NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

SBB: Landelijk gebied dreigt restruimte te worden

14 september 2006

Staatsbosbeheer vraagt een actieve inzet van de Rijksoverheid om de kwaliteit van het Nederlandse landschap te behouden en waar nodig te herstellen. De Natuurbalans die vandaag is gepresenteerd, noemt de grote toename van de visuele verstoring van het landschap als één van de grootste zorgpunten op het gebied van natuur en landschap. Ook Staatsbosbeheer ziet met lede ogen aan dat de aanblik van ons land nog nooit zo snel en ingrijpend is veranderd als de afgelopen 15 jaar. De liefdeloosheid waarmee nieuwe woonwijken, bedrijfsgebouwen en infrastructuur in het landschap worden geplaatst, baart Staatsbosbeheer zorgen: het lijkt alsof het landelijk gebied tot restruimte van de steden is geworden. Veel van ons mooie landschap is nog niet definitief verdwenen en geruïneerd. Maar haast is geboden; veranderingen gaan snel, zo vertelt de Natuurbalans ons.

Staatsbosbeheer is van mening dat landschap uitdrukkelijk een rol moet krijgen in de ruimtelijke ordening. Daarnaast moet in de komende kabinetsperiode voor een bedrag van 600 miljoen een aantal concrete acties zijn beslag krijgen om een kwaliteitsimpuls aan het landschap te geven: de meest bijzondere restanten cultuurhistorisch landschap moeten in kaart gebracht en hersteld worden en de 20 Nationale Landschappen moeten de aandacht en het geld krijgen die ze verdienen. Voor de rest van Nederland moet het Deltaplan Landschap van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uitgevoerd worden. Alleen zo kan de komende kabinetsperiode gebouwd worden aan een mooi en kwalitatief hoogwaardig landschap, de broodnodige groene contramal voor onze verstedelijkte samenleving.

Staatsbosbeheer is ervan overtuigd dat een mooi, rijk en groen landschap een belangrijke voorwaarde is voor een aangenaam leefklimaat voor onze samenleving. Het probleem is dat veel mensen zich betrokken voelen bij het landschap, maar dat niemand zich er verantwoordelijk voor voelt. Het vooruitzicht van meer veranderingen in het landschap, zoals verdere afname van agrarische bedrijven, groei van bedrijfsterreinen, veranderingen in het grondgebruik en ingrepen om de wateroverlast het hoofd te bieden, vraagt om een verandering van betrokkenheid naar actieve inzet. Ook van de Rijksoverheid. Van haar verwacht Staatsbosbeheer dat zij de kwaliteit van het landschap borgt en verankert.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet