NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grauwe gans op vrijstellingslijst

28 sept 2006

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zet de overzomerende grauwe gans op de landelijke vrijstellingslijst. Dit houdt in dat in de periode dat geen overwinterende ganzen in het land zijn afschot van de grauwe gans op schade-percelen mag plaatsvinden. Dit heeft Veerman vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Minister Veerman heeft dit besloten op basis van het rapport van SOVON 'Overzomerende ganzen, grenzen aan groei?' Uit dit onderzoek blijkt dat grauwe ganzen ernstige schade aan landbouwgewassen veroorzaken en mogelijk ook aan natuurgebieden. Omdat het om een landelijke probleem gaat heeft de minister besloten de grauwe gans op de landelijke vrijstellingslijst te plaatsen.

Overwinterende ganzen kunnen momenteel worden opgevangen in zogenaamde foerageergebieden. Daarbuiten mogen ze worden verjaagd, ondersteund met afschot. De provincies zijn verantwoordelijk voor het formuleren van beleid voor overzomerende ganzen. Naar aanleiding van de groeiende populaties ganzen, en de daarmee gepaard gaande stijging van de schade heeft de minister Sovon opdracht gegeven onderzoek te doen naar de ontwikkelingen van overzomerende ganzen en naar de mogelijkheden om hierin te sturen.

Bijlagen: Reactie op sovon-rapport overzomerende ganzen

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet