NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Advies over het architectuurbeleid na 2008

19 juni 2006

Binnen de overheid is de vakinhoud op het brede vlak van architectuur en ruimtelijke inrichting ondergeschikt geraakt aan het proces. Financiële en juridische sturing is dominant. Stimuleer de inhoudelijke expertise binnen de overheid. Dat is één van de negen belangrijke aanbevelingen uit: 'A2008+: het Advies over het architectuurbeleid na 2008', dat Rijksbouwmeester Mels Crouwel namens het College van Rijksadviseurs op maandag 19 juni heeft aangeboden aan staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur. Dit advies levert de basis voor een nieuwe nota van het rijk over architectuurbeleid. Het gebrek aan expertise gaat volgens het College van Rijksadviseurs ten koste van de kwaliteit van het opdrachtgeverschap. Ook is het een rem op de ontwikkeling van een duidelijke visie op de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het College van Rijksadviseurs roept daarom op tot een versterking van de vakinhoud, zowel op het niveau van rijk, provincies en gemeenten. Het college wil naar de ambitie van een trefzeker, zorgvuldig en gewetensvol vormgegeven Nederland. "Want hoe kun je in een land waarin elke vierkante kilometer gepland en aangelegd is niet geloven in de maakbaarheid?" Planologie is onze cultuur en ontwerpen zit ons in de genen!

Kies een uitgesproken cultuurpolitieke invalshoek
Vanuit deze invalshoek zou het toekomstig architectuurbeleid van het Rijk invulling moeten krijgen, zo luidt een tweede aanbeveling. Het College van Rijksadviseurs (h)erkent een breed gedragen ongenoegen over hoe Nederland er tegenwoordig uitziet. Infrastructuur wordt niet goed ingepast. Aan de groei van de bedrijventerreinen ligt enkel een lokale stedenbouwkundige inpassing ten grondslag. En we gaan in Nederland wel heel krampachtig om met de relatie van oud en nieuw. Het combineren van ons cultureel erfgoed met het vernieuwen van stad en land leidt vaak tot onnodige tegenstellingen. Nederland verrommelt en we durven geen ambitie meer uit te spreken. Dat betekent dat het beleid zich niet moet focussen op de ontwerpende en gebouwde werkelijkheid alleen (de habitat), maar ook op de noodzakelijke maatschappelijke attitude en mentaliteit (de habitus).

"Zet in op onderwijs en educatie: ontwikkel uitdagende cross-overs tussen beroepspraktijk, opleiding, publiek en instellingen"
Het bouwproces is aan voortdurende verandering onderhevig. Dit vraagt van ontwerpers alertheid. Vanuit de permanente noodzaak om kennis en vaardigheden op peil te houden is het van groot belang dat er een goede wisselwerking bestaat/ontstaat tussen opdrachtgevers, bouwpraktijk en opleidingen. Het College van Rijksadviseurs roept overheid en markt op om gebruik te maken van de kennis en kunde van universiteiten, kennisinstituten en vakopleidingen. Ten behoeve van een mooi en zorgvuldig Nederland is het de hoogste tijd om interessante en kansrijke coalities en cross-overs te realiseren.

Aanleiding advies
Het College van Rijksadviseurs bestaat uit de Rijksbouwmeester, de Rijksadviseur voor het Landschap, de Rijksadviseur voor de Infrastructuur en de Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed. Het College van Rijksadviseurs adviseert het kabinet over uiteenlopende thema's en onderwerpen op het vlak van architectuur, ontwerp en ruimtelijke inrichting. Het advies over het Architectuurbeleid na 2008 kwam tot stand na een verzoek van de minister van VROM en de staatssecretaris van Cultuur.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet