NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurorganisaties: mosseltransport in strijd met wet

22 augustus 2006

Mosselkwekers mogen ongehinderd jonge mosselen uit de Waddenzee overbrengen naar de Zeeuwse wateren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een verzoek tot het handhaven van de Natuurbeschermingswet afgewezen. Volgens Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Stichting WAD, Natuurmonumenten en Faunabescherming is voor het verplaatsen van mosselen naar Zeeland een vergunning nodig, omdat hierdoor een voedseltekort voor vogels in de Waddenzee ontstaat. Naar het oordeel van de minister is er echter sprake van 'bestaand gebruik', waarvoor geen vergunning noodzakelijk is. De organisaties zijn het hier niet mee eens en overwegen naar de rechter te stappen.

Mosselkwekers gebruiken de Waddenzee als opgroeiplaats voor mosselen. Jonge mosselen worden in het wild gevangen en vervolgens overgebracht naar de zogenaamde kweekpercelen. Wanneer de mosselen groot genoeg zijn, worden ze opgevist en overgebracht naar Zeeland. Voor deze laatste stap is dus, naar het oordeel van de minister, geen ontheffing van de natuurbeschermingswet nodig. Het ministerie wil pas in 2010 in de vorm van een beheerplan maatregelen nemen. Uit het 'kokkelvisserij-arrest' van het Europese Hof blijkt echter dat ook bestaande visserij aan de natuurregels moet voldoen. Dus is de visserij naar het oordeel van de natuurbeschermingsorganisaties wl vergunningplichtig.

Het aantal eidereenden in de Waddenzee is sterk achteruitgegaan. In de afgelopen winter zijn er 82.000 vogels geteld, tegen een gemiddelde van 119.000 in voorgaande jaren. Volgens wetenschappers is voedseltekort de meest waarschijnlijke verklaring voor deze afname.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet