NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurreservaat Demmerik: een paradijs voor weide- en waadvogels

14 maart 2019

Een paradijs voor weide- en waadvogels; dat is natuurreservaat Demmerik in Vinkeveen. Er is ruim drie jaar gewerkt aan de nieuwe inrichting van het natuurreservaat en nu is het klaar. Boswachter Paul Suurmond van Staatsbosbeheer is enthousiast: “Laat de grutto’s maar komen!”

Speciaal voor weidevogels zoals de grutto, kievit en watersnip is er in het reservaat een gevarieerd grasland aangelegd. Paul: “Dat hebben we gedaan door sommige percelen af te plaggen en door oevers te graven met een geleidelijke overgang van water naar land. Deze ‘natuurvriendelijke oevers’ vormen een beschutte leefomgeving voor insecten zoals de libellen en de groene glazemaker, kikkers, padden en kleine zoogdieren zoals de waterspitsmuis en de dwergmuis. Weidevogels profiteren van de rijkdom aan insecten en bodemfauna in de graslanden en oeverzones.”

Veel werk verzet
Er is veel werk verzet in Demmerik, vertelt Paul: “Er zijn bomen gekapt om de polder haar open karakter terug te geven en er zijn tientallen kilometers sloot uitgebaggerd. Zo is de doorstroming en de kwaliteit van het water in het gebied sterk verbeterd.”
Weide- en waadvogels

De kroon op het werk is volgens Paul de inrichting van een wetland: “Dit land kan zich onder meer ontwikkelen als voedselgebied voor weidevogels, zoals de grutto, tureluur, kievit, watersnip, scholekster, kemphaan, en waadvogels, waaronder reigers, kluten en lepelaars. We hopen dat deze vogelsoorten door de herinrichtingsmaatregelen weer in aantal toeneemt.” Het peil in dit wetland wordt gereguleerd met behulp van een watermolentje.
Natuurnetwerk Nederland

Het geheel van natte graslanden, flauw aflopende oevers en wetland vormt een belangrijk leefgebied in het Natuurnetwerk Nederland waar onder meer de otter, noordse woelmuis en ringslang leven.

Wandelaars en vogelliefhebbers
Bij de inrichting van het reservaat is ook aan wandelaars en vogelliefhebbers gedacht. Zij kunnen een deel van het natuurreservaat betreden via een nieuw aangelegd wandelpad vanaf de Spoorbaan in Vinkeveen. Vogelaars kunnen hun hart ophalen bij het vogelkijkscherm in het natuurreservaat dat gericht is op het wetland.

Broedseizoen
Tijdens het broedseizoen van 15 maart tot ongeveer half juli is het reservaat niet toegankelijk voor wandelaars. “We bepalen de precieze datum door te kijken naar de vogels. Als er nog broedvogels aanwezig zijn, kan het zijn dat het reservaat een paar dagen later opengaat. Maar dan is iedereen ook weer welkom, weliswaar zonder hond”, aldus Paul.

Partners
De Gebiedscommissie Utrecht-West heeft in opdracht van de provincie Utrecht het reservaat opnieuw ingericht. Staatsbosbeheer heeft het reservaat Demmerik in beheer.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet