NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Gelderland regisseur eigen landelijk gebied

26 sept 2006

Gedeputeerde Staten hebben vandaag de bestuursovereenkomst met het Rijk vastgesteld waarmee de provincie de regie krijgt over de uitvoering van het beleid voor landelijk gebied. Aan de overeenkomst ligt de Wet Investeringsbudget Landelijke Gebieden (WILG) ten grondslag, waarin de verschillende rijksbudgetten worden gebundeld voor het landelijk gebied.

Voor de ontwikkeling van de Gelderse natuur, de landbouw, het landschap en de recreatie ontvangt de provincie van het Rijk ongeveer 320 miljoen euro voor 7 jaar. Voor dit geld worden ook taken op het terrein van het water, de bodemsanering en de recreatie door de provincie verricht.

GS maken van de decentralisatie van rijkstaken gebruik om de ambities voor de ontwikkeling van het landelijk gebied met de Staten maar ook met alle uitvoeringspartners te bespreken. Daarom is er een Provinciaal Meerjaren Programma Vitaal Platteland opgesteld. In dit programma wordt ervan uitgegaan dat naast de rijksbijdrage er bij de provincie en haar uitvoeringspartners de komende 7 jaar Ä 300 miljoen beschikbaar komt om te investeren in het landelijk gebied. De uitvoeringsopgave waar het provinciaal bestuur verantwoordelijkheid voor neemt, is gebundeld in 38 ontwikkelingsprojecten. Deze 38 ontwikkelingsprojecten vormen voor de komende 7 jaar het ontwikkelingsprogramma voor het landelijk gebied. Na overleg en advies met betrokken partijen zal in januari 2007 aan de Staten gevraagd worden om in te stemmen met dit programma.

Deregulering
GS zijn van mening dat de uitvoeringsopgave de komende 7 jaar verdubbeld moet worden. Het realiseringstempo van veel projecten ligt te laag. Een belangrijk hulpmiddel bij deze versnelling is het opheffen van allerlei afzondelijke regelingen en deze te bundelen en te vereenvoudigen in een nieuwe regeling Vitaal Platteland. Met het besluit van de Staten worden 16 rijksregelingen en 5 provinciale regelingen opgeheven en gebundeld in een nieuwe regeling Vitaal Platteland.

Daarnaast zal de provincie actief samenwerking zoeken met onze uitvoeringspartners in het landelijk gebied. Met name zal aan de Gelderse gemeenten en de waterschappen gevraagd worden om een deel van de uitvoeringsverantwoordelijkheid te nemen.

Programma Beheer
GS stemmen in met de Bestuursovereenkomst, met uitzondering van het onderdeel Programma Beheer. De financiŽle, juridische en bestuurlijke risicoís zijn te groot, vinden GS.

Het Programma Beheer is het landelijke subsidiestelsel voor het beheer van natuurgebieden en agrarische beheersgebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Het programma omvat twee aparte rijkssubsidieregelingen, de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000(SN, voor het beheer van natuurgebieden) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 2000 (SAN, voor het natuurbeheer op landbouwgrond).

GS zijn van mening dat beide regelingen eerst zodanig moeten worden aangepast dat de financiŽle lasten beheersbaar zijn, de regelingen niet in strijd zijn met Europese regelgeving en dat de Gelderse doelstellingen op het terrein van natuurbeheer met beide regelingen verwezenlijkt kunnen worden. GS zijn bereid om aan die wijzigingen mee te werken.

Agenda voor de komende 7 jaar
Met de ondertekening van de Bestuursovereenkomst krijgt de provincie de beschikking over Ä 320 miljoen, bijna 3.000 ha grond en jaarlijks 80.000 mensuren arbeidscapaciteit van de Dienst Landelijk Gebied. Met de bedragen die reeds op de provinciale begroting zijn gereserveerd, bijdrage van Europa en bijdragen van gemeenten en waterschappen komt in totaal ruim Ä 700 miljoen beschikbaar om te investeren in het landelijk gebied.

De uitvoeringsagenda omvat 38 projecten die naar de mening van GS de komende 7 jaar moeten worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn Neede-Borculo, Hupsel-Zwolle, Bommelerwaard, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Binnenveld-Oost, Robuuste verbindingszones en de zeven Nationale Landschappen. Hiertoe zal de uitvoeringsinspanning moeten verdubbelen. GS zijn van plan deze doelstelling te realiseren door een vereenvoudiging en stroomlijning van de regels, een efficiŽnte inzet van de beschikbare grond en de capaciteit van de Dienst Landelijk Gebied, door een versterking van de provinciale regierol en vooral door het zoeken van actieve samenwerking met de uitvoeringspartners in het landelijk gebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet