NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Natuurbalans bewijst het failliet van het ruimtelijk beleid

26 sept 2006

De Natuurbalans die het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) op 14 september 2006 uitbracht, bewijst het failliet van het ruimtelijk beleid. De open ruimte verdwijnt in ras tempo. Het platteland verstedelijkt. 'Nederland wordt rommeliger, voller en lelijker', stelt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Stichting Natuur en Milieu. 'Het nieuwe kabinet moet het doorgeslagen beleid van minister Dekker snel terugdraaien.'

Het dichtgroeien van het platteland is volgens Natuur en Milieu het resultaat van politieke keuzes. Het is te gemakkelijk en goedkoop om buiten de stad nieuwe locaties te ontwikkelen. Tegelijkertijd is het duur en ingewikkeld om binnen steden te bouwen of wijken of bedrijventerreinen te herstructureren. Gemeenten zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van de geldstroom uit nieuwe ontwikkelingen. De Rijk: 'Zolang deze mechanismen in stand blijven, blijft het dichtgroeien van de groene ruimte met bedrijven en woningen doorgaan.'

Natuur en Milieu pleit ervoor dat het rijk serieuze drempels opwerpt tegen bouwen in het open land. Een voorbeeld is een heffing op het bouwen in de open ruimte. Handhaven van de regels en sterke provinciale sturing helpen eveneens, zo constateert ook het MNP.

De Natuurbalans maakt duidelijk dat beleid op papier veelal niet tot uitvoering komt, niet gehandhaafd wordt of heel anders wordt uitgevoerd dan de bedoeling is. De Rijk: 'De provincie als hoeder van de open ruimte is hard nodig.' Gebeurt dit niet dan zal het beeld uit de Natuurbalans van verdwenen open ruimte en oprukkende verstedelijking ieder jaar terugkeren, zo verwacht Natuur en Milieu.

Versplinterd landschap
Het door Natuur en Milieu op 13 september 2006 gepresenteerde rapport over de glastuinbouw onderbouwt die stelling. Het rapport 'Versplinterd landschap' toont aan dat de glastuinbouwsector een wildwestsector is die lukraak bouwt en waar provincies nauwelijks tegen durven op te treden.

De aanhoudende achteruitgang van de natuur is net als de ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen het gevolg van het gevoerde beleid. Dat er bijvoorbeeld voor intensieve veeboeren steeds minder beperkingen zijn om dicht bij natuurgebieden grote stallen te bouwen is volgens Natuur en Milieu funest. Een verdere wettelijke afzwakking van de natuurbescherming zoals een deel van de Tweede Kamer nog voor de verkiezingen wil regelen mag dan ook absoluut niet doorgaan.

Natuur en Milieu is deze week gestart met de campagne 'Hoe ver laten we het komen?', een campagne die de uitverkoop van de groene ruimte om de steden wil stoppen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet