plafond". Ze benadrukte dat de keuzes die de verschillende sectoren wordt gelaten, aansluit bij het maatschappelijk overleg dat het kabinet nu voert.

Partners Green4sure Green4sure is een initiatief van Natuur en Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, FNV vakcentrale en ABVAKABO-FNV. CE Delft en een aantal andere onderzoeksinstituten hebben het plan in opdracht van deze organisaties opgesteld. Vervolgens is het geheel aan maatregelen doorgerekend op de effecten voor het klimaat, de economie en werkgelegenheid.
Green4sure is geen blauwdruk, wel een samenhangend pakket dat de start van een dialoog kan vormen. Het overheidsdoel van 30 procent minder broeikasgassen in 2020 kan en moet zeker verwezenlijkt worden volgens de Green4sure partners.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet