NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurbegroting LNV 2007

19 sept 2006

Een nieuwe gegevensbank voor flora en fauna. Verder werken aan de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000. Jongeren moeten meer weten van de natuur en de conferentie over de handel in bedreigde dieren en planten komt naar Nederland. LNV werkt niet alleen aan ruimte voor de natuur, maar ook aan bewustwording van de natuur. Er moet ruimte zijn voor natuur, omwille van de natuur zelf, maar ook omwille van de mensen. Welvaart en welzijn kunnen niet alleen in harde economische cijfers worden uitgedrukt. Ook ruimte, rust, groen en een goede luchtkwaliteit zijn bepalend voor een leefbare samenleving.

Databank voor flora en fauna
Het ministerie van LNV reserveert 20 miljoen euro voor het opzetten van een betrouwbare databank waarin de vindplaatsen van wilde dieren en planten staan. Op die manier kunnen overheden maar ook bouwbedrijven snel zien waar zich eventueel beschermde soorten bevinden.

Ecologische Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is al jaren een centraal begrip in het natuurbeleid van LNV. In 2018 moet in Nederland 728.500 hectare natuur in de EHS zijn ondergebracht. Momenteel ligt de vorming van de Ecologische

Hoofdstructuur goed op schema.
De laatste jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar minder verwerving van grond voor de EHS. Er wordt meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden die agrarisch en particulier natuurbeheer bieden. De filosofie achter deze omslag is dat meer agrarisch en particulier natuurbeheer bevorderlijk is voor de verbondenheid tussen samenleving en natuur. In 2007 evalueert LNV deze omslag.

Leefgebiedenbenadering
De leefgebiedenbenadering heeft als doel zowel soorten te beschermen en in stand te houden, als ook ruimte te bieden voor economische ontwikkeling. De aanpak richt zich op leefgebieden en groepen van soorten die daar leven, in plaats van op individuele soorten. Daarnaast vraagt de leefgebiedenbenadering om integratie in ander natuurbeleid, met name het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In combinatie met de EHS en Natura 2000 vormt de leefgebiedenbenadering een compleet strijdplan voor het behoud van soorten.

14e CITES-conferentie
In juni 2007 wordt de 14e CITES-conferentie gehouden over de regulering van handel in bedreigde planten en dieren. Nederland is gastland van deze conferentie.

Jongeren en natuur
Steeds meer jongeren groeien op in een stedelijke omgeving. Voor velen van hen is de natuur geen vanzelfsprekend onderdeel van hun leven. Daarom wil LNV de band tussen jongeren en natuur versterken. Dat gebeurt via fysieke voorzieningen, zoals speelbossen en door het aanbieden van programma's, zoals excursies naar natuurgebieden, of de projecten Ecokids, Wildzoekers en 'Groene Hangplekken'. Verder presenteert LNV samen met VROM en OCW een vernieuwd beleid voor natuur- en milieu-educatie. Er is ook een breder programma jeugd, natuur en gezondheid in voorbereiding.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet