NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gezamenlijke ontwikkeling Moerdijk

27 juni 2006

De aanleg van een logistiek park van circa 150 hectare netto nabij huidige industrieterrein Moerdijk is een oplossing om de ruimtevraag voor logistieke bedrijven in de toekomst op te vangen. Het bestaande haventerrein Moerdijk kan de behoefte aan zware industrie, chemie en procesindustrie opvangen. Deze visie wordt gedeeld door de ministeries Economische Zaken en VROM, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk. De partijen zullen gezamenlijk een integrale gebiedsontwikkeling uitwerken. Dit is een doorbraak in de discussie over de (her)ontwikkeling van bedrijventerrein in Moerdijk.

Dit bleek tijdens een bestuurlijk overleg vrijdag jl. naar aanleiding van het onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen in West-Brabant en specifiek voor Moerdijk. Zowel GS als B&W Moerdijk hebben dit vandaag bekrachtigd. De uitgangspunten en conclusies van de rapporten worden op hoofdlijnen gedeeld.

Uit de rapporten blijkt dat met name voor de logistieke sector er onvoldoende ruimte is op het huidige industrieterrein Moerdijk. Zeker als er een zo goed mogelijk gebruik gemaakt wordt van de kwaliteiten van dit terrein. De onderzoekers adviseren de ontwikkeling van een nieuw aangesloten terrein, in de nabijheid van rijkswegen en diepvaarwater en op een verantwoorde manier ingepast in het landschap. Beide colleges zijn van mening dat het Shell-terrein vooral gebruikt moet worden voor chemie en industrie. Het terrein bij de Roode Vaart wordt vooralsnog niet benut, doch wordt als strategische reserve beschouwd voor kade- en havengerelateerde bedrijven.

Alle partijen zullen zich inspannen om een duurzame en integrale oplossing voor dit gebied te vinden. Over de wijze waarop, wordt een quick scan uitgevoerd. Ook is afgesproken dat er een businesscase moet komen om alle aspecten te wegen van herontwikkeling van het bestaande en de ontwikkeling van een nieuw terrein evenals de verplaatsing van een aantal bestaande milieuhinderlijke bedrijven uit de kernen. Op basis van de quick scan en de businesscase worden vervolgens definitieve besluiten genomen. Als de integrale gebiedsontwikkeling mogelijk is, zullen de provincie en het Rijk de ruimtelijke procedure, die gericht is op 600 hectare bedrijventerrein op Moerdijkse Hoek, verlaten.

Voor het einde van de zomer zal een nieuw bestuurlijk overleg plaatsvinden met daarin de resultaten van in ieder geval de quick scan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet