NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

IPO-reactie op Miljoenennota 2007

21 sept 2006

Het gaat weer beter met Nederland. Die boodschap staat bij de presentatie van de laatste begroting van het kabinet Balkenende centraal. Met reden, want het kabinet presenteert een opwekkende boodschap over de sociaal-economische ontwikkeling. Burgers en bedrijfsleven wordt bovendien een flinke lastenverlichting in het vooruitzicht gesteld. Gemakkelijk ontstaat het beeld van een feestbegroting. En waarom ook niet na al die jaren van herstel?

Om een andere reden is niet van een feestbegroting sprake. De minister van Financiën let nadrukkelijk op de kleintjes. Naast de lastenverlichting wordt vooral ingezet op het terugdringen van het begrotingstekort. Uit financieel oogpunt is dat een solide strategie, maar het betekent wel dat het kabinet er niet voor kiest om extra te investeren in de aanpak van maatschappelijke opgaven: er wordt geen impuls gegeven aan investeringen in de toekomst van Nederland.

Die opgave wordt doorgeschoven naar het nieuwe kabinet Toch is naar de mening van de provincies en het IPO sprake van urgente opgaven. Het kabinet ontkent dat ook niet, maar levert geen ‘boter bij de vis’. Wij vinden dat het kabinet geen verstoppertje moet spelen en op een aantal terreinen een duidelijke keuze moet maken. Voor de volgende opgaven is naar onze mening een extra impuls noodzakelijk. Daartoe roepen wij kabinet en Tweede Kamer op.

Luchtkwaliteit
Het kabinet verhoogt het budget voor verbetering van de luchtkwaliteit voor de periode 2005-2015 met 150 miljoen euro. Het is een eerste stap, maar het toegezegde bedrag is absoluut onvoldoende. In oktober zullen provincies en gemeenten de saneringsopgave, de maatregelen en noodzakelijke budgetten in beeld brengen. Als er niet meer budget beschikbaar komt, kunnen de provincies eind dit jaar het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit niet tekenen

Nationale landschappen
Het kabinet formuleert forse ambities voor de realisatie van de nationale landschappen. Daarvoor heeft het rijk slechts 7 miljoen euro beschikbaar. De provincies leggen voor de uitvoering eenzelfde bedrag op tafel. Dat is een druppel op de gloeiende plaat. Uit de uitvoeringsprogramma’s die voor de twintig nationale landschappen zijn opgesteld, blijkt dat voor investeringen en beheer een veelvoud nodig is om de ambities van het kabinet te realiseren. Om een deel van die ambities waar te maken is een impuls van minstens 100 miljoen euro per jaar nodig.

Wateropgave en veiligheid
In Nederland moet fors worden geïnvesteerd in de wateropgave, zowel in maatregelen voor waterbeheer als voor het verbeteren van de waterkwaliteit. In 2007 wordt daarvoor door het rijk in tegenstelling tot de periode 2003-2006 geen extra geld beschikbaar gesteld. De financiering van de uitvoering komt daarmee alleen op het bordje van waterschappen, provincies en gemeenten. Ten onrechte, omdat moet worden geïnvesteerd in het realiseren van Europese doelstellingen. Wij hebben berekend dat een aanvullende rijksfinanciering van 100 miljoen euro per jaar nodig is. Om ons land te beschermen tegen overstromingen is het nodig structureel te investeren in sterke en stabiele waterkeringen. Tot en met 2011 stelt het kabinet daarvoor 420 miljoen euro beschikbaar. Voor de structurele aanpak is tot en met 2020 echter minimaal 1,6 miljard euro noodzakelijk. Wij roepen het kabinet op dit bedrag te reserveren, zodat provincies en waterschappen tijdig de verbeterplannen kunnen realiseren.

Regionale bereikbaarheid
Voor de verbetering van de regionale bereikbaarheid heeft het kabinet de komende vier jaar slechts 66 miljoen euro ‘in enveloppe’ om knelpunten uit de regionale netwerkanalyse weg te werken. De doorwerking van de netwerkanalyses in de investeringsstrategie is essentieel voor de bereikbaarheid van steden en economische centra. We vragen nog geen extra geld, maar willen wel een bundeling van regionaal en rijksgeld, omdat we zoeken naar de beste oplossing voor de reiziger - ongeacht wie de wegbeheerder is. Wel pleiten wij voor wetaanpassing om in de toekomst ook investeringen in het onderliggend wegennet mogelijk te maken.

Monumenten
In 2006 is uit het FES 100 miljoen beschikbaar gesteld, vooral voor de zogenaamde ‘kanjers’ Maar niet alle monumenten (zoals kerken, boerderijen en molens) zijn daarmee geholpen. Voor deze monumenten is het ook ‘vijf voor twaalf’. Met een eenmalig investeringsbudget van 200 miljoen euro is een flinke inhaalslag mogelijk bij het wegwerken van de restauratieachterstand. De provincies zijn bereid daaraan een bijdrage te leveren.

uitgebreide reactie

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet