NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grauwe gans vogelvrij. Natuurbeschermers boos op minister

29 september 2006

Gezamenlijke natuurbeschermingsorganisaties: Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en De Landschappen reageren geschokt op het besluit van minister Veerman (LNV) van gisteren om de overzomerende grauwe gans op de landelijke vrijstellingslijst te plaatsen. Dit betekent dat grauwe ganzen in het hele land geschoten mogen worden in gebieden met landbouwschade. Dit is een draconische maatregel. De grauwe gans is een beschermde broedvogelsoort in Nederland, die tot halverwege vorige eeuw was uitgestorven in ons land. Mede dankzij speciale beschermingsmaatregelen en natuurontwikkelingsprojecten zag de soort kans terug te komen.

De natuurbeschermingsorganisaties zijn overvallen door dit besluit van minister Veerman, omdat het niet strookt met de conclusies van een in opdracht van het Ministerie van LNV uitgevoerd onderzoek. Uit de analyses van SOVON Vogelonderzoek Nederland blijkt dat de grootste landbouwschade voor rekening komt van een beperkt aantal ganzenpopulaties. De conclusie van SOVON versterkt daarmee de eerder door de Minister gevolgde koers om met maatwerk de landbouwschade terug te dringen. In vrijwel alle provincies zijn daartoe faunabeheerplannen in uitvoering die zo nauwkeurig mogelijk inspelen op de lokale situatie en die de meeste garanties bieden voor een goede balans tussen landbouw- en natuurbelangen. Het plaatsen op de vrijstellingslijst maakt dat grauwe ganzen van 1 april tot 1 oktober in grote delen van het land vogelvrij zijn. Ook waar geen of nauwelijks sprake is van schade. Met het besluit van de minister wordt er bovendien overgegaan van schadepreventie naar populatiebeheer. Het besluit van de minister doet daarmee geen recht aan de natuurwaarden die de Nederlandse broedpopulatie van grauwe ganzen vertegenwoordigt. Daarbij maakt het vrijstellen van overzomerende grauwe ganzen, het boeren veel moeilijker om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding.

De natuurbeschermers zijn van mening dat in geval van schade door overzomerende grauwe ganzen, eerst preventieve maatregelen genomen dienen te worden. In het uiterste geval kan dit gepaard gaan met een begeleidend afschot op basis van een planmatige aanpak van een Faunabeheerplan.

De organisaties doen een dringend beroep op de minister en de 2e kamer om terug te keren naar de eerder gevolgde koers om maatwerk te leveren en de aanbevelingen uit het SOVON rapport op te volgen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet