NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nationaal landschap Noordoost-Twente geen glazen stolp

22 sept 2006

In Twente hebben gemeenten, provincie en waterschap samen bedacht hoe ze het nationaal landschap Noordoost-Twente vitaal en gezond kunnen houden. Niet dichttimmeren, luidt het credo van hun ontwikkelperspectief, maar initiatieven van onderaf ondersteunen. Gedeputeerde Piet Jansen licht toe.

U hebt samen met 4 gemeenten, waterschap en provincie een ontwikkelingsperspectief voor Noordoost Twente geschreven. Dat geeft duidelijk aan dat over het landschap geen glazen stolp gezet mag worden. Wat betekent dat in de praktijk?
Wij denken dat veel ontwikkelingen mogelijk zijn zonder dat het landschap daaronder te lijden heeft. Alleen grootschalige ontwikkelingen zijn taboe, maar dat stond ook al in het streekplan. Voor het Nationaal Landschap hebben we geen extra regels opgesteld. Ook uitbreiding van lokale bedrijventerreinen en boerenbedrijven is mogelijk. We hebben daarvoor wel creatieve oplossingen nodig. Het maken van coupures in de houtwallen bijvoorbeeld, waardoor agrarische percelen aan elkaar verbonden worden terwijl de houtwal blijft staan.

Welk soort projecten wilt u starten in kader van het Nationaal Landschap , aan welk soort veranderingen denkt u?
In de eerste plaats projecten die de gebiedskwaliteiten versterken. In Noordoost Twente zijn dat het kleinschalige groene landschap, de beken en bronnen, en de afwisseling van oude en nieuwe landbouwontginningen. Landbouw speelt een belangrijke rol; die is nodig om het nationaal landschap levendig en vitaal te houden. We willen de verkaveling van bedrijven verbeteren. Een kavelruilcoŲrdinator gaat de versnippering van percelen aanpakken, zodat er gezonde agrarische bedrijven bestaan in het nationaal landschap. Verder willen we landschapselementen onderhouden, en cultuurhistorische elementen (kleine als kapelletjes en grote als landgoederen) herstellen. En we denken dat er kansen liggen voor recreatie, wat ook weer bijdraagt aan het vitaal houden van het gebied.

Waar komen de projecten vandaan en wie gaan ze uitvoeren?
De meeste projecten komen nu van bewoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf. Iedereen die een band heeft met het gebied kan projectvoorstellen bij ons indienen. We zijn ook actief aan het werven. Via de media wijzen we mensen erop dat we op zoek zijn naar projecten die in het ontwikkelingsperspectief passen. In juli hebben we dat voor het eerst gedaan, en toen zijn er 60 voorstellen ingediend. Ze variŽren van het instellen van toeristische routes tot het ondersteunen van biologische landbouw, en van het inventariseren van karakteristieke bomen tot het landschappelijk inpassen van bedrijfsgebouwen.

Het merendeel van die voorstellen is heel goed uit te voeren. We streven ernaar dat degene die het projectvoorstel indient, ook het project uitvoert. Wij bieden daarbij ondersteuning. Niet alleen financieel, maar ook met het 'gebiedsteam'. Dat is een soort aanjaagteam dat organisatorische ondersteuning biedt.

Hoe zit het met de financiering van de plannen?
De projectpartners financieren het grootste gedeelte, naar verwachting gemiddeld zo'n 75%. Gelukkig krijgen we ook geld van het Rijk, maar vooral de provincie levert een substantiŽle bijdrage. Bovendien vragen we de initiatiefnemer van het voorstel ook om een eigen bijdrage. Die bijdrage wordt groter naarmate hij of zij er zelf beter van wordt. Een ondernemer die meer klanten gaat trekken moet meer bijdragen dan een dorpsraad die een project voor het algemeen belang voorstelt. Dat betekent ook dat alle initiatiefnemers welkom zijn, ook een grote projectontwikkelaar kan in het nationaal landschap aan de slag. Alleen zal zijn eigen bijdrage dan naar verhouding groot zijn.

Hoe worden burgers en andere belanghebbenden in het gebied bij deze plannen betrokken?
Burgerparticipatie is een belangrijk element in het ontwikkelperspectief. Leefbaarheid en vitaliteit wordt bepaald door de mensen die het gebied gebruiken en bewonen. Daarom zijn we zo laagdrempelig mogelijk bij het verzamelen van projectvoorstellen. We hebben bewust geen kant-en-klare programma's geschreven die we uit gaan voeren, we willen zo veel mogelijk ingediende voorstellen oppakken. Dat betekent ook dat we de mogelijkheid om voorstellen in te dienen heel actief onder de aandacht brengen. Via kranten en televisie, maar ook door vrijwilligersorganisaties te benaderen, omdat we denken dat daar veel actieve mensen rondlopen. En we denken erover om ook een groep burgers te laten meedenken over de uitvoering van de projecten en de verdeling van het geld.

bron: ruimteforum

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet