NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe kansen voor hoogveengebied Bargerveen

22 juni 2006

Donderdagmiddag 22 juni viert Staatsbosbeheer de afsluiting van het LIFE-Nature project 'Bargerveen' dat in 2004 is gestart. Samen met haar partners waterschap Velt en Vecht en de Dienst Landelijk Gebied zijn diverse voorzieningen aangelegd waardoor de kansen voor dit bijzondere hoogveengebied voor de verdere toekomst beter zijn gewaarborgd. Het Bargerveen is een Natura-2000 gebied, dit wil zeggen een onderdeel van een Europees netwerk van beschermde gebieden en dus belangrijk om de biodiversiteit in ons land in stand te houden. Op het gebied van herstel van hoogvenen is er intensieve samenwerking en kennisuitwisseling met andere Europese landen, met name Ierland. Als aandenken aan dit project is deze middag een landmark bij het Bargerveen in Zwartemeer onthuld. Dit werd gedaan door een vertegenwoordiger van de Ierse Ambassade in Den Haag.

Staatsbosbeheer is de beheerder van het 2.200 ha grote hoogveenreservaat. Hun wens was om de bedreigingen voor de ontwikkeling van het veen tegen te gaan. Met name de verdroging van het veen vormde een bedreiging. Aan de rand van het reservaat is daarom een tweetal wateropvang-bekkens aangelegd, zodat er een buffering van water plaats kan vinden. Waterschap Velt en Vecht heeft met de aanleg van nieuwe kades een grotere veiligheid voor de omgeving gerealiseerd.

Tien kilometer nieuwe kaden
Er zijn de afgelopen jaren ruim 10 kilometer nieuwe kaden aangelegd die een hogere waterstand in het gebied mogelijk maken. Het zand voor deze kaden komt uit één van de twee nieuw gegraven wateropvangbekkens. In dit wateropvangbekken kan nu ruim 200.000 kuub water worden opgeslagen, dat geleidelijk door het jaar heen wordt afgevoerd.

Duurzaam gebruik water
Daarnaast speelt de wens om het water uit het Bargerveen duurzaam te gebruiken. Het Landinrichtingsproject Emmen bood hiervoor een goede gelegenheid om dit te realiseren. Een nieuwe waterloop is aangelegd om het water naar de Runde te leiden. Hiermee werd ook een andere doelstelling gerealiseerd, namelijk: water van het Bargerveen weer in verbinding brengen met De Dollard. Een ander deel van het water uit het Bargerveen komt ten goede aan de glastuinbouw in de vorm van gietwater.

Intensieve samenwerking
Binnen het totale project is intensief samengewerkt met vele partijen. De provincie Drenthe en de Deelgebiedscommissie Emmen hebben de regierol op zich genomen. Opdrachtgever Staatsbosbeheer heeft dit project in samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied en waterschap Velt en Vecht uitgevoerd. Het herstel van het Bargerveen heeft 3, 5 miljoen euro gekost, waarvan 2 miljoen subsidie uit het LIFE Nature-programma van de Europese Commissie. Het LIFE Nature-programma is een herstelprogramma voor Europese Natura 2000 gebieden (een Europees netwerk van beschermde gebieden). Dankzij de subsidie kunnen bijzondere hoogveenvegetaties (zoals veenmossen en hun bijbehorende fauna) beter beschermd worden voor de toekomst.

Fiets- en wandelpaden
Het Bargerveen is goed toegankelijk voor recreanten. Er zijn diverse vogelkijkschermen gebouwd en een educatieve route wordt momenteel ontwikkeld. In het gebied zijn meerdere wandel- en fietspaden, voorzien van enkele informatiepanelen.

'Rundelied'
Na de onthulling van het landmark (ontworpen door Robin de Krijger van Grontmij Drenthe) heeft mannenkoor FANFARON uit Klazienaveen (o.l.v. dirigent Ben Lohues) een speciaal 'Rundelied' ten gehore gebracht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet