NATUURNET
      Natuurnet
kennismakelaar 

Artikelen en persberichten


Visualisatie van een veranderd Nederland in 2030 december 2004
Grote gevolgen voor landbouw door Europese uitbreiding december 2004
Natuurmonumenten start vergunningensysteem ruiters en MTB-ers 23 december 2004
Franjestaarten in Oisterwijkse Bossen en Vennen 23 december 2004
Provincie Flevoland installeert als eerste een burgerjury 22 december 2004
Kabinetsreactie op moties waddenzeebeleid 22 december 2004
Monitoring van ziekten, plagen en onkruiden in zicht 22 december 2004
Haringvlietsluizen gaan in 2008 op een kier 22 december 2004
Foerageergebied voor overwinterende ganzen in Drenthe vastgesteld 21 december 2004
Faunabeheerplan Noord-Holland goedgekeurd 21 december 2004
Herstel karakter natuur Walcheren 21 december 2004
Nieuwe stap in ruimtelijke ontwikkeling provincie Brabant 21 december 2004
EU kan Kyoto-doelen halen door aankoop emissierechten elders 21 december 2004
€ 250.000 voor Wormer- en Jisperwater 20 december 2004
Aanleg natuur Van Pallandtpolder bij Middelharnis gestart 20 December 2004
Maatschappij Weldadigheid goed bosbeheerder 9 december 2004
Samenwerking ruimte-voor-ruimte gaat door 10 december 2004
Economische waarde van natuur in kaart gebracht 8 december 2004
Europese steun voor Peelregio Limburg ter grootte van € 2,6 miljoen 8 december 2004
Provincie vervangt populieren door eiken in Wassenaar 3 December 2004
Natuurorganisaties lanceren 'www.heeldeheuvelrug.nl'13 december 2004
'Verhandelbare ontwikkelingsrechten' voor verevening in ruimtelijk beleid 3 december 2004
Minister Veerman stelt aanpassingen landbouwbeleid vast 1 december 2004
Natuurbeheer voor reptielen en amfibieën november 2004
Antwoorden kamervragen over Flora- en faunawet 29 november 2004
Minister Veerman 'Heropening walvisvangst niet aan de orde' 26 november 2004
Eerste brakwaterplaat voor Theo Thijssenschool in Zierikzee 24 november 2004
Foerageergebieden voor ganzen op basis van vrijwilligheid 24 november 2004
Ruim 2.000 beregeningsvergunningen vervallen in Brabant 15 november 2004
Vervuilde baggerspecie biologisch reinigen in plaats van opslaan november 2004
Natuurmonumenten gaat focussen op waardevolle landschapselementen 17 november 2004
Jac. P. Thijsse Grootste Groene Nederlander 17 november 2004
Provincie investeert € 400.000 in water 17 november 2004
Ruim 2.000 beregeningsvergunningen vervallen 15 november 2004
Brabant op bres voor biodiversiteit 15 november 2004
Natuur- en milieu terug in Brabantse reconstructie 11 november 2004
Versnelde afronding landinrichtingsprojecten in Fryslân 10 november 2004
500 miljoen euro is te weinig voor herstel Wadden 10 november 2004
EU Lidstaten en NGOs buigen zich over vogelbescherming 9 november 2004
Ganzen krijgen in Limburg vier foerageergebieden 9 november 2004
Bedrijventerrein St. Joost redding voor Kamsalamander 9 november 2004
Soortenrijkdom niet zaligmakend 5 november 2004
Komende jaren half miljard voor uitvoering reconstructie zandgebieden 5 november 2004
Veerman stelt Rode Lijsten voor bedreigde dier- en plantensoorten vast 5 november 2004
Beleef natuur, beleef Brabant! 4 november 2004
Regionale Adviesraad voor de Noordzee van start 4 november 2004
Rijk keurt Overijssels reconstructieplan goed 3 november 2004
Herinrichting landelijk gebied goed voor landbouw, water en natuur, minder voor milieu 1 november 2004
Wetsvoorstel Stad & Milieu naar Tweede Kamer 29 oktober 2004
Meer provinciaal toezicht en handhaving in het 'buitengebied' Fryslân 29 oktober 2004
Gemeenten werken aan problematiek recreatiewoningen 29 oktober 2004
Minister Veerman vereenvoudigt Flora- en faunawet 29 oktober 2004
Kwaliteit Drentse vennen aanzienlijk verbeterd 29 oktober 2004
Aandacht voor gevolgen klimaatverandering in Drenthe 26 oktober 2004
Europese aandacht voor Laag Holland 22 oktober 2004
Aanwijzing foerageer-gebieden later 19 oktober 2004
Grondaankoop tegen aanleg weg bij Eindhoven 22 oktober 2004
Visserijbiologen presenteren vangstadviezen voor 2005 18 oktober 2004
Kamer steunt Integrale Waterwet 14 oktober 2004
Minister Veerman: Uitvoering Europees beleid te duur 13 oktober 2004
Doorbraak tropisch hout op CITES-conferentie 8 oktober 2004
Kamer wil uitstel foerageergebieden ganzen 8 oktober 2004
Overeenkomst natuurcompensatie N296 en N297 7 oktober 2004
Ganzen op mijn land 6 oktober 2004
Nieuwe maatregelen om milieudruk door gewasbescherming te verminderen 5 oktober 2004
Schelpdiervisserij: Economie, ecologie en maatschappelijk draagvlak 1 oktober 2004
Subsidie voor projecten openluchtrecreatie 1 oktober 2004
Kyoto protocol kan eindelijk in werking treden 30 september 2004
Onder voorwaarden kan gebouwd worden in nat Gouda 30 september 2004
Nota Mobiliteit nu al achterhaald 30 september 2004
Drentse overheden en belangenverenigingen tevreden over POP II 24 september 2004
Veerman staat smallere braakzones toe 22 september 2004
Begroting 2005 Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 21 september 2004
Werk in uitvoering voor Utrecht in 't groen 21 september 2004
Asfaltbegroting groeit, milieubegroting krimpt 21 september 2004
Ambition voor kikkers, padden en salamanders 21 september 2004
Begroting 2005 LNV: van zorgen voor naar zorgen dat 21 september 2004
begroting 2005 LNV: nieuwe paden, vitale natuur 21 september 2004
Kabinet laat natuur aan haar lot over 16 september 2004
Agrarische natuurverenigingen: meer en groter 16 september 2004
Bestuurlijke versnippering bedreigt natuur en landschap 16 september 2004
Klimaatverandering: temperatuur mag niet meer dan 2 graden stijgen 16 september 2004
Landschapsvisie voor waardevol Drentsche Aa-gebied gereed 15 september 2004
Staatsbosbeheer: sterke regierol provincies noodzakelijk 14 september 2004
Provincie via advertenties op zoek naar projecten 14 september 2004
Provincie optimistisch over Ruimte-voor-ruimte 14 september 2004
Bomenkap voor molenbiotoop 14 September 2004
Derde aardkundig monument Noord-Holland onthuld 10 september 2004
Veerman neemt maatregelen ter bescherming van ganzen in rustgebieden 9 september 2004
Provincie verruimt regelgeving nieuwe landgoederen 7 september 2004
Brussel waardeert Nederlandse natuurprojecten met ruim E 5 mln. 6 september 2004
Actie Greenpeace tegen derde boomkorvisser op Doggersbank 3 september 2004
Otter doodgereden 3 september 2004
Verbod op lozen toiletwater recreatievaart 3 september 2004
Greenpeace toont politici het dodelijke bij-effect van bodemvisserij 2 september 2004
Kleine landschapselementen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden onder de loep 2 september 2004
Provincie Drenthe steekt extra geld in bestrijding beverrat 31 augustus 2004
Cultuurfondsprijs voor Natuurbehoud naar Theunis Piersma 30 augustus 2004
Langer mestuitrijden op zand- en lössgronden 27 augustus 2004
Red de binnenduinrand! 25 augustus 2004
Subsidiegeld voor zeldzame vlinders in Overijssel 25 augustus 2004
EU rapport pleidooi voor stevig klimaatbeleid 19 augustus 2004
Agenda Waterplan Noord-Holland aangescherpt 17 augustus 2004
Overheid moet zorgen voor samenhang tussen natuurgebieden 16 augustus 2004
Natuurorganisaties ingenomen met uitspraak Raad van State over kokkelvissen 15 augustus 2004
Greenpeace bakent zeereservaat af op Noordzee 4 augustus 2004
Spaar het konijn! Red de duinen 2 augustus 2004
Wijziging Subsidieregeling Natuurbeheer 26 juli 2004
Openstelling aanvraagperiode Regeling draagvlak natuur 26 juli 2004
Nieuwe informatie over iepziektebestrijding op website 22 juli 2004
Dekker maant gemeenten over recreatiewoningen 20 juli 2004
Europa gaat handel in illegaal hout aanpakken 20 juli 2004
Europese aanpak voor verbetering aalstand in de maak 19 juli 2004
Oostvaardersplassen ook 's zomers in trek bij zee- en visarend 15 juli 2004
greenpeace roept 40 procent van noordzee uit tot zeereservaat 14 juli 2004
Akkoord over Investeringsbudget Landelijk Gebied 13 juli 2004
Alle feiten en cijfers over het milieu in Milieucompendium 9 juli 2004
Wijziging Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten 12 juli 2004
Brussel akkoord met Fonds kleine toepassingen voor gewasbeschermingsmiddelen 12 juli 2004
Houtbranche en milieubeweging slaan handen ineen 8 juli 2004
GS Noord-Holland stelt € 632.000 beschikbaar voor Diemerbos 7 juli 2004
Tweede Provinciaal Omgevingsplan Drenthe vastgesteld 7 juli 2004
Startschot voor 'megaklus' Reconstructie Noord- en Midden-Limburg 6 juli 2004
Eerste Natuurspeeluiterwaard van Nederland 6 juli 2004
Tweede Kamer uit zorgen over verwerking kernafval 2 juli 2004
Stimuleringsplan Noordelijk Maasdal toetsingskader voor natuursubsidies 1 juli 2004
Brussel en Nederland bereiken akkoord over mest 1 juli 2004
Mergelwinning 't Rooth: in eerste instantie nog 5,8 ha 30 juni 2004
Limburg heeft 'watertoetsloket' voor gemeenten 30 juni 2004
Van Geel vindt klimaatstandpunt VNO-NCW onverantwoord 29 juni 2004
Financiering herinrichting Diemer Vijfhoek is rond: uitvoering start najaar 2004 29 juni 2004
Minister Dekker selecteert dertien projecten met ruimtelijke kwaliteit 29 juni 2004
Nieuwe lichting otters uitgezet in De Wieden 28 juni 2004
Kansen voor Nederlands-Duits veengebied 28 juni 2004
Kabinet investeert 500 miljoen euro in Wadden 25 juni 2004
Belangenorganisaties vragen garanties rijk in Nota Ruimte 24 juni 2004
Programmaministers voor uitvoering Nota Ruimte 24 juni 2004
Groene Hart provincies en Rijk tekenen voor nieuwe samenwerking in het Groene Hart 24 juni 2004
Kabinet doet Waddenzee in de uitverkoop 24 juni 2004
Recordaantal broedende purperreigers in Zouweboezem 24 juni 2004
Doelen Staatsbosbeheer gehaald maar toestand Nederlandse natuur reden tot zorg 24 juni 2004
Meer aandacht nodig voor natuur en jeugd 24 juni 2004
Overheden pakken Westelijk Veenweidegebied gezamenlijk aan 23 juni 2004
Otter doodgereden 22 juni 2004
Ontmanteling illegale recreatievilla in Groene Hart 22 juni 2004
Euro's voor water 21 juni 2004
De waarde van gebied Castricum in kaart gebracht 23 juni 2004
'Met zulke vrienden heeft Van Geel geen vijanden meer nodig' 21 juni 2004
Kabinet gaat hout duurzamer inkopen 18 juni 2004
Kamer knabbelt aan IPO-voorstel Wav 18 juni 2004
Samenwerking bij Nota Ruimte voorkomt juist verrommeling 17 juni 2004
Gebiedsgerichte uitwerking Europese richtlijn Water 15 juni 2004
Regiodirecteur noord staatsbosbeheer benoemd 18 juni 2004
Aanwijzen probleemgebieden Programma Beheer 18 juini 2004
Uitvoeringsorganisatie LNV formeel gefuseerd tot Dienst Regelingen 17 juni 2004
Uitvoeringsafspraak Ecologische Verbindingszone Midden-Drenthe in volgende fase 16 juni 2004
Subsidieregeling landschapselementen wegens succes verlengd 15 juni 2004
Provincies houden aankoop EHS-gronden gaande 8 juni 2004
Nota Ruimte: geen geld, geen uitvoering 11 juni 2004
Mirjam de Rijk nieuwe algemeen directeur van Stichting Natuur en Milieu 11 juni 2004
107 biologen waarschuwen minister Veerman voor advies over schelpdiervisserij in de Waddenzee 9 juni 2004
Otter geboren 8 juni 2004
Polderplan Eilandspolder vastgesteld 8 juni 2004
Openstelling subsidieregeling Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 7 juni 2004
Zuid-Hollands Landschap ongelukkig met Floriade in Sophiapolder 4 juni 2004
Europees project Water4all: Onderzoek (drink)waterbeheer in de Hunze 2 juni 2004
Terugblik op Week van de Zee 2004 2 juni 2004
Krachtiger landschapsbeleid nodig voor Waterland 26 mei 2004
Herziening mestbeleid ingrijpend 19 mei 2004
Enthousiasme van VROM voor project Ijsseldelta 19 mei 2004
Planbureaus over Nota Ruimte: Waardering en kritiek 18 mei 2004
GS Groningen bieden gemeenten ondersteuning bij opstellen ruimtelijke plannen
Milieuorganisatie stimuleert vis eten met goed geweten 17 mei 2004
BosBus rijdt vanaf 21 mei in Zuidwest Drenthe 17 mei 2004
EU subsidieert natuurbrug Het Groene Woud 13 mei 2004
Gevels VROM en VNO-NCW bedekt met gras uit protest tegen Nota Ruimte 13 mei 2004
Veldwerkers inventariseren plantengroei Drenthe 12 mei 2004
Commissaris Overijssel ontvangt brochure bescherming Kwartelkoning 2 mei 2004
Omgevingsplan Zeeland op het internet 12 mei 2004
Mantingerbos en -weiden krijgen oorspronkelijke karakter terug 10 mei 2004
Mogelijkheden sloop en hergebruik agrarische gebouwen onder de loep 8 mei 2004
West-Brabantse natuur geïnventariseerd 6 mei 2004
Minister Veerman: 'EU krijgt onvoldoende krediet voor hervorming landbouwbeleid' 6 mei 2004
Inwoners Drenthe koesteren duisternis 4 mei 2004
Raad voor de Wadden: kanttekeningen bij advies Commisie Meijer 29 april 2004
Ooievaar broedt in hartje Den Haag 28 april 2004
Zorg en verbazing over bezuinigingsvoornemens GS Drenthe 28 april 2004
Mestprobleem nog niet opgelost 27 april 2004
GS Noord-Holland waarderen advies over Waddenzee 27 april 2004
Nota Ruimte heeft Randstad Holland in het vizier, nu nog scherpstellen 27 april 2004
Sturing door Rijk ontbreekt node 27 april 2004
Agenda Vitaal Platteland: inspelen op veranderingen 27 april 2004
Nota Ruimte bevordert gemakzucht 27 april 2004
MNP bundeling verstedelijking goed voor natuur en bereikbaarheid 27 april 2004
VNG uit twijfels bij uitvoerbaarheid Nota Ruimte 27 april 04
Ruimte voor ontwikkeling: Kabinet zet in op economie en groen 27 april 2004
Nederland maakt keuzes invoering hervormingen landbouwbeleid 26 april 2004
120.000 mogelijk vervuilde locaties in Brabant 26 april 2004
Nederlander ervaart link tussen natuur en gezondheid 26 april 2004
Grote grazers doen nuttig werk in terreinen van het Zuid-Hollands Landschap 23 april 2004
Natuur brengt de mens tot rust 22 april 2004
Natuur geeft Nederlander gezond gevoel 22 april 2004
Milieufederatie Drenthe wil afspraken voor uitbreiding van recreatiebedrijven 20 april 2004
CPB en RIVM: Toekomstig energiegebruik leidt niet tot tekorten, maar wel tot klimaatproblemen 20 april 2004
Gedragscode zorgvuldig bosbeheer 2004 gepubliceerd 15 april 2004
Bargerveen vogelvrij door bedreigingen vanaf Duitse zijde? 8 april 2004
Milieuorganisaties openbaren stemgedrag Europarlementariërs 7 april 2004
Minister Veerman en sector leggen intenties vast voor duurzame kottervisserij 6 april 2004
Advies: Gaswinning en kokkelvisserij in de Waddenzee mits 'voorrang voor de natuur' 1 april 2004
Greenpeace-actie op gaswinlocatie voor Waddenzee 1 april 2004
Landelijke vrijstelling voor zwarte kraai en kauw 31 maart 2004
Provincie: bescherming landschap overdragen aan gemeenten 31 maart 2004
Studie naar landschapsontwikkeling Zuid-Limburg 24 maart 2004
Subsidieregelingen Programma Beheer; aanvraagperiode 2004 succesvol 24 maart 2004
Met schaarste kwaliteit leefomgeving verbeteren 24 februari 2004
Rijksadviseur voor het landschap aangesteld 23 maart 2004
Natuurontwikkeling biedt kansen voor dagvlinders - maar niet overal! 22 maart 2004
Actie voor de kleine walvissen 22 maart 2004
Dagvlinders: kanaries in de kolenmijn 22 maart 2004
Ministerraad stemt in met uitbreiding milieueffectrapportage 19 maart 2004
Onderzoek gevolgen ganzenopvang binnen EHS 17 maart 2004
'Bouwen mag én kan' 17 maart 2004
Provincie Drenthe zet Project Vrijwillige Weidevogelbescherming voort 17 maart 2004
Nota Ruimte doodsteek open ruimte Nederland: 'Kabinet omarmt plattedozen-planologie' 17 maart 2004
Bestrijding muskusratten 12 maart 2004
Provincie start infolijn voor particulier natuurbeheer 12 maart 2004
Kerncijfers natuur en landschap 2003 12 maart 2004
'Constructieve discussie tussen vissers en biologen nodig' 11 maart 2004
Amsterdam op de bres voor stadslandschappen 10 maart 2004
Provinciale Staten Limburg kiezen voor ambitieus reconstructieplan 5 maart 2004
Benoeming Regiodirecteuren Staatsbosbeheer 3 maart 2004
Digitaal subsidieloket geopend 1 maart 2004
Benoeming Regiodirecteuren Staatsbosbeheer 3 maart 2004
Groene meters deel II maart 2004
Geen weg door de duinen van Velsen 2 maart 2004
Provincies nog dit jaar regierol landelijk gebied 27 februari 2004
Greenpeace: plan natuurreservaten goed, nu uitvoering nog 20 februari 2004
Staatssecretaris Van Geel: 'Handel in illegaal hout moet stoppen' 20 februari 2004
Nieuwe projectleider sponsorwerving bij Zuid-Hollands Landschap 20 februari 2004
Stuurgroep Water 2000+ lanceert website 20 februari 2004
Advies kokkelvisserij strekt verder dan waddenzee 17 februari 2004
Bouw Natuurbrug Het Groene Woud van start 16 februari 2004
Verbindingszone kan gerealiseerd worden met meer ruimte voor landbouw 13 februari 2004
Waterschappen herkennen zich in standpunt kabinet waterbeheer 13 februari 2004
Kabinetsstandpunt bekostiging waterbeheer 13 februari 2004
Europees geld naar streekverhalen, archeologie en plattelandsondernemers 12 februari 2004
Staatssecretaris Van Geel: "Dramatische teruggang biodiversiteit stoppen" 12 februari 2004
brakwaterflora in sloten waddenkust 12 februari 2004
Veerman stelt 'interim toetsingskader' schelpdiervisserij vast 11 februari 2004
Terugvordering toeslag ruige stalmest 9 februari 2004
Subsidie voor landgoederen in Utrecht 6 februari 2004
Noord-Holland stimuleert particulier natuurbeheer en versnelt grondaankopen voor natuur 5 februari 2004
Genetische variatie hamster februari 2004
Verspreiding broedvogels in Limburg te zien op provinciale website 5 februari 2004
Raad voor de Wadden: beëindig kokkelvisserij 5 februari 2004
Bedrijven geschokt over reikwijdte vogelrichtlijn 4 februari 2004
GS Drente stellen kaart Wet ammoniak en veehouderij vast 4 februari 2004
Onderzoekers staan onverkort achter uitkomsten rapport schelpdiervisserij februari 2004
SBB moet losser van ministerie 3 februari 2004
Gemeente Ouderkerk moet VROM-taken beter uitvoeren 3 februari 2004
Adviesgroep Waddenzeebeleid brengt 15 maart advies uit 2 februari 2004
Toegekende projectsubsidies Belvedere voor najaar 2003 februari 2004
Bedrijfsverplaatsing voor aanleg nieuwe natuur in Bethunepolder 1 februari 2004
Economische waarde Waddenzee 1,8 miljard euro per jaar 2 februari 2004
Gentiaanblauwtje binnen twintig jaar verdwenen? 2 februari 2004
Friese gedeputeerde: geen plaats voor mechanische kokkelvisserij 30 januari 2004
Kokkelvisserij moet getoetst aan Europese wetgeving 30 januari 2004
Meer ruimte voor natuur dankzij de Nationale Postcode Loterij 30 januari 2004
VROM schrapt tientallen regels milieubeleid 29 januari 2004
Veel dieren verboden als huisdier 22 januari 2004
Ministerie LNV ruimt dor hout in regelingen 22 januari 2004
Voor een flora uit de kleren 26 januari 2004
Afblazen plan tweede zeesluis IJmuiden: gezond verstand overwint 21 januari 2004
Doorbraak impasse Anna’s Hoeve Hilversum bereikt 20 januari 2004
Kabinet stemt in met Wetsvoorstel stad en milieu 19 januari 2004
Kabinet stelt klimaatdoelen per sector vast 19 januari 2004
Afhandeling goedkeuring ruimtelijke plannen door Provincie Limburg zichtbaar voor iedereen 16 januari 2004
Op weg naar een volgende generatie gebiedsgericht beleid 15 januari 2004
Groen licht voor Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg 14 januari 2004
Natuur en Milieu start campagne ‘Geef de natuur de ruimte’ 12 januari 2004
DLG van start als agentschap 12 januari 2004
zwarte kraai en kauw op landelijke vrijstellingslijst 9 januari 2004
Task force economie op ministerie LNV 9 januari 2004
Interprovinciaal waterbodembeleid in de Kempen gereed 7 januari 2004
Directeur Staatsbosbeheer: aandacht voor de waarde van ons landschap 6 januari 2004
Overijssel leidt Europees project stad-platteland 6 januari 2004
Minister Veerman hervat koopplicht Ecologische Hoofdstructuur 31 december 2003
Waterschap schort kappen meidoorns op 19 december 2004
Kabinet gaat luchtvervuiling en verzuring aanpakken 19 december 2003
Actualisatie leidraad houtachtig groenafval gereed 19 december 2003
Vijftien procent minder schol in 2004 Europese visserijministers maken duurzame vangstafspraken 19 december 2003
Europa geeft €3,4 miljoen subsidie voor duurzame waterprojecten 18 december 2004
Verplichte braak 2004/2005 slechts 5 procent 17 december 2003
Gebiedsvisie "Samen over de Reest" vastgesteld 16 december 2003
Binnenkort besluit afzagen bomen bij NAVO-vliegbasis 11 december 2003
Natuurorganisaties: minister moet mechanische kokkelvisserij nu verbieden 11 december 2003
PvdA wil één beschermingsregime voor alle natuur 11 december 2003
Ontheffing voor jacht op smienten, kolganzen en grauwe ganzen 11 december 2003
Minister Veerman: verduurzaming schelpdiervisserij nodig 11 december 2003
10e regeringsconferentie Waddenzee op Schiermonnikoog 9 december 2003
Ruim 2,5 mln euro voor Drentse platteland 9 december 2003
Geef uw mening over mechanische kokkelvisserij op regiobijeenkomsten 8 december 2003
Nutopia: de nieuwe dieren, natuur en milieu omroep 7 december 2003
Ministerraad stemt in met regeling om planschade te verrekenen 5 december 2003
Alternatief voor complexe en onuitvoerbare natuurwet 5 december 2003
Ministeriële waardering voor provinciale ruimtelijke agenda 5 december 2003
Gemeenten gaan binnen de bebouwde kom zélf beslissen over afwijking van bestemmingsplannen 5 december 2003
Start herstel Waterlinie-fort Uitermeer 4 december 2003
Gemeenten gaan binnen de bebouwde kom zélf beslissen over afwijking van bestemmingsplannen 5 december 2003
Natuur- en recreatieorganisaties willen nu écht groen: 'In plannen kun je niet wandelen!' 4 december 2003
Zandhagedis houdt bouw recreatiecomplex weer tegen 3 december 203
Milieuprogramma 2004 Noord-Holland: minder CO2, meer baggeren, bodemsanering, natuur en handhaving 2 december 2003
Maatschappelijke organisaties over doorstart WTO-onderhandelingen: 'EU luistert niet naar ontwikkelingslanden' 1 december 2003
Milieudefensie: verzet tegen A4 gaat door 1 december 2003
Groningse uitgangspunten voor het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied 28 november 2003
Gevolgen Europese Kaderrichtlijn Water voor landbouw, natuur, recreatie en visserij 28 november 2003
Niks ‘knallen maar’ na fauna-akkoord 28 november 2003
LNV en provincies gaan nieuw plattelandsontwikkelingsbeleid uitwerken 28 november 2003
Het Zuid-Hollands Landschap herstelt duinrel op Voorne 26 november 2003
Zware kritiek EIR-rapport over Wereldbank 26 november 2003
Nieuwe regeling om sneller te bouwen 25 november 2003
Gemeente Hoogeveens maakt waterplan 25 november 2003
Voortgang vier projecten Oude Diep: natuurherstel in onder meer Mantingerbos 21 november 2003
Diepe ontgrondingen voor ophoogzand in Zuidoost Brabant aan banden 20 november 2003
Spectaculaire toename nachtzwaluw Veluwezoom 20 november 2003
Draagvlak voor plannen Reestgebied 20 november 2003
Beperken landbouwschade door grauwe gans, kolgans en smient 14 november 2003
Meer dan 40 soorten vlinders in Drenthe 14 november 2003
PSO: Veerman ontloopt verantwoordelijkheid bij soortenbescherming 17 november 3002
Gezamenlijke aanpak uitvoering natuurvisie Roermond-Oost 13 november 2003
EU-landbouwhervorming uitgelezen kans voor duurzame landbouw 13 november 2003
Nieuwe directeur Vogelbescherming 12 november 2003
Van Geel naar klimaatconferentie in Milaan 11 november 2003
Gemeenten in Brabant hebben meer aandacht voor water 9 november 2003
Aanvraagperiode 2004 Subsidieregelingen (agrarisch) natuurbeheer 5 november 2003
Wereldbank financiert omstreden pijpleiding 4 november 2003
Extern onderzoek naar fuctioneren waterbeheerders tijdens droogte 4 november 2003
Adviesraad: beperk aantal exotische huisdieren 4 november 2003
Meer eidereenden in de Waddenzee, maar totaal aantal daalt nog steeds 3 november 2003
Toekomst voor veenweidegebied Noord-Holland 3 november 2003
7.500 vrijwilligers actief tijdens Natuurwerkdag 2003 3 november 2003
Teo Wams nieuwe directeur natuurbeheer 3 november 2003
Extra druk actualisering bestemmingsplannen in Zuid-Holland 4 november 2003
Regeling voor behoud voorzieningen in kleine kernen oktober 2003
Waterberging in Middelburg- en Tempelpolder een stap dichterbij 30 oktober 2003
Leen van der Sar knot bomen tijdens de natuurwerkdag 30 oktober 2003
Europese bijdrage van 1,3 miljoen euro voor Expertisecentrum Landbouw & Zorg 30 oktober 2003
Negen gebiedscommissies voor heel Limburg 29 oktober 2003
De Groene Long wil opnieuw miljoenen investeren in Noord-Holland Midden 29 oktober 2003
Provincie Noord-Holland versterkt inbreng cultuurhistorie in ruimtelijke ordening 22 oktober 2003
VROM vermindert regels 21 oktober 2003
Het Zuid-Hollands Landschap: "Het paddestoelenseizoen duurt kort dit jaar" 17 oktober 2003
Twintig procent ongediertebestrijders levensmiddelensector niet gediplomeerd 17 oktober 2003
Burgerinitiatief: maatschappelijke thema’s bepalen agenda oktober 2003
Meer eidereenden in de Waddenzee, maar totaal aantal daalt nog steeds november 2003
Provincie Limburg steunt bomenmonument Meers 8 oktober 2003
Financiering waterbodemsanering Laarder Wasmeren en plan Anna´s Hoeve Hilversum is rond 8 oktober 2003
Benoemingen ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 8 oktober 2003
Nederland moet mestbeleid aanpassen 3 oktober 2003

Uitgelekte conclusies EVA II-rapport: mechanische kokkelvisserij schadelijk voor Waddenzee 19 september Veerman verdeelt extra middelen EHS en reconstructie 16 september 2003
Begroting 2004 ministerie LNV: aandacht voor kwaliteit, meer natuur 16 september 2003
Begroting 2004 ministerie LNV: ruimte voor regionaal initiatief 16 september 2003
Begroting 2004 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 16 september 2003
Milieu- en Natuurbeleid Balkenende-2: Efficiënt maar risicovol 16 september 2003
Eerste reactie van Stichting Natuur en Milieu op de Rijksbegroting 16 september 2003
Overheid moet meer halen uit natuurbeheerders 15 september 2003
Kwaliteit natuur holt achteruit 15 september 2003
Natuur en Milieu en Staatsbosbeheer pleiten voor versnelde ontsnippering van natuurgebieden 12 september 2003
Kabinet laat natuur bewust verarmen 11-9-2003
Natuurmonumenten teleurgesteld over groen licht voor kokkelvissers 11-09-2003
Overeenstemming Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 10 september 2003
Uitvoering EU-natuurbeleid in nederland kan effectiever 5 september 2003
Aanpak schade door ganzen en smienten 1 september 2003
Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied bundelen krachten 28 augustus 2003
Debat intensieve veehouderij van start 27 augustus 2003
De Kerf spraakmakend en geslaagd natuurproject 26 augustus 2003
Nederlandse natuur heeft intensive care nog hard nodig 21 augustus 2003
Zuid-Hollands Landschap stelt: Warme zomer ook goed voor de natuur 19 augustus 2003
Grote vogelsterfte in Oostvaardersplassen 15 augustus 2003
Ecologische verbindingen noodzaak voor kwetsbare vlinder 14 augustus 2003
Staatsbosbeheer signaleert Heilige Ibis in Oostvaardersplassen 24 juli 2003
Evaluatie Europees Diploma Oostvaardersplassen 14 juli 2003
Openstelling aanvraagperiode Regeling draagvlak natuur 11 juli 2003
Ruim 180.000 euro subsidie voor natuurherstel Zwanenwater 8 juli 2003
Brussel akkoord met aangemelde Nederlandse Habitatrichtlijngebieden 8 juli 2003
Spectaculaire toename Bergnachtorchis in Vechtdal 8 juli 2003
Veerman: uitzetten otters hervatten 3 juli 2003
Uitgestoken orchideeën teruggevonden 26 juni 2003
Natuurkwaliteit als beschavingsnorm 12 juni 2003
Gebieden Staatsbosbeheer van groot belang behoud biodiversiteit 12 juni 2003
Populatie ganzen in Purmerend wordt verkleind 12 juni 2003
LNV nu Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 6 juni 2003
Cultuurhistorische graften in Rhenen veiliggesteld 6 juni 2003
Evaluatie programma beheer leidt tot aanpassingen 5 juni 2003
Eric Wanders adjunct-directeur Staatsbosbeheer 5 juni 2003
Betere bescherming van zeer kwetsbare waterwingebieden in Brabant 5 juni 2003
Nieuwe topografische inventarisatieatlas beschikbaar voor vrijwilligers 2 juni 2003
Kavelruil Hunzeproject een succes 2 juni 2003
Rijdend natuurgebied tijdens Architectuur Biënnale juni 2003
Ecologische meerwaarde schaapskuddes juni 2003
Stroomgebiedsvisie: Overijssel geeft water de ruimte 28 mei 2003
Meer natuur in en rond de stad is noodzaak 2 juni 2003
'KNMI overhandigt rapport aan verkeerde ministerie' 28 mei 2003
Giftige stoffen in regenwater 26 mei 200
Wetsvoorstellen gemeenschappelijk landbouwbeleid gaan niet ver genoeg 22 mei 2003
Milieugegevens voor iedereen toegankelijk 22-5-2003
Bomen bij NAVO-vliegbasis worden afgezaagd 22 mei 2003
7 nieuwe Habitatrichtlijngebieden en 6 uitbreidingen Vogelrichtlijngebieden 21 mei 2003
In 2002 48.857 muskusratten in Groningen gevangen 21 mei 2003
Weinig belangstelling boeren voor particulier natuurbeheer 20 mei 2003
Te weinig aandacht voor natuur en milieu in regeerakkoord 22 mei 2003
Provinciale subsidie voor Grensoverschrijdende natuur en recreatie Onderbanken 21 mei 2003
Drenthe pakt wildcrossen aan 14 mei 2003
Milieuvooruitgang in Europa bedreigd door niet-duurzame economie 13 mei 2003
Grauw regeerakkoord offert leefmilieu en natuur op 16 mei 2003
nieuwe wet ruimtelijke ordening naar kamer 16 mei 2003
Zestien handtekeningen voor een groen Hart van de Heuvelrug 15 mei 2003
Extra aandacht voor stiltegebieden, Drenthe pakt wildcrossen aan 14 mei 2003
Effectievere aanpak illegale reclameborden in het Limburgse landschap 14 mei 2003
Provincie Overijssel wil duidelijkheid over bermmaaisel mei 2003
Milieubalans 2003 - het Nederlandse milieu verklaard 12 mei 2003
Doodsoorzaak Oehoe onduidelijk, gevoelig verlies voor populatie8 mei 2003
Kansrijke Limburgse bosprojecten stagneren 8 mei 2003
Bezuinigingen uitvoering projecten onzorgvuldig uitgevoerd 6 mei 2003
Brussel biedt kansen op goedkoper milieubeleid 14 april 2003
Problemen met wetgeving beschermde soorten kunnen worden opgelost 22 april 2003
Staatsbosbeheer opent Natuurpad Alloo, ook geschikt voor gehandicapten 22 april 2003
Harry de Vroome-prijs voor Hoogstamfruitbomen project 17 april 2003
Verbeteren omgeving als tegenprestatie voor uitbreiding agrarisch bedrijf 10-4-2003
Boek Natuurcompendium 2003 verschenen 14 april 2003
Natuurgebiedsplan De Venen-Bodegraven-Noord vastgesteld 10-04-2003
GS Groningen ondersteunen project “Terreinen met historie" 9 april 2003
GS Groningen presenteren rapport De toestand van natuur en landschap in de provincie Groningen 2002 8 april 2003
Gezamenlijkaan de slag voor een vitaal Noord-Holland Midden 3 april 2002
Oprichting Drentse faunabeheereenheid nabij 1 april 2003
Opvangzeehonden aan banden 28 maart 2003
Bij milieu-estafette in Noord-Holland 499 (ernstige) overtredingen vastgesteld 28-03-03
Ontdekkingsreizen in de Utrechtse natuur 27 maart 2003
Meer natuur aan de binnenduinrand bij Noordwijkerhout: Eerste fase natuurontwikkeling in het Langeveld afgerond 13 maart 2003
Stichting Duinbehoud in beroep tegen windmolenpark bij Egmond 13 maart 2003
Aanpassing waterpeil voor bollenteelt en natuur in Duin- en Bollenstreek 12-03-2003
Klimaatovereenkomsten met 9 gemeenten getekend 11 maart 2003
Nederlanders verkopen Australische grond om biodiversiteit te herstellen 10 maart 2003
Risico van ziekte van Lyme door tekenbeet verdubbeld 12 maart 2003
Nieuw kabinet moet geloofwaardig klimaatbeleid voeren 12-3-2003
Kabinet ondertekent overeenkomst met LTO, VEWIN EN Stichting Natuur en Milieu over duurzame gewasbescherming 10 maart 2003
Rijk, Provincies en VNG: Reconstructiebudget aanzienlijk vergroten 10 maart 2003
Servicepunt natuur- en milieuvrijwilligers Utrecht start met internetcursus voor vogelaars 10-03-2003
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer: Aanvraagperiode samenwerkingsverbanden 2003 7 maart 2003
Ook hobbypluimvee ophokken 6 maart 2003
Europees akkoord over bescherming bossen 5-3-2003
Europese Unie gaat zee en kust beter beschermen 5-3-2003
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen: Zuid-Hollands Landschap presenteert 'groen verlanglijstje' 27 februari 2003
Reconstructie vraagt andere aanpak van provincies en rijk 27-02-2003
Wouter Bos en Jeroen Dijsselbloem: zorg voor natuur moet terug op agenda 20-02-2003
Afschot vossen overdag in Noord-Holland 19 februari 2003
Noordelijke provincies willen faunabeheereenheden ondersteunen 19 februari 2003
Grote vuurvlinder dupe van bezuinigingen op natuurbeleid 18-02-2003
Bezuinigingen op natuurbeleid funest voor mens en natuur 18 februari 2003
Bedreigde dieren en planten in gevaar bij voortzetting kabinetsbeleid 18 februari 2003
GS bezorgd over bezuiniging op aankoop voor natuurgebieden 18 februari 2003
Provincie Noord-Holland wil voorfinanciering grondaankopen natuur 18 februari 2003
Natuur in Nederland en Europa beter beschermd 18 februari 2003
Deur naar aanleg A6/A9 staat wagenwijd open 17 februari 2003
Kabinetpositief over hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid 14 februari 2003
Natuur- en milieuorganisaties zetten zoneringsmogelijkheden reconstructie Veluwe op een rij 13-02-03
Minister Veerman over Mid Term Review: marktgerichte en duurzame landbouw dichterbij 23 januari 2003
EU te laf voor landbouwhervorming: milieu, belastingbetalers en boeren dupe van nieuwe EU-plannen 22 januari
Realisatie Ecologische hoofdstructuur onder druk 21 januari 2003
Staatssecretaris Van Geel ondertekent klimaatovereenkomst met Rabobank 21-1-2003
Realisatie Ecologische Hoofdstructuur onder druk 21 januari 2003
Natuurgebieden in Overijssel vergroot en beschermd 21-01-2003
IPO, LTO Nederland en Nederland Natúúrlijk: "einde maken aan de verloedering" 20-01-2003
ProminentCDA-lid uit felle kritiek op natuurbeleid kabinet 20-01-2003
Overijssel lanceert unieke atlas op internet16-01-2003
Boer Coen de Ruijter: 'Ons toekomstperspectief is weggenomen door het beleid van de overheid' 15 januari 2003
Chemisch transport naar minister Veerman 15 januari 2003
Milieuhulp.nl-prijsvraag: 'Actie 2003' 14 januari 2002
Bjorn Lomborg ('The Skeptical Environmentalist') is officially discredited 11-01-2003
Provincie Noord-Holland actualiseert beleid bodembescherming ter bescherming van bijzondere (aardkundige) bodemwaarden 7-01-2003
GS stellen Beleidsplan Flora- en faunawet vast 24-12-2002
Europese Visserijraad bereikt akkoord over nieuw visserijbeleid 21-12-2002
Watertoets wettelijk verankerd 20-12-2002
24 miljoen voor recreatie en natuur in Eendragtspolder 19-12-2002
Nederland aangeklaagd vanwege Habitatrichtlijn 19-12-2002
Provinciale subsidie € 418.000,- voor stichting Limburgs Land-Beheer 19 december 2002
Openstelling PIN-MATRA 20 december 2002 tot en met 14 februari 2003 19 december 2002
24 miljoen voor recreatie en natuur in Eendragtspolder 19-12-2002
Definitieve lokaties gekozen voor extra recreatief groen in provincie Utrecht 18-12-2002
Provincie presenteert het Utrechts model voor samenwerking met gemeenten 18-12-2002
Nederland Natúúrlijk! voor meer natuur in regeerakkoord 18-12-2002
Provincies tekenen convenant oprichting faunabeheerseenheden 6-12-2002
Landschapsverordening Flevoland in werking december 2002
Faunabeheereenheid opgericht in Zuid-Holland 05-12-2002
Provincie Groningen zet extra gelden in voor agrarisch natuurbeheer 4-12-2002
Kleurrijk handboek voor herstel Limburgse natuur: ‘Streefbeelden voor Natuur- en Water in Limburg’ 2-12-2002
Minister Veerman koopt geen gronden meer aan 2 december 2002
Nijmegen wil meer natuur in de stad 29-11-2002
Veerman: epidemie zeehondenvirus voorbij 29-11-2002
Impuls van € 2,7 miljoen voor platteland Zuid-Limburg voor 21 'reconstructieprojecten' 27-11-2002
Provincie Drenthe stelt beleid en uitvoering Flora- en Faunawet vast 26-11-2002
Staten beslissen over bescherming weidevogels Zuidwest-Drenthe 26-11-2002
Jacht op kraaien, kauwen en vossen wordt makkelijker 22-11-2002
Natuurgebied Ilperveld wordt parel Veenweiden 21-11-2002
Noord-Holland kiest in principe voor Wieringerrandmeer21-11-2002
Leader+ in Zuidwest Drenthe en Ooststellingwerf succesvol 20-11-2002
MultimodaalTransportcentrum gaat definitief niet door 19-11-2002
Studie naar efficiëntie legt verborgen kosten en baten van natuurbeheer bloot november 2002
30 jaar na de storm 13-11-2002
Eerste certificaten cursus agrarisch natuurbeheer 13-11-2002
Aanvraagperiode Subsidieregelingen natuurbeheer 2003 12-11-2002
De Slufter is groter geworden 8-11-2002
Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen vervroegd geopend 7-11-2002
Kabinet geeft vrijbrief volbouwen Nederland: Afbraak open ruimte ingezet 6-11-2002
Schotse hooglanders veluwezoom verhuizen 6-11-2002
Stellingnamebrief: Kabinet geeft ruimte aan initiatief 6-11-2002
Gedeputeerde Staten adviseren LNV om ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor plattelandsprojecten 5-11-2002
Aanpassing beleid kokkelvisserij Waddenzee 18-10-2002
Beleidsreactie op de Natuurbalans 2002 15-10-2002
EKS: een praktische benadering van (agrarisch) natuurbeheer oktober 2002
Herstel duinrel op Duinen van Oostvoorne 15-10-2002
Succesvol broedgeval van zeldzame Oeverloper in Grensmaas-proefproject bij Meers 10-10-2002
Illegal logging in indonesia threatens ecological and economic stability 4-10-2002
Flora en faunabeleid door Gelderse Staten vastgesteld 4-10-2002
RuimtelijkPlanbureau: Muze, Luis in de pels en Steunpilaar 3-10-2002
BoerenbeheerMidden Groningen 2-10-2002
MINVWS: Vermijd contact met vleermuizen 2 oktober 2002
Evaluatieleidt tot aanpassen mestregels 4-10-2002
ProvincieDrenthe claimt 32 miljoen bij Rijk voor plattelandsontwikkeling 30-09-2002
Ruim€ 1 miljard nodig voor Limburgs regionaal waterbeheer 27-9-2002
ProvincieNoord-Holland stelt € 700.000 beschikbaar voor milieuvriendelijke landbouw 27-9-2002
Stand van zaken uitvoering Flora en faunawet 25-09-2002
VrijstellingenFlora- en Faunawet in Limburg 24-9-2002
ProvincieUtrecht loopt voorop met uitvoering faunabeheer 24-9-2002
GSstellen geld beschikbaar voor 5 projecten van het europese plattelandsontwikkelingsprogramma 17-9-2002
Natuurbalans 2002: Bereiken natuurdoelen afhankelijk van ordening groene ruimte 11 september 2002
Schimmel bedreigt inheemse bomen 10 september 2002
VN-Top Johannesburg: Duurzaamheid slachtoffer politieke onwil 4 september 2002
Ruim 4,4 miljoen euro voor projecten water en natuur Noord-Holland 3 september 2002
Integrale aanpak van natuurgebied Ilperveld: Ilperveld wordt parel van de Veenweiden 3 september 2002
Klassiek concert in de Millingerwaard 2 september 2002
Extra Nederlandse bijdrage voor mondiaal milieufonds 30 augustus 2002
"Over de grenzen van de Hollandse Waterlinie" 30 augustus 2002
Natuurin Zuid-Holland herstelt zich: Natuurbeleid zorgt voor een trendbreuk 29-08-2002
Extra projectsubsidies voor Milieufederatie Limburg 28 augustus 2002
Beeindiging cross-compliance-regeling zetmeelaardappelen 23 augustus 2002
Nederlandse inzet voor VN-top in Johannesburg 22 augustus 2002
Gletsjers smelten wereldwijd door klimaatverandering 7 augustus 2002
Raad voor het Landelijk Gebied: van individuele subsidies naar een beursmodel voor groene diensten 29 juli 2002
Sluiten visgebied helpt niet voor herstel kabeljauwstand 23 juli 2002
RLG-advies over soortenbeleid leidt tot aanpassing beleid 21 juli 2002
Agrarisch natuurbeheer effectiever 11 juli 2002
Zeehondensterfte neemt sterk toe 5 juli 2002
Fotowedstrijd voor 25 jaar Stichting Duinbehoud 5 juli 2002
Ruim 1,4 miljoen voor aankoop natuurgebieden in Brabant 4 juli 2002
Provincie Brabant biedt hulp bij Europese regels zeldzame plant- en diersoorten juli 2002
Provincie Drenthe tegen wijziging vogelrichtlijngebied Leekstermeer 2 juli 2002
Adviescollege Grenzeloze Veluwe: Veluwe verdient status van Nationaal Landschap 2 juli 2002
Discussie over nieuwe kijk op waterbeheer van start in Noord-Holland 2 juli 2002
Provincie Utrecht zoekt kandidaten voor Milieuprijs 2002 2 juli 2002
€21,7 miljoen begroot voor gebiedsplannen in Noord-Holland 2 juli 2002
Krap miljoen voor ontwikkeling platteland 2 juli 2002
Definitief plan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa naar staatssecretaris Faber gestuurd 1 juli 2002
LEADER-II programma voor Flevoland succesvol afgerond 27 juni 2002
Dit jaar ruim 12,6 miljoen voor natuur en landschap in Noord-Holland 25 juni 2002
Website Leader+ Oost-Drenthe juni 2002
Europese Unie gaat Cartagena Protocol ratificeren 25 juni 2002
Otter terug in Nederland 24 juni 2002
Zeehondenvirus bereikt Waddenzee 19 juni 2002
Projecten voor Leader+ subsidie De Waarden (Zuid-Holland) indienen 19 juni 2002
Bijna3 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling in Zuid-Holland 18 juni 2002
Minister Brinkhorst opent 'Het LNV-Loket' 17 juni 2002
IPO en Nederland Natuurlijk in brief aan Kabinetsinformateur: PLEIDOOI VOOR GROENER NEDERLAND 7 juni 2002
Benoemingen LNV 7 juni 2002
Faber verduidelijkt regels jachtakte 27 mei 2002
Provincie Noord-Holland stelt € 48.000,= beschikbaar voor 'Elektrisch varen in West-Friesland' 15 mei 2002
Faber helpt bosbeheerders met bostelefoon 14 mei 2002
Bestrijdingsmiddelenwet biedt meer mogelijkheden 6 mei 2002
De analyse van de partijprogramma's 2 mei 2002
Faber stelt Oosterschelde in als nationaal park 2 mei 2002
Pronk krijgt milieuprijs 1 mei 2002
Twaalfde nationaal park ingesteld: Texel 25 april 2002
Bouwen en soortbescherming geen onoplosbaar conflict 23 april 2002
2,5 miljoen euro voor aankoop van 164 HA natuurgebieden 4 april 2002
Hogere bijdrage provincie voor Landschapsbeheer Friesland 4 april 2002
Doe en Kijkdag Staatsbosbeheer trekt 110.000 bezoekers 2 april 2002
Extra geld voor Limburgse projecten plattelandsontwikkeling 25 maart 2002
Faber opent internationale jongerensite 22 maart 2002
Schuiven met grond in stroombed rivier toestaan
Extra impuls Toerisme en Recreatie 21 maart 2002
Ambitieuze plannen geven Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa nieuw elan 20 maart 2002
Uitvoering provinciaal groenbeleid in regio Haaglanden 19 maart 2002
Provincie Zuid Holland wil versnelde aanleg groen rond de stad 19 maart 2002
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben aan 26 'groene' projecten een subsidie toegekend 19 maart 2002
Faber start voorlichtingscampagne vleermuizen en steenmarters 15 maart 2002
Benoeming directeur-generaal bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 15 maart 2002
Onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit van Nederland (11-3-2002)
Website over Biodiversiteit: biodiversitysummit.nl (8 -3-2002)
Vijfde deelgebiedcommissie geïnstalleerd Deelgebiedcommissie Achterste Diep van Hunzeproject (8 -3-2002)
GS Drenthe presenteren ontwerp provinciaal beleid bedreigde soorten en wetgeving (8-3-2002)
Professionelere handhaving door samenwerking in regionale milieudiensten (6-3-2002)
www.waarblijftonsgeld.nl: een maatschappelijk debat over ruimtelijke investeringen (5-3-2002)
Natuur- en Landschapssubsidies in Limburg 28 februari 2002
VROM-inspectie: "Doetinchem handhaaft ruimtelijke regelgeving" (26-2-2002)
tien experimenten voor nieuwe limburgse landgoederen goed voor 225 ha groen 270202
provinciesubsidieert mergellandcorporatie 18 - 02 -02
provincie boekt voortgang bij grondverwerving voor groene functies 18 - 02 -02
koniks en galloways zoeken het hoger op! 14-02-02
lnv, vrom, v&w en ipo ondertekenen bestuurovereenkomst en uitvoeringscontract gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied 2002-2005 13-02-02
12,5 miljoen krediet grondaankopen voor natuur 12-02-02
proefproject wonen in het groen 12-02-02
'hobbel’ voor financiering nieuw bos geslecht in proefproject 7-02-02
'toekomst voor de bever in limburg' 07-02-02
openstelling subsidieregeling natuurprojecten midden- en oost-europa 2001, tender 2002 07-02-02
Dit jaar €35 miljoen voor het landelijk gebied in Noord-Holland 5-2-2002
provincie steunt aanleg en onderhoud landschapselementen 30-01-02
Friese Milieu Federatie slaat plank behoorlijk mis 24 januari 2002
groenloket gelderland: op elke vraag een antwoord 24-01-02
Faber neemt Handhavingsboek in ontvangst 21 januari 2002
Minister Pronk ondertekent contract voor klimaatprojecten in ontwikkelingslanden 18-1-2002
Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening 18-1-2002
Milieudefensie introduceert: Betuwse Bongerd 3-01-2002
Pronk en Jorritsma verheugd met rapport Commissie Vogtlander 18-01-2002
Brinkhorst en Faber: agenda voor het platteland 16-01-2002
Budget voor 2002 Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen 11-01-2002
Nieuwe VROM-inspectie een feit 10-01-2002
Provincie Utrecht ontvangt Toorts van Belofte 3-01-2002
Provinciale uitvoeringsprogramma Flevoland 20 december 2001
Openstelling subsidieregeling (agrarisch) natuurbeheer verlengd 20-12-2001
Natuur beter beschermd door nieuw wetsvoorstel 19-12-2001
Natuurmonumenten wil dat schade aan natuur bij Texel wordt gecompenseerd december 2001
Leefgebied voor de hamster in Sibbe (Limburg) 17-12-2001
Kabinet gaat permanente bewoning zomerhuizen tegen 14-12-2001
Gehele Voordelta aangewezen als Vogelrichtlijngebied 13-12-2001
Standpunt Stuurgroep Visie Hollands Kust 2050: Toekomstige kustverdediging kent kansrijke oplossingen 13-12-2001
Europese Unie zet vaart achter uitvoering Kyoto Protocol 12-12-2001
13.000 gulden voor vleermuizenkelder in Drenthe 12-12-2001
Nieuwe milieuregels moeilijk uitvoerbaar voor provincie Drenthe 12-12-2001
Provincie Drenthe komt tot vernieuwde aanpak bodemsanering 12-12-2001
Voedingsbanken bieden nieuwe kansen voor de natuur 12-12-01
Nieuwste versie Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening Verstedelijkingsbeleid blijft open ruimte opslokken (28 november 2001)
Faber investeert ruim 1 miljoen in Natuurloket (28 november 2001)
benoemingen bij LNV (november 2001)
kabinet kiest gebieden voor verstedelijking en nationale landschappen  ( 28 november 2001)
Vijfde nota,achtergrondinformatie  (28-11-2001)

Vijfde nota, regionale informatie (28 november 2001)
VNO-NCW: Ontwikkelingsplanologie moet standaard worden ( 28 november 2001)

MinVWS: Lokaal vrijwilligerswerk versterkt (28 november 2001)
Milieudefensie vraagt Boskalis werk op te schorten (23 november 2001)
betere inzet van beschikbare middelen moet achteruitgang natuur- en landschapswaarden stoppen in Groningen (21-11-2001)
Benschop wil milieubeweging betrekken bij voorbereiding Europese top (16-11-01)
Samenwerking provincies en platform Nederland Natuurlijk (14 november 2001)
Milieu waarschijnlijk te vervuild voor kippen(16-11-01)
Samenwerking provincies en platform Nederland Natuurlijk (14-11-01)
LNV verleent ontheffing A73-zuid in Limburg(14-11-01)
Milieudefensie ontevreden over WTO-akkoord vol risico's (14-11- 2001)
evaluatie waterschapsbestel: Gedeputeerde Staten van Fryslân vóór 1 all-in waterschap (14-11-2001)
Kamer wil meer natuur dan staatssecretaris Faber
De klimaatconferentie in Marrakech is succesvol afgesloten. (12-11-2001)
Genetische variatie van inheemse zomereik-populaties is hoog (12-11-2001)
Anti-verdrogingsbeleid niet optimaal (8-11-2001)
Staatsbosbeheer wil een rol spelen bij de realisatie van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (6 november 2001)
Burgers worden betrokken in opinie over cultuurhistorisch erfgoed (1 november 2001)
waterkerende dijk geen beletsel voor wilde paarden en runderen (1 november 2001)
Watertoets is gereed (31 oktober 2001)
Nationale Natuurwerkdag, 17 november 2001 (29 oktober 2001)
Van buiten word je beter (oktober 2001)
200 miljoen extra gevraagd voor onderzoek in Nederland (29-10-2001)
adviseren herstelplan voor kabeljauw en paling en vangstbeperkingen voor tong en horsmakreel. (22-10-2001)
Een 6 voor Zuid-Hollandse wind (19 oktober 2001)
plaatsen van windturbines in de Waddenzee overbodig (18 oktober 2001)
Weidevogels en flora profiteren niet van agrarisch natuurbeheer (15-10-2001)
Ecosystemen kunnen plotseling instorten (10-10-2001)
Vissen profiteren van natuurlijk herstel uiterwaarden (28-9-2001)
betrapt bij uitsteken van orchideeën (21 september 2001)
Samenwerking SBB en agrarische organisaties in de Peel (19 september 2001)
Zwarte ooievaars overzomeren (6 september 2001)
Europees geld voor natuur (31-08-2001)
Twee miljoen voor landschapsherstel (30-08-2001)
Miljoenenplan Natuurcentrum op Ameland (29-08-2001)
Grote steden willen meer recreatiegebieden (29-08-2001)
"Verrommeling" platteland gevreesd (28-08-2001)
Boer in natuurgebied ouderwets aan de slag (28-08-2001)
Ook Waddenzee op werelderfgoedlijst (27-08-2001)
Omstreden zilt hapje (25-08-2001)
Poldermodel brokkelt af (24-08-2001)
Kokkelvisserij mag doorgaan (23-08-2001)
Gezwalk van ministerie bij vergunning reeënjacht (23-08-2001)
Pleidooi voor natuurlijker dijken (22-08-2001)
Platform werkt aan manifest over non-vaccinatiebeleid EU (22-08-2001)
Aankoop van natuur in Randstad verloopt traag (21-08-2001)
Boeren zien niets in LEI-onderzoek Winterswijkse Poort 16-08-2001
Natuurbeheer niet aan boer overlaten 15-08-2001
Boer moet natuur niet beheren 15-08-2001
Herten nemen bezit van duinen 10-08-2001
Een eerste succes voor agrarisch natuurbeheer 10-08-2001
Het groene gevaar 09-08-2001
Subsidie of contract? 08-08-2001
Brussel wil limiet aan aantal te rapen kievitseieren 07-08-2001
Natuur moeiteloos naast Praxis en Ikea 07-08-2001
Natuurmonumenten krap bij kas 07-08-2001
Limburgse boer wordt natuurbeheerder 06-08-2001
Subsidieregeling draagvlak natuur geopend 03-08-2001
Natuur en Milieu wil missie niet verzaken door overdreven aardig te zijn 01-08-2001
NATUUR / Edelhert uitgezet? 01-08-2001
Subsidie voor natuurlijke oevers 25-07-2001
Natuur vies na vuilheffing 24-07-2001
Subsidie voor vernieuwing landelijk gebied 19-07-2001
Slechts beperkt aantal teken gevaarlijk 18-07-2001
Kunst verovert plaats in natuurgebieden Staatsbosbeheer (16 juli 2001)
Staatsbosbeheer waarschuwt voor risico Lyme-ziekte (4 juli 2001)
NLTO tegen nog meer bescherming van de Waddenzee 14-07-2001
Vogelbescherming wil kunnen procederen om natuurcompensatie 11-07-2001
Herverdelen van subsidies gaat boeren nu al te ver 10-07-2001
Meer teken: Ook dakterras niet veilig 10-07-2001
Voorkeur voor natuurcoöperaties 10-07-2001
Kabinet moet meer investeren in behoud natuur en landschap (04-07-2001)
Britse Co-op verbiedt 20 pesticiden (03-07-2001)
Toch groeistop voor veehouders bij natuur (30-06-2001)
VVD wil via Kamer af van verbod op bestrijdingsmiddel (29-06-2001)
Natuur op zakelijke gronden (29-06-2001)
NLTO: natuur Groningen niet boven landbouw stellen (29-06-2001)
Verouderde pesticiden bedreigen de wereld (28-06-2001)
Beschermde gebieden voor landbouw (27-06-2001)
Voorlichtingsfilm vooral promotiefilm (26-06-2001)
Limburgse boer wil beheer natuur (26-06-2001)
Middelenheffing (26-06-2001)
Verscheidenheid gebaat bij 'tuinieren' in de natuur (26-06-2001)
Extra geld provincie ook steken in behoud Zeeuws landschap (23-06-2001)
Vergunning geeft schelpenvissers hoop (23-06-2001)
Steden: 5,3 miljard voor natuurbehoud (23-06-2001)
Verdwalen mag weer van Staatsbosbeheer (23-06-2001)
Boer is goedkope landschapsbeheerder (21-06-2001)
Schelpdiervissers mikken op technologische vernieuwingen (21-06-2001)
KWESTIES / Schelpdiervissers (21-06-2001)
Terugkeer veldpolitie moet natuur weer veilig maken (20-06-2001)
'Natuurzorg en landbouw hervormen' (20-06-2001)
Natuur voor inkomen (19-06-2001)
Hoe behoud je een landschap? (23-05-2001)
Faber krijgt steun van natuurorganisaties (22-05-2001
RIVM: Mestoverschot met sprongen omlaag (22-05-2001)
Brinkhorst: 'POP-geld voor natuur was niet de bedoeling' (18-05-2001)
Warmte schadelijk voor vogel (17-05-2001)
Korenwolf wordt nog niet uitgezet (16-05-2001)
Natuurorganisaties: Etiket nationaal landschap te vaag (15-05-2001)
Huiskat zeer gevaarlijk (12-05-2001)
Kabinet geeft groen licht voor Tweede Maasvlakte (12-05-2001)
Provincie: vossenjacht mag in Noord-Holland Midden (11-05-2001)
'Vossen slecht voor portemonnee' (11-05-2001)
Teleurstelling over schraal natuurherstel (11-05-2001)
Gevecht om windmolens in zee (10-05-2001)
Vossenstand reguleert zichzelf (10-05-2001)
Jacht op duinvos werkt averechts (10-05-2001)
'Zeehondencrèche overbodig' (10-05-2001)
Schoonebeker schapen te elfder ure toch geruimd (09-05-2001)
'Roer in landbouw moet om'(02-05-2001)
Van den Berg PvdA wil groene revolutie (02-05-2001)
Mkz-crisis toont economisch belang van natuur (02-05-2001)
OESO: Landbouw- en milieubeleid onverminderd strijdig (01-05-2001)
Verinnerlijkte natuur(01-05-2001)
MKZ: twijfel over plannen platteland(01-05-2001)
Pronk houdt Noordzee in onbalans' (27-04-2001)
Kamer vraagt om tijdige uitbetaling landinrichting(27-04-2001)
Maatschappelijke organisaties kritisch over landbouw(25-04-2001)
Forse kritiek Kamer op Pronks Vijfde Nota(24-04-2001)
Pronk: Meeste grond gaat naar de natuur(24-04-2001)
Ruim 80 miljoen naar platteland(23-04-2001)
Veel meer nationaal landschap(21-04-2001)
De slakkengang van een rijksweg(21-04-2001)
Natuurbeleid is een aanfluiting (20-04-2001)
RIVM: waardevolle landschappen gaan verloren (14-04-2001)
Provincie wil toch in mei beginnen met uitzetten korenwolf (12-04-2001)
Faber overstelpt met aanvragen natuurbeheer (06-04-2001)
Tweede Maasvlakte doet natuur in de Noordzee geen goed (02-04-2001)
Landbouw overwoog wild op de Veluwe te laten doden (02-04-2001)
Politiek omarmt natuur (24-03-2001)
De stroperij verwildert (24-03-2001)
Breed front voor uitkopen kokkelvisserij (21-03-2001)
ANWB: meer groen in en om stad, want 'natuur helpt' (21-03-2001)
Miljardeneis voor natuurherstel (21-03-2001)
'Miljarden extra voor natuur in Nederland' (20-03-2001)
'Olifanten niet afslachten' (20-03-2001)
Tips voor behoud steenuil (12-03-2001)
Ruzie om een rotslakje (09-03-2001)
Wind en water gaan 'regeren' in de duinen van Ameland (03-03-2001)
Ooievaar is terug als Nederlandse vogel (03-03-2001)
Broedpoging zeldzame zwarte wouw (03-03-2001)

Korenwolf krijgt steeds meer vriendjes (03-03-2001)
Steenmarter en vos vogelvrij verklaard (03-03-2001)
Politiek hielp visstand zelf om zeep (03-03-2001)
Ooievaar is terug als Nederlandse vogel (03-03-2001)
Broedpoging zeldzame zwarte wouw mislukt (03-03-2001)
De natuur is een paar dagen dicht (03-03-2001)
Natuurbeheer beter beheren (01-03-2001)
Zee gebaat bij Vijfde Nota (01-03-2001)
Staatsbosbeheer volwassener (28-02-2001)
De olijf is verbonden met ons leven (28-02-2000)
De zeggekorfslak zit de A73 dwars (28-02-2001)
Twijfels bij reconstructie (27-02-2001)
SER: Bij extra groei ook meer geld naar natuur (26-02-2001)
LTO ziet agrarische hoofdstructuur niet zitten (26-02-2001)
Verzuring bedreigt kwetsbare natuurgebieden (24-02-2001)
Bij jacht overdrijft de dierenbescherming (23-02-2001)
Natuurbeschermers constateren failliet compensatieplannen (21-02-2001)
'Iedereen woont hier naast een natuurgebied' (17-02-2001)
Meer geld natuurbeheer (17-02-2001)
In naam van het dier (17-02-2001)
Hoe de boer verdwijnt uit Nederland (16-02-2001)
Weerstand rijst tegen grindplan (16-02-2001)
Vliegkamp van belang voor natuur (14-02-2001)
Wel en wee van de vos verdeelt gemoederen (14-02-2001)
Groenbanken hebben meer geld dan projecten (12-02-2001)
Ruzie om grond van Staatsbosbeheer (12-02-2001)
Losse flodders voor de lepelaar (10-02-2001)
Vogelrijkdom Lauwersmeer is ongekend (10-02-2001)
Meer steun voor akkerbouw is zinloos (09-02-2001)
Pronk heeft met de Vijfde Nota overbodig werk verricht (09-02-2001)
Dramatische vermindering aantal bijenvolken (09-02-2001)
Er ligt een tijdbom onder het landelijke gebied (09-02-2001)
Boer moet dierewelzijn doorberekenen (08-02-2001)
Milieuorganisaties spannen proces tegen de staat aan (07-02-2001)
Grensmaasplan is een echec (07-02-2001)
Faber: kleine stapjes helpen natuurbelang Wad (6-02-2001)
Zeeuwse visserij wil meer steun van provincie (03-02-2001)
Nieuwe kansen voor edelhert en wild zwijn (02-02-2001)
Wonen in groene omgeving gezonder voor de mens (01-02-2001)
Grutto kan gered worden (30-01-2001)
Natuurbeheer wegens succes in problemen (30-01-2001)
Einde verhaal kokkelsector (26-01-2001)
Een mestbom onder Neerlands veen (24-01-2001)
Faber: agrarisch natuurbeheer kan geen vervanging voor aanleg van EHS zijn (23-01-2001)
Meer geld voor natuur geeist (23-01-2001)
Landschap wint van landbouw (23-01-2001)
Meer geld boerennatuur (16-01-2001)
Landaanwinning met zo min mogelijk schade aan beschermde natuur (16-01-2001)
Zonder boeren is het allemaal bos (10-01-2001)
Leve de EHS (10-01-2001)
Dierbeschermers willen een boycot van kweekzalm (10-01-2001)
Boeren eisen eigen inbreng op bij natuurcompensatie (10-01-2001)
Geboortegolf van wilde zwijntjes verwacht (09-01-2001)
Heide terug (08-01-2001)
Waterberging nieuwe donkere wolk boven De Venen (05-01-2001)
Reeenjacht voor veilig verkeer (05-01-2001)
Boeren zijn bij realisering van natuurplannen beter uit met onteigening (05-01-2001)
Dimmen met het licht! (16-12-2000)

Bloemen wijken voor woningen (16-12-2000)

Moordenaar in de nesten (15-12-2000)

Steun nodig bij vernieuwing van platteland (07-12-2000)

Verwarde potvissen worden nu al opgewacht (07-12-2000)

Natuurbeweging vraagt 'groene mal' rond steden (07-12-2000)

Waarom passen meidoorns niet en Schotse Hooglanders wel in landschap? (02-12-2000)

Gespreid bramenbed voor boomkikkers (02-12-2000)

Vangst tong en schol beperkt (02-12-2000)

Nederland voldoet niet aan Vogelrichtlijn (01-12-2000)

Bever doet het goed in Gelders natuurgebied (01-12-2000)

It Fryske Gea op de bres voor monument (30-11-2000)

Natuurproject bij Rijnwaarden gaat door (28-11-2000)

Damwanden tegen verdrogen hoogveen (28-11-2000)

Prijzen voor bedrijven met natuurbeheer in Limburg (28-11-2000)

Particulier eist grond voor natuur (28-11-2000)

Lagere subsidie natuurbeheer door braakzone (25-11-2000)

Waternavel (22-11-2000)

Plattelandsvernieuwing: waar blijft het geld? (17-11-2000)

Recreatiesector is grootste ruimtevreter (10-11-2000)

Tweede Kamer wil uitleg over natuurgeld (09-11-2000)

Ook boeren moeten milieueffect meten (07-11-2000)

Plan voor natuurlijker Eems (03-11-2000)

The aliens. Ze komen echt (01-11-2000)

Een roofvogel die verdween en weer terugkomt (01-11-2000)

Zeearend op eigen kracht in Nederland (31-10-2000)

Ruimtedruk in de Noordzee neemt sterk toe (31-10-2000)

Gek op uilen (24-10-2000)

Alle Europese planten en dieren in een archief (23-10-2000)

LEI: meer wandelmogelijkheden op boerenland (18-10-2000)

Natuurtje spelen (13-10-2000)

Boer gewantrouwd als natuurbeheerder (11-10-2000)

Hoge Veluwe legt stuifzand aan (11-10-2000)

Rode Lijst moet ruim baan krijgen (10-10-2000)

Gruttovriendelijk beheer boerenland hard nodig (07-10-2000)

Brabant wil meer 'beleefbare' natuur (07-10-2000)

Boeren eisen ruimte in groene hart (06-10-2000)

Nota wil grotere rol van architecten in Nederland (05-10-2000)

Investeringsfonds moet natuurbeleid voor debacle behoeden (04-10-2000)

Natuurtuintje is volgens VVD'er subsidie waard (03-10-2000)

Kamer kritisch over natuurbeleid Faber (03-10-2000)

Minder grutto's in reservaten in Overijssel (03-10-2000)

Zuid-Holland erkent knelpunten natuurbeleid (03-10-2000)

Overvloed groenprojecten zorgt voor stagnatie (03-10-2000)

Natuurtellers willen geld zien (30-09-2000)


Bloeiende haventerreinen (23-09-2000)


Grondcooperatie helpt boeren in Groene Hart (23-09-2000)

Miljoenen Brabant tegen versnippering natuurgebieden (23-09-2000)
Gifdebat toont gebrek aan daadkracht van landbouwsector (22-09-2000)
Hartenkreet over landbouwgrond (22-09-2000)
Regeling maatschappelijke betekenis natuur geopend (22-09-2000)
Kamer werkt aan extra geld voor aankopen natuur (21-09-2000)
Hardhouten eik, es en iep in ooibos 20-09-2000)
Jagers en Natuurmonumenten trekken samen op in faunabeheerseenheden (19-09-2000)
Faber gaat meer natuur kopen (19-09-2000)
Brandnetels zullen het winnen van orchideeen (08-09-2000)
Natuur functioneert als vervanging van religie (08-09-2000)
Natuurgebied rond Bijlmer is ineens migratiezone voor ringslangen (07-09-2000)
Natuur redt het niet op eigen kracht (06-09-2000)
Groen is goed, als het maar bomen zijn (06-09-2000)
'Natuurbeleid moet veel krachtiger worden' (15-09-2000 )
Provincies hekelen natuurbeleid Faber: wel idealen maar geen geld (15-09-2000)
Damhert plaatst wildbeheerders voor dilemma's (14-09-2000)
Zeearend minder welkom (14-09-2000)
Natuur en industrie vinden elkaar in haven (13-09-2000)
handen ineenslaan om grutto te redden (09-08-2000)
Beschermde kippenrover (29-07-2000)
Economische pijn wint vaak van mooie natuur (18-07-2000)
Waterschappen moeten fuseren (07-06-2000)
Grutto heeft boeren juist nodig (20-07-2000)
De vlakte en de natuur (28-06-2000)
Fusie milieuclubs strandt op geld (23-05-2000)
Leven op een drijftil (24-06-2000)
1,7 Miljoen voor groene projecten Zuid-Holland (24-06-2000)
Natte natuur terug: geen vergoeding (22-06-2000)
EHS wordt steeds duurder ( 20-06-2000)
Extra geld voor agrarisch natuurbeheer (20-06-2000)
Boer krijgt ruimte bij emissiebeleid (20-06-2000)
Consument gaat werkwijze van boer dicteren(17-06-2000)
WNF: te weinig beschermde natuurgebieden (17-06-2000)
Faber vraagt Heerlen nog niet te bouwen (17-06-2000)
'Boer moet waterberging meer ruimte geven' (16-06-2000)
Natuurherstel strandt op kosten (16-06-2000)
Boswachter bekeurt Luchtmobiele Brigade (16-06-2000)
Treurzang over Brabantse weide vogels (15-06-2000)
Natuurbeheerders willen atb-route in kwetsbare gebieden (14-06-2000)
"We zijn in oorlog met onze omgeving" (10-06-2000)
Meer geld voor natuur Brabant (14-06-2000)
Boeren Limburg bestrijden erosie met bloemen (13-06-2000)
Akkoord Maasvlakte meteen al omstreden (07-06-2000)
Ik hou van bergen en bossen (04-04-2000)
Zeearend overwintert in Biesbosch (04-04-2000)
Limburger kiest voor natuur (04-04-2000)
Onderzoek grazers in natuurgebieden (04-04-2000)
Veel meer natuur langs rivieren (04-04-2000)
Utrechts Landschap legt moeras aan langs Nederrijn (04-04-2000)
Ministerie doet alsof de Noordzee geen natuur is (06-04-2000)
Terug naar af: rivier moet weer de ruimte krijgen (01-03-2000)
Natuurherstel vordert amper (26-02-2000)
'Half miljard extra voor natuur en landbouw' (19-02-2000)
Imker met een paardenmiddel (19-02-2000)
Vogels krijgen alle ruimte (18-02-2000)
Ook dode dieren zijn natuur (12-02-2000)
LTO gekant tegen Vogelrichtlijn (11-02-2000)
Agrarisch natuurbeheer levert geen Yellowstone Park op (10-02-2000)
Oudere wil graag in natuur werken (23-02-2000)
Natuurbeheer niet in beeld (22-02-2000)
Weidevogels Eilandspolder hebben baat bij agrarisch natuurbeheer (22-02-2000 )
Geen verbod op taxusstruik (26-02-2000)
Vogels met gouden voeten (26-02-2000)
Te weinig vogels in staatsbos-natuur (09-02-2000)
Strabrechtse hei moet beschermd'(09-02-2000)
Nieuw natuurbeleid vastgesteld (11-01-2000)
Vergoedingen voor beheerspakketten vastgesteld (5-01-2000)
Volop plezier (11-01-2000)
KNMvD: ook zorgplicht voor grote grazers (5-01-2000)
Boerenvoorzitters geven toekomstvisie (4-01-2000)
Karige EU-subsidie voor platteland (4-01-2000)
Bosbeheerders willen katten afschieten (6-01-2000)
Een boswandeling op Internet (31-12-1999)
Agrarisch natuurbeheer neemt toe (22-12-1999)
Faber geeft milieucoöperaties 35 gulden extra per hectare (31-12-1999)
Limburg wil versneld grond kopen voor bos (30-12-1999)
De Veluwe dreigt te verstenen (28-12-1999)
Meer leden voor natuurclubs (27-12-1999)
Meer aandacht voor bescherming habitats (22-12-1999)
groei bij groene adviesbureaus (20-12-1999)

Het Bentwoud komt over ons (10-12-1999)
Overheid moet hoeder zijn van het platteland (7-12-1999)
LTO en Natuurmonumenten: houd platteland open (7-12-1999)
Zelfs bedreigde dieren zijn voor WTO niet veilig (7-12-1999)
Keurmerk voor wild op komst (8-12-1999)
Deur ganzenjacht weer op kier (8-12-1999)
RIVM wil hardere aanpak verzuring (10-12-1999)
WTO weet niets van boeren en milieu (10-12-1999)
Klachten over terugkeer naar natuur (2-10-1999)
Veiligheid rivierengebied niet ten koste van natuur (2-10-1999)
Vossen minder onschuldig dan wordt gedacht (01-10-1999)
Boeren en burgers zij aan zij op het platteland (1-10-1999)
Paarse grondpolitiek (1-10-1999)
Miljoen voor Zeeuws Vitaal Platteland (30-9-1999)
Schade door vossen valt mee, zegt Faber (29-09-1999)
natuurbalans (september 1999)
Lapmiddelen houden natuur mooi (11-09-1999)
'Groene' monumenten bedreigd (10-09-1999)
Veel natuur lijdt onder verdroging (07-09-1999)
Nijpels wil nog beetje natuur erbij (07-09-1999)
Verdroging natuur nog niet gestuit (03-09-1999)
Provincie pakt landinrichting aan (01-09-1999)
Raad van State bekritiseert lozingen tuinders  (02-09-1999)
Faber trekt 6,5 miljoen uit voor natuursubsidie (31-08-1999)
Verboden voor Schotse Hooglanders (28-08-1999)
Ten strijde tegen 's lands saaiheid (06-07-1999)
'Landschapsbehoud best, maar ook vooruitkijken' (7-07-1999)
Staatsbosbeheer komt uit ivoren toren (03-07-1999)
De strijd om de onzichtbare kamsalamander  (02-07-1999)
Kamersteun voor Tweede Maasvlakte  (02-07-1999)
'Agrarisch natuurbeheer weggegooid geld'  (29-06-1999)
Van het menu op de rode lijst: Korenwolf (26-06-1999)
'Gewone' vlinders sterven ook snel uit  (22-06-1999)
Uitvoering bestemmingsplan mist regisseur (22-06-1999)
Angst voor schaduwwerking is obstakel bij natuurproductie  (11-06-1999)
de concept-Regeling natuurbeheer
Een AEX voor de natuur 26-04-1999
Natuurbeleid snel en kritisch onderzoeken 31-03-1999
Boerenbeheer onder vuur 31- 03-1999
Natuurbeheer door boeren heeft geen effect 24-03-1999
Natuurbeheer: geen woorden maar daden 23-03-1999
Kokkelvissers beklagen zich over biologen 24-03-1999
Faber: winstmarge op biologisch is te hoog 24-03-1999
Aan doorbraak biologische landbouw wordt gewerkt 20-03-1999
Natuur en Milieu in problemen met Minas 20-03-1999
Bedreigde vogels 17-03-1999
Kamer komt op voor natuurrichtlijnen 16-03-1999
Staatsbosbeheer laat reeën niet verhongeren 16-03-1999
Natuur is niet te vaak geofferd in Noord-Brabant 16-03-1999
Veel zeehonden ernstig ziek door virus 15-03-1999
Rapen kievitseieren (3-3-1999)
Het blijft tobben met het dassenvolk (3-3-1999)
Pact tegen aanslag op platteland    (1-3-1999)
nota ' kracht en kwaliteit' van LNV (2-3-1999)
convenant over behoud van landschap en natuur (16-2-1999)
Private financiering ecologie (26-2-1999)
6,25 miljoen voor natuur Waterland en Groene Hart (26-2-1999)
Natuur werkt in groene provincie als 'rode lap' voor boeren (23-2-1999)
Aanvalsplan voor Brabantse natuur (19-2-1999)
Economisch belang botst met trekvogels (19-2-1999)
Corridors zijn niet mijn idee. Mijn ambitie gaat verder' (19-2-1999)
Milieu- en natuurorganisaties: verbod op kleine waterputten (19-2-1999)
Woede over greep uit pot voor 'natte natuur' (17-2-1999)
Wat krijgt voorrang in landelijk gebied: landbouw of natuurontwikkeling? (05-02-1999)
'Schande wat boer beurt voor natuur'  03-02-1999
Milieuclubs eisen verbod fungiciden  04-02-199
Punten voor nieuwe natuur Gaasterland  02-02-1999
Fiat voor financieringsconstructies natuurbeheer 04-02-1999
Reconstructiewet helpt natuur vooruit   febr 1999
Nederland derde met bordjes natuur febr 1999
Vier kamerleden en de kanoetstrandloper 02-02-1999
 

Goed jaar voor natuurbraak
Agenda 2000 verstrikt in financiering
Ministerie betrekt boeren bij invulling Programma Beheer
Wildspiegels leiden niet tot minder ongelukken
Zonder beleid kan iepenziekte zich verspreiden
Ruim dertien miljoen voor herstel bos en natuur
Staatssecretaris Faber stelt natuurprijs voor bedrijven in
Natuurbeleid dat verder gaat ...
Slib bedreigt op Wad rijke bodemfauna
wintertip
analyses bermgras
ecoduikers
Campagne tegen tekenziekte
Water in de bebouwde omgeving: Hydropolis
Het IPO en het verdrag van Malta
ecologisch bermbeheer
tien natuurtips in en om het water
FUP's fauna uitstap plaatsen
Natuurclubs en waterschap intensiveren samenwerking
Fonds Collectief Onderzoek GWW opgericht
Waddenzee staat op Internet

Natuur in Flevoland
Enquete over natuur
Milieuaansprakelijkheid Rijkswaterstaat: Bodem
Unieke fusie Overijssels Landschap en landschapsbeheer
Koeman en Bijkerk bv ontvangt ISO-certificaat

  

Campagne tegen tekenziekte

bron: vakblad Natuurbeheer

terug naar inhoudsopgave
Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Arbo Management Groep, enkele gezond heidsorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport starten gezamenlijk een campagne om de bekendheid met de Ziekte van Lyme te vergroten. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die wordt overgebracht door de teek. Besmette teken kunnen zich vastklampen in de huid van mensen dier en zuigt zich vervolgens vol bloed. Een snelle verwijdering is zeer belangrijk, want het is mogelijk dat na enige tijd de teek darminhoud en speeksel in het bijtwondje injecteert en zo de bacterie overbrengt. Na infectie vormt zich na enkele dagen rondom de beet in 50% van de gevallen, een rode ringvormige huiduitslag. Dit is een van de eerste symptomen van de ziekte van Lyme. Vermoeidheid, hoofdpijn, hartklacht verlammingen in het gezicht, ontstekingen aan de gewrichten en een sluimerende hersenvliesontsteking, zijn verschijnselen die in verschillende stadia van de ziekte kunnen voorkomen. De organisaties die de campagne ondersteunen, hebben een brochure samengesteld die gratis is te bestellen bij de Stichting SAAG U kunt ook het complete tekenverwijdersetje 'teek it easy' bestellen Het setje bestaat uit een speciaal roestvrijstalen verwijderpincet, een desinfectiemiddel en uiteraard de informatiebrochure.  

U kunt een volledig ingevulde eurocheck of girobetaalkaart ten bedrage van f. 17,95 sturen naar  
Stichting SAAG  
Postbus 160  
1540 AD Koog aan de Zaan  
tel 075-61 58 473  

  

'Natuurbeleid dat verder gaat ...'

terug naar inhoudsopgave
Op 23 november heeft de Raad voor het Landelijk Gebied het advies 'Natuurbeleid dat verder gaat ...' over voortgang en vernieuwing van het natuurbeleid aangeboden aan de staatssecretaris mevrouw G.H. Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De titel van het advies 'Natuurbeleid dat verder gaat ...' geeft weer dat het natuurbeleid verder moet gaan in de zin van doorgaan omdat alle belangrijke doelen nog niet bereikt zijn, maar ook verder moet gaan in de zin van breder in de richting van gebruik en beleving van natuur. Het advies gaat onder meer in op de vraag hoe om te gaan met intrinsieke waarde, gebruikswaarde en belevingswaarde van natuur en hoe in de uitvoering van het natuurbeleid flexibiliteit bereikt kan worden, o.m. ten aanzien van de te bereiken natuurdoelen en hectare-claims. Behalve dit advies zijn op de website van de Raad voor het Landelijk Gebied meer adviezen in te zien en op te halen.  

  

Wintertip

bron: De Groene Krant nr. 5,

uitgave van De Groene Ruimte

terug naar inhoudsopgave
 Veldinventarisaties dienen voor  
 bepaalde groepen zoals weide-  
 vogels al vroeg in het seizoen  
 (februari/maart) te beginnen. Voor  
 een grote groep van planten is de  
 periode mei/juni/juli de meest  
 geschikte veldwerkperiode. Dat  
 betekent dat eigenlijk in januari  
 bekend zou moeten zijn wie het  
 veldwerk gaat uitvoeren. Voor de  
 echte vroege inventarisaties  
 omdat anders de praktische voor-  
 bereidingen in de knel dreigen te  
 komen. Voor de wat later uit te  
 voeren inventarisaties omdat in  
 het voorjaar, de drukte voor de  
 groenmensen snel toeneemt en  
 een goede voorbereiding onder  
 druk kan komen te staan.  
 De winter is een ideale periode om  
 het benodigde veldwerk voor te  
 bereiden omdat vaak blijkt dat  
 deze voorbereidingen (formuleren  
 doel, opstellen offerte-aanvragen,  
 keuze bureau, definitieve uit-  
 besteding) al gauw enkele  
 maanden duren. Het opstarten van  
 dergelijke procedures in november  
 bevordert een tijdige en goede uit-  
 besteding. Dan kan er ook op het  
 juiste moment op de juiste wijze  
 worden geinventariseerd. Komen  
 de voorbereidingen te laat of te  
 traag op gang, dan ontstaat het  
 risico dat er uiteindelijk op (te)  
 korte termijn uitbesteed moet  
 worden of dat de meest geschikte  
 inventarisatieperiode al deels  
 verstreken is.  

Veldwerk in de zomer ... vraagt een   
gedegen voorbereiding in de winter  

  

analyses bermgras

bron: De Groene Krant nr. 5, uitgave van De Groene Ruimte

terug naar inhoudsopgave
 Eén van de aspecten van groen-  
 beheer is dat er 'restproducten'  
 ontstaan: maaisel, takken en  
 dergelijke. De regelgeving voor  
 afvoer en verwerking is vanuit  
 een landelijke raamwet gedelegeerd  
 aan de provincies, welke  
 concreet vorm geven aan die  
 regelgeving.  
 Zo heeft de provincie Noord-  
 Brabant in 1997 een richtlijn voor  
 de verwerking van berm- en sloot-  
 maaisel laten opstellen. In 1998 is  
 deze richtlijn (in conceptvorm) van  
 toepassing geweest in een proef-  
 gebied van 15 gemeenten in het  
 oostelijk deel van Noord-Brabant.  
 De richtlijn houdt concreet in: in-  
 dien het maaisel aan bepaalde  
 voorwaarden voldoet hoeft het niet  
 (allemaal) gecomposteerd te worden  
 maar mag het als veevoer of  
 als bodemverbeteraar ingezet worden.  
 In de richtlijn worden onder  
 andere de gehalte van een aantal  
 zware metalen (waaronder Zink,  
 Koper, Lood en Cadmium) en  
 bestrijdingsmiddelen afgezet tegen  
 toetswaarden, welke zijn afgeleid  
 van wettelijke normen. Daaruit  
 volgen conclusies aangaande de  
 gebruiksmogelijkheden.  
 Van de 15 gemeenten hebben er  
 9 te kennen gegeven de richtlijn ir  

1998 toe te willen passen. Een  
aantal hiervan heeft de rapportage  
al binnen, andere nog niet. De  
complete resultatenlijst is dus  
nog niet beschikbaar. Wel is al  
duidelijk dat het maaisel in het  
algemeen vrij schoon is, dat het  
gebruik als veevoer meestal geen  
probleem lijkt en dat bij tijd en  
wijle een enkele toetswaarde  
voor gebruik als bodem-  
verbeteraar (een weinig) wordt  
overschreden.  

In de komende maanden zal de  
toepassing van de concept-richtlijn  
geëvalueerd worden. Indien de  
richtlijn een nuttig instrument blijkt  
te zijn zal de richtlijn, waar dat  
nodig zou blijken, worden bij-  
gesteld. In dat scenario zullen  
in 1999 alle Noord-Brabantse  
gemeenten (en mogelijk water- .  
schappen in een aangepaste  
vorm) gebruik kunnen maken van  
de richtlijn. Dat betekent dat die  
beheerders een deel van hun  
maaisel wellicht goedkoper kunnen  
afzetten. Daardoor wordt het  
ecologisch beheer goedkoper,  
of kan er binnen hetzelfde budget  
meer gedaan worden aan de  
(ecologische) kwaliteit van de  
berm- en slootkantbegroeiing.  

  

ecoduikers

bron: De Groene Krant nr. 5, uitgave van De Groene Ruimte

terug naar inhoudsopgave
Oevers zijn voor veel diersoorten  
belangrijk als leefgebied en als  
migratiezone. Waar watergangen  
middels een klassieke duiker onder  
een weg doorgaan, worden de  
oevers echter vaak onderbroken.  
De dieren kunnen niet meer langs  
de oever verder, en zullen vaak  
trachten de weg over te steken.  
Door de bestaande duiker aan te  
passen tot ecoduiker of een nieuwe  
aan te leggen, wordt hun passage  
veiliger (voor zowel mens als dier).  

Er zijn inmiddels verschillende  
typen ecoduikers ontwikkeld. Rijks-  
waterstaat Dienstkring Autosnel-  
wegen (DAS) Breda heeft recente-  
lijk een nieuw type loopconstructie  
in een drietal duikers laten aanleg-  
gen. De Groene Ruimte is dit jaar  
begonnen met monitoring van het  
gebruik door amfibieën en zoog-  
dieren van deze loopconstructies.  
Hiervoor worden pootafdrukken  
op zowel zand- als inktbedden  
geinventariseerd, wordt haar- en  
inktbuizenonderzoek verricht en  
worden kleine zoogdieren en  
amfibieën gevangen.  
In opdracht van Rijkswaterstaat  
DAS Breda en DAS Den Bosch zijr  
voor een aantal bekende fauna-  
knelpunten oplossingen voor-  
gesteld. Voor een deel betreft het  
het verbeteren van reeds aange-  
brachte faunavoorzieningen, voor  
een deel betreft het knelpunten  
waar nog geen enkele voorziening  
s getroffen. Voor deze onderzoe-  
ken werden zandbedden aangeleg  
en gecontroleerd op sporen, in  
combinatie met het in de directe  
mgeving speuren naar sporen  
(pootafdrukken, haren) van dieren.  
Tevens werd er bij diverse instanties  
navraag gedaan naar fauna-  
waarnemingen in relatie tot de  
knelpunten. Per locatie werd een  
zeer gericht pakket aan concrete  
maatregelen voorgesteld waarmee  
het knelpunt verzacht of opgeheven  
kan worden. De voorgestelde  
maatregelen omvatten aanleggen  
van beplantingen aanbrengen,  
herstellen van rasters, insprongen,  
dassenpoortjes vrij maken van  
bestaande tunnels etcetera.  
Ook in de stad kunnen ecoduikers  
bijdragen aan het functioneren van  
ecologische verbindingszones. Zo  
is door de gemeente Den Haag  
tussen het Zuiderpark en de Uithof  
een ecologische verbindingszone  
geprojecteerd. Deze zone wordt  
onder andere onderbroken door de  
Loevesteinlaan nabij het Zuider-  
park. De Groene Ruimte heeft  
onderzocht in hoeverre de Loeve-  
steinlaan een barrière is en hoe  
deze barrière verzacht of opge-  
heven kan worden. Allereerst is  
bepaald voor welke soorten uit de  
te verbinden groengebieden de  
betreffende groenstrook in principe  
een ecologische verbinding zou  
kunnen vormen. Daarbij spelen  
aspecten als beschikbare breedte,  
de stedelijke omgeving en het ge-  
bruik en de groenstructuur van de  
gebieden een rol. De belangrijkste  
knelpunten die voor een aantal  
geselecteerde doelsoorten (waar-  
onder Ringslang Bunzing en Kleine  
watersalamander) werden gecon-  
stateerd zijn de onmogelijkheid om  
de Loevesteinlaan te kunnen  
kruisen, in combinatie met de af-  
wezigheid van voldoende dekking,  
natuurlijke beplantingen en goed  
ontwikkelde oeverzones in de  
(directe) omgeving. De duiker die  
onder de Loevesteinlaan aanwezig  
is, is voor de meeste doelsoorten  
te klein om als goede passage te .  
kunnen dienen. Aanbevolen werd  
daarom om de bestaande duiker te  

vervangen door een duiker met een  
grotere diameter, met daarin een  
doorlopende 'oever'. Omdat de te  
overbruggen lengte 60 meter is,  
werd aanbevolen om halverwege,  
ter hoogte van de aanwezige  
tussenberm, een licht- en lucht-  
opening te maken in de duiker. Om  
de duiker goed te laten functione-  
ren werd tevens geadviseerd om in  
de (directe) omgeving aanvullende  
maatregelen te treffen zoals het  
ontwikkelen van natuurlijker oevers,  
en de realisatie van een meer  
natuurlijker en meer dekking bie-  
dende beplanting tussen de duiker  
en de te verbinden gebieden.  
Onderdeel van de aangedragen  
oplossingen zijn beheer- en  
controleschema's omdat het ver-  
volgbeheer uiteindelijk bepalend is  
voor het succes: slecht onderhou-  
den tunnels (verstopt met zand en  
vuil) en rasters (gaten) ondermijnen  
het functioneren van het geheel.  
Het blijkt overigens belangrijk te  
zijn om de feitelijke aanleg te laten  
begeleiden door een ecoloog. Een  
duiker die als dassentunnel moet  
fungeren dient namelijk anders aan-  
gebracht te worden (diepte, hellings-  
hoek, in- en uittreehoogte) dan een  
om cultuurtechnische redenen aan-  
gelegde duiker. Er zijn bijvoorbeeld  
soms dassentunnels aangelegd  
die, omdat daar geen rekening mee  
werd gehouden w vaak watervoerend  
zijn. Dassen zullen dergelijke dui-  
kers dan niet gebruiken. Hiermee  
wordt ook het nut van monitoring  
duidelijk: blijkt een faunapassage  
niet of niet goed benut te worden,  
dan kan gezocht worden naar  
oorzaken en oplossingen.  
  

  

Koeman en Bijkerk bv ontvangt ISO-certificaat

bron: persbericht

terug naar inhoudsopgave
Op 6 februari 1998 heeft de burgemeester van Haren, mevrouw N.E. Gerritsma het ISO-certificaat voor kwaliteitszorgsysteem officieel aan het hydro-ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Koeman en Bijkerk bv overhandigd.  
De heer drs. E.C. L. Marteijn, afdelingshoofd ecologisch onderzoek van het RIZA (Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling) gaf bij deze gelegenheid zijn visie op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij het uitvoeren van ecologisch onderzoek voor waterkwaliteitsbeheer  

Koeman en Bijkerk bv is hiermee het eerste 'groenbureau' in Noord-Nederland dat aan de internationale normen voor kwaliteitszorgsystemen voldoet. Hierdoor is het bureau in staat klanten nog beter te adviseren bij complexe vraagstukken op het gebied van waterbeheer. Koeman en Bijkerk bv is gespecialiseerd in hydro-ecologisch onderzoek. Er wordt onder andere onderzoek gedaan voor Rijkswaterstaat, het RIZA, Hoogheemraadschap West-Brabant en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene.  

Het bureau bestaat inmiddels 10 jaar en heeft een tiental medewerkers in dienst, die allen hun eigen specialiteit hebben. Een integrale benadering van projecten is dan ook uitgangspunt voor het werken.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
de heer R. Bijkerk, tel. 050 - 363 22 65 of e-mail: koeman.en.bijkerk@biol.rug.nl& amp; amp;l t; br  

terug naar inhoudsopgave
  

Unieke fusie Overijssels Landschap en landschapsbeheer

bron: Overijssels landschap 4-97, 8

terug naar inhoudsopgave
Het Overijssels Landschap en Landschapsbeheer Overijssel gaan fuseren.  
De besturen van de twee organisaties die kantoor houden op landgoed "De Horte" te Dalfsen, hebben dat onlangs in een gezamenlijke bestuursvergadering besloten. Op 1 januari 1999 zal de nieuwe organisatie zowel bestuurll]k als in de personele sfeer zich kunnen presenteren.  

De fusie tussen beide organisaties heeft, aldus de beide besturen, een grote meerwaarde. Zo zal er een krachtig loket ontstaan voor natuur en land schap Dit geeft meer duidelijkheid en een grotere bekendheid bij bv overheden, contribuanten en particuliere grondeigenaren.  

 Door het samenvoegen van de deskundigheid en kennis van beide organisaties zal dit de kwaliteit van natuur en landschap in Overijssel ten goede komen. Hierdoor zijn nieuwe organisatievormen voor beheer mogelijk door van elkaars instrumenten/mogelijkheden gebruik te maken. Door bundeling van krachten zal de nieuwe organisatie effectiever werken  

 De fusie slaat een brug tussen particulieren en de terrelnbeherende natuurbescherming. Ook zal de nieuwe organisatie zich meer kunnen richten op de betrkkenheid en verantwoordelijkheid van de burger bij natuur en landschap.  

 De nieuwe organisatie staat straks ook open voor aansluiting van andere organisaties. Op korte termijn wordt hierin echter nog geen actie ondernomen.  

  

  

Fauna Uitstap Plaatsen

bron: Groenspektakel, 1e jaargang nr.3, provincie Drenthe

terug naar inhoudsopgave
FUP'S redden dieren van verdrinkingsdood.  
Watergangen met damwanden of met steile oevers zijn funest voor dieren. Ze kunnen niet uit het water klimmen en verdrinken uiteindelijk. Om dit te voor komen is bet aanleggen van een natuurlijke oever de beste oplossing. Als dit niet mogelijk is, is een fauna uitstapplaats (FUP) een goed alternatief  

Een FUP bestaat uit een flauw talud (liefst 1 :3) en moet op een bepaalde diept onder bet laagste waterpeil beginnen. Voor bet ree is dit een minimale diepte van 40 cm, voor das en vos 20 cm en voor kleine zoogdieren 10 cm. De voorziening is vooral nuttig in gebieden met bosjes en houtwallen. Op plekken waar regelmatig dieren verdrinken kan bet zeker de moeite waard zijn een FUP aan te leggen. Maar wanneer kies je voor welke FUP?  

Afmetingen en afstand  
FUP's van 1 m breed blijken al goed te werken. Bij deze breedte wordt de FUP aangelegd tussen de verankeringsplaatsen van de damwandplanken. Hierdoor is het plaatsen van een extra damwand niet nodig. Op plaatsen waar regelmatig dassen over steken wordt een FUP over een grotere lengte geadviseerd (minstens 10 m). De FUP's dienen recht tegenover elkaar aan gelegd te worden, omdat dieren recht naar de overkant blijken te zwemmen.  

Kosten  
Een FUP van 1 m breed kost bij aanleg een bestaande situatie zo'n f.7.000,-. Wordt er toevallig net aan de oever en de beschoeiing gewerkt, dan is de FUP veel goedkoper en bedragen de kosten ongeveer f. 3.000,-. Uiteraard geldt ook hier het principe: hoe groter de FUP, des te hoger de kosten.  
  

Ecologisch bermbeheer

Bron: De groene krant 2, uitgave De Groene Ruimte,Wageningen.

terug naar inhoudsopgave
Bij het beheer van bermen van wegen of spoorwegen staat de veiligheid altijd voorop. Verder moet het beheer praktisch uitvoerbaar zijn, niet te duur en mag het geen overlast veroorzaken. En dan willen veel beheerders ook graag rekening houden met natuurwaarden door een ecologisch berm- beheer te voeren. Wat houdt dat nu eigenlijk in, een ecologisch bermbeheer? Vaak wordt gedacht dat ecologisch bermbeheer grote financiële investeringen vergt omdat je dan overal moet maaien en het maaisel afvoeren. Dat is dus niet zo. Maaien en afvoeren is weliswaar nooit echt slecht maar ook niet altijd zinvol of gewenst. Want dieren als Dassen, Egels, Patrijzen, hagedissen of muizen hebben ook hoog gras, ruigte en struweel nodig als dekking, broedplaats of voedselbron. Vaak maakt het ze niet uit welke plantensoorten er precies staan. Voor hen kan het dus gunstig zijn op sommige plaatsen juist wat minder te maaien. Kortom: ecologisch bermbeheer is een kwestie van het juiste beheer op de juiste plaats; hier wat meer en daar wat minder doen. Zo bleek in de spoor- bermen van de Regio Randstad van NS Railinfrabeheer bijvoorbeeld dat in de randzone langs het spoor een regelmatig maaibeheer nodig is voor het instandhouden en ontwikkelen van bloemrijke begroeiingen, vaak met karakteristieke spoorwegplanten. Maar buiten deze randzone is het juist beter om niet of minder te maaien. zodat de ruigte die dan ontstaat dekking biedt aan kleine zoog- dieren, vogels, hagedissen en Ringslangen. Ook in het beheerplan voor de provinciale bermen van Gelderland wordt met het relatief dure beheer van maaien en afvoeren vooral geïnvesteerd in die bermen waarin van dat beheer ook daadwerkelijk effect wordt verwacht. In de overige bermen zoals de zeer voedselrijke bermen. wordt waar mogelijk minder gemaaid. Dat kan uiteraard alleen waar verkeersveiligheid en aangrenzend landgebruik dit toelaten. Om nu te weten te komen wat op welke plek de beste beheermaatregel is, is het zinvol om een bermbeheerplan op te (laten) stellen. Voordelen van zo'n plan zijn dat uitgezocht wordt waar de kansrijke plaatsen zijn en dat het beheer voor langere tijd wordt vastgelegd. Bovendien bevatten de beheerplannen van De Groene Ruimte duidelijke overzichten en kaarten waarmee de uitvoerder buiten snel kan zien wat hij waar moet doen.  


 
terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet