NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veerman besteedt 35 miljoen aan verbetering Noordzeevisserij

27 juni 2006

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt de komende drie jaar ongeveer 35 miljoen euro beschikbaar voor herstructurering van de Noordzeevisserij. Daarnaast roept hij een garantieregeling in het leven om investeringen te ondersteunen. Verder besteedt Veerman 0,5 miljoen euro aan proefprojecten ten behoeve van kostenbesparing en verduurzaming. Ook stelt hij een Visserij Innovatieplatform in om de zoektocht naar perspectiefvolle innovaties te ondersteunen.

Dit schrijft minister Veerman in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het rapport 'Vissen met tegenwind' van de Task Force Duurzame Noordzeevisserij. De breed samengestelde Task Force kreeg de opdracht een economisch en ecologisch duurzaam perspectief voor de Noordzeekottervloot te ontwikkelen.

De visserijsector staat voor een zware veranderopgave. Veranderingen die de sector moet inzetten en financieren, maar die Veerman bereid is te ondersteunen. De verantwoordelijkheid van de overheid ligt volgens hem in het faciliteren en begeleiden van het transitieproces. Dit gebeurt door middel van beleid en regelgeving, het geven van ruimte aan innovatie en het inzetten van financiŽle middelen. Hij benadrukt hierbij het belang van ondernemerschap - en de invulling die de Task Force hieraan geeft - en samenwerking tussen vissers en in de keten.

De Raad van Landbouw- en Visserijministers heeft op 19 juni jl. een akkoord bereikt over het nieuwe Europese Visserij Fonds. De Europese Commissie moet nog besluiten over de toedeling van middelen aan Nederland, maar het is inmiddels duidelijk dat Nederland kan rekenen op een bedrag tussen de 45 en 48 miljoen euro voor de periode van 2007 tot en met 2013. Deze EU-gelden aangevuld met de momenteel beschikbare nationale cofinanciering maken dat er een bedrag van 35 miljoen euro tot en met 2009 beschikbaar is. Veerman zal provincies, gemeenten en het bedrijfsleven oproepen hier aan bij te dragen zodat de EU-gelden zo goed mogelijk benut worden.

Om de zware investeringsopgave van de visserijsector te ondersteunen kondigt Veerman een garantiestelling aan. Na goedkeuring door Brussel kan de regeling dit najaar in werking treden. De regeling biedt steun aan bedrijven die onvoldoende zekerheden hebben om de financiering van investeringen rond te krijgen, maar wel een goed bedrijfsplan hebben dat perspectief biedt voor een toekomst in de visserij.

Om innovaties te stimuleren stelt minister Veerman een Visserij Innovatieplatform (VIP) in onder voorzitterschap van de heer A.W. Bierens. Het platform krijgt taken als het identificeren van kansrijke ideeŽn voor innovatie in de zeevisserij, het organiseren van samenwerking om innovatie tot stand te brengen en het adviseren over de financiering van innovatieve projecten. De heer Bierens was tot mei jl. algemeen directeur van de CoŲperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A (CZAV).

Veerman stelt 0,5 miljoen euro beschikbaar voor proefprojecten die binnen twee tot drie maanden resultaat moeten boeken op het gebied van kostenbesparing, vermindering van de negatieve effecten op de natuur en verhoging van de kwaliteit (door bijvoorbeeld lichter vistuig). De projecten worden door groepen vissers uitgevoerd.

De minister is het eens met de Task Force dat een teveel aan regels de dynamiek in de sector beperkt en belemmerend is voor vernieuwing. Duurzaam ondernemerschap moet maximale ruimte krijgen. Veerman zal zich dan ook inzetten voor minder en betere regels en het verlagen van de administratieve lasten. Hij verbindt daar echter wel de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen aan en naleving van bestaande afspraken en regels.

Zie ook
Task Force Duurzame Noordzeevisserij
Vissen met tegenwind

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet