NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijk en provincies eens over verdeling geld ILG

30 juni 2006

Rijk en provincies zijn het in principe eens over de verdeling van 3,2 miljard euro van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) over de provincies. Dit is een onderdeel van een grote decentralisatie waarbij rijksbudgetten voor het platteland worden gebundeld en de uitvoering wordt overgedragen aan de provincie.

De 3,2 miljard kan nog vergroot worden doordat de EU, de gemeenten, de provincies, waterschappen samenwerken en zelf ook budget inbrengen voor investeringen in het landelijk gebied. Dat kan uiteindelijk leiden tot een budget van ca. 7,5 miljard euro voor de komende zeven jaar. Het rijk heeft vastgelegd welke doelen in 2013 gehaald moeten worden, de provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de rijksdoelen en hun eigen ambities. Het gaat hierbij onder andere om de verbetering van natuur, recreatie, landschap, landbouwstructuur en milieu. Enkele voorbeelden zijn de uitvoering van landinrichtings- en reconstructieprojecten, verwerving en inrichting van de Ecologische hoofdstructuur, de aanleg van recreatiegebieden nabij de grote steden in Zuid Holland, Noord Holland, Utrecht en Gelderland en een aantal maatregelen om verdroging tegen te gaan.

Op een aantal gebieden, zoals Groen in en om de Stad, water en nationale landschappen bekijkt het rijk waar extra geld gevonden kan worden. Op 13 december 2006 vindt de ondertekening door rijk en provincie plaats en kan de uitvoering van het ILG beginnen.

Het ILG niet alleen een nieuw financieringssysteem, maar een nieuwe werkwijze Ún een belangrijke verandering in bestuurlijke verhoudingen. Het principe is 'Centraal wat moet, decentraal wat kan'. Dat moet leiden tot snellere realisatie van doelen en daarmee tot zichtbare resultaten bij de verbetering van het landelijk gebied.

Voor 15 augustus 2006 worden de uitgangspunten tot verdeling nader uitgewerkt en schriftelijk vastgelegd. Daarmee kunnen de provincies afspraken maken met gemeenten, waterschappen over hun concrete bijdrage en wordt de uitvoering voorbereid.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet