NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overheid verpest landschap met tuinbouwkassen

8 juli 2006

De overheid biedt veel te veel ruimte voor nieuwe kassen en verstiert daarmee het landschap, vindt Natuur en Milieu. Overheidsgeld voor glastuinbouw moet ingezet worden voor opruimen van verspreid en oud glas, niet voor inrichting van nieuwe bedrijfsterreinen, zoals op de Greenport conferentie van 29 juni 2006 is voorgesteld. De sector moet behandeld worden zoals andere economische sectoren: geen subsidies voor nieuwe bedrijventerreinen. Toch hebben provincies en gemeenten nog steeds niet echt werk gemaakt van herstructurering, ondanks afspraken uit 2000. Rijk en provincies rekenen bovendien op een toename in glasareaal dat twee keer zo groot is als de verwachte groei (gegevens LEI). Natuur en Milieu vindt de euforische stemming rond de Greenports daarom volkomen misplaatst.

In 2000 hebben LTO, en het Ministerie van LNV met het Bestuurlijk Afsprakenkader gekozen voor bundeling en concentratie van glastuinbouw. Dat levert milieu- en bedrijfs-voordeel op via beter waterbeheer, energievoorziening en logistiek. En het haalt lelijke kassen weg uit mooie landschappen. Echter, het areaal verspreid glas is afgelopen 5 jaar met 5,2% toegenomen. En sanering van nog niet benutte bestemming van glas ("papieren glas") gebeurt niet, waarschijnlijk door vrees voor planschade. Gemeenten en provincies tonen hiermee gebrek aan bestuurlijke betrouwbaarheid en moed. Bovendien wordt structureel gerekend op een irreŽel grote groei van het areaal. Het LEI schat dat er in 2015 hoogstens 11500 hectare glas zal zijn. De Landelijke Ontwikkelingsgebieden (LOGs) bieden twee keer zoveel ruimte. Het veel te grote optimisme blijkt ook uit het feit dat van de voorgenomen invulling van de LOG's slechts 200 ha van de in totaal 2365 hectare is gerealiseerd.

Glastuinbouw moet rationeler behandeld worden, als normale industriŽle activiteit. Het Ministerie van LNV (en VROM) zou daarbij het voorbeeld moeten volgen van het ministerie van Economische Zaken: EZ heeft vorig jaar met het Actieplan Bedrijventerreinen het roer omgegooid. Geen rijkssubsidies meer voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Investeringssubsidies worden alleen nog beschikbaar gesteld voor de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Voorbeelden van kassen of verkeerde plekken:
* in Brabant ligt 73 hectare glas in natuurgebieden, o.a. in Bergen op Zoom, Etten-Leur en Neerkant, waar zelfs recent uitbreiding is toegestaan;
* gemeenten Deurne en Meijel zijn bezig glas te concentreren in de eigen gemeente, in plaats van uitplaatsing naar grote concentratiegebieden te stimuleren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet