NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fries weidevogelbeheer geÔntensiveerd

19 juli 2006

In het nieuwe werkplan 'Weidevogels in Frysl‚n 2007 - 2013' bepleit de provincie de noodzaak om zwaarder in te zetten op het weidevogelbeleid. FinanciŽle middelen moeten in de toekomst vooral worden ingezet in de kansrijke gebieden, waaronder de zogenaamde gruttokringen. De provincie wil hiervoor extra geld uittrekken. Doel is om na een jarenlange achteruitgang in 2010 weer een stijgende lijn te hebben in het aantal weidevogels in Frysl‚n. Dit sluit aan bij de landelijke doelstelling. Belangrijk uitgangspunt blijft dat weidevogelbeheer in het agrarisch gebied vrijwillig is, zonder planologische schaduwwerking.

Gedeputeerde Anita Andriesen: 'Het behoud van de weidevogelpopulatie draagt bij aan de kwaliteit en belevingswaarde van het Friese landschap en is daarmee ook van belang voor de recreatieve waarde van onze provincie. Door een intensievere samenwerking tussen partijen zoals BoerenNatuur, de Bond van Friese Vogelbeschermingwachten (BFVW) , natuurbeherende instanties en natuurlijk de boeren moet de neergang in de Friese weidevogelstand worden omgebogen in een stijging. Alle partijen hebben aangegeven zich te willen inspannen voor deze ambitieuze doelstelling. De resultaten zullen worden gemonitord, er worden prestatieovereenkomsten afgesloten en extra middelen ingezet voor inrichtingsmaatregelen. We zullen onze inzet meer moeten richten op de gebieden waar in de toekomst een duurzaam resultaat kan worden bereikt, want het blijkt dat het gewenste resultaat helaas niet wordt bereikt als we de subsidies verspreid over alle type gebieden beschikbaar stellen.'

Het provinciale weidevogelbeleid sluit aan op het landelijke actieprogramma voor weidevogels dat minister Veerman vorige maand presenteerde. Het geldt voor de periode 2007 - 2013. Deze periode hangt samen met de afspraken en financiŽle middelen met betrekking tot het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Via het ILG krijgt de provincie bij de uitvoering van het natuurbeleid een grotere rol dan voorheen. De landelijke subsidieregelingen uit 'Programma Beheer' gaan over naar de provincie. Ook bij het weidevogelbeheer zal de provincie zoveel mogelijk 'bottom-up' werken door samenwerking op gebiedsniveau, door zogenaamde Skriezekriten te ondersteunen en per gebied afspraken te maken.De provincie zal zelf jaarlijks Ä 430.000,- uitgeven aan het weidevogelbeleid. Een belangrijk deel is beschikbaar voor BoerenNatuur en de BFVW die op basis van prestatieafspraken actief zijn in het weidevogelbeheer. De voorstellen moeten nog door provinciale staten worden goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2008.

Download: werkplanweidevogels in fryslan 2007-2013.pdf

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet