NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Milieudoelen kabinet kunnen worden gehaald

13 oktober 2006

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de kabinetsreactie op de Milieubalans die dit voorjaar door het Milieu- en Natuurplanbureau is gepresenteerd. In de reactie staat dat het kabinet verheugd is dat de ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk nog steeds doorzet.

In de Milieubalans wordt geconstateerd dat lucht, water en bodem schoner worden, maar dat niet alle doelen uit het milieubeleid worden gehaald. Het Milieu- en Natuurplanbureau stelt wel dat de doelstellingen met de voorgestelde maatregelen uit de Toekomstagenda milieu alsnog op tijd kunnen worden gehaald. In de Toekomstagenda milieu geeft het kabinet aan welke nieuwe instrumenten het wil inzetten om de milieudoelen te halen.

In de Milieubalans wordt verder geconstateerd dat als gevolg van het gevoerde beleid en de uitgebreidere en verbeterde meetgege­vens de luchtkwaliteit is verbeterd en dat het aantal knelpunten is afgenomen. Het kabinet ziet dit als een ondersteuning van het gevoerde beleid, maar benadrukt dat het nog steeds noodzakelijk is dat de maat­regelen waartoe is besloten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Met name industrie en verkeer stoten nog te veel zwaveldioxiden en stikstofoxiden uit. Daarom zijn er onder andere afspraken gemaakt met raffinaderijen en elektriciteitscentrales om de uitstoot van luchtvervuilende stoffen terug te dringen. Ook wil het kabinet het zwavelgehalte van de brandstof voor de binnenvaart en de landbouw verlagen. Het kabinet erkent ook dat er extra maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en de verdroging tegen gaan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet