NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veerman presenteert Actieprogramma Weidevogels

15 juni 2006

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag in Maasland het nieuwe Actieprogramma Weidevogels gepresenteerd. Het Actieprogramma Weidevogels 'Een rijk weidevogellandschap' is opgesteld door het ministerie van LNV, samen met provincies, gemeenten waterschappen en organisaties van boeren, natuurbeheerders, vogelbeschermers kennisinstellingen en vrijwilligers. Het programma heeft als doel de achteruitgang van het aantal weidevogels tot staan te brengen in 2010 en om te buigen in een stijging van aantallen broedparen. Hiervoor zijn vergaande maatregelen nodig die vooral gericht zijn op het behoud van het Nederlandse weidevogellandschap, dat op wereldschaal uniek is. Daarnaast moet er 280.000 hectare goed weidevogelgebied beschikbaar zijn in 2018.

Het actieprogramma stelt een aantal concrete acties voor:

  • het afremmen van stedelijke ontwikkelingen in rijke weidevogelgebieden
  • inzet van middelen op voldoende oppervlakte weidevogelgebied op de juiste plek
  • kwaliteitsverbetering weidevogelbeheer door boeren čn terreinbeheerders
  • meer verantwoordelijkheid in de streek leggen via gebiedsplannen
  • bevorderen van economische duurzaamheid van landbouwbedrijven
  • ontwikkelen van een renderend bedrijfstype waar weidevogelbeheer voorop staat
  • vergroten maatschappelijk draagvlak.
Voor de uitvoering van deze plannen wordt een regiegroep in het leven geroepen. Gedeputeerde Piet Janssen (provincie Overijssel) is bereid om de regiegroep voor te zitten. Voorafgaand aan de ondertekening van het Actieprogramma nam minister Veerman een drietal rapporten in ontvangst van organisaties betrokken bij het weidevogelbeheer.

In het boek 'Kievitseierenzoeken in perspectief' geven Vanellus vanellus/SBNL en BFVW(1)in een (historische) beschouwing aan hoe kievitseieren zoeken is ontstaan, wat kievitseierenzoekers beweegt en wat het bijdraagt aan het draagvlak voor weidevogels. Natuurlijk Platteland Nederland (NPN) (2) stelt zich in de weidevogelvisie samen met haar agrarische achterban verantwoordelijk voor het handhaven van de aantallen broedparen van algemene en kritische soorten weidevogels en speciaal voor de Grutto. NPN neemt initiatief om het noodzakelijke beheer vanuit de eigen verantwoordelijkheid samen met terreinbeheerders, vrijwilligers, wildbeheerders en (semi)overheden verder in te vullen. Met het plan van aanpak wil de coalitie Boerenland-Vogelland (3) herstel van voorkomen van alle boerenlandvogels (inclusief weidevogels) via een gebiedsgerichte aanpak met agrarische natuurverenigingen, terreinbeheerders en organisaties. Het plan gaat in september 2006 van start en zal private middelen genereren om voorkomen van boerenlandvogels te bevorderen.
(1)SBNL is Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied; BFVW is Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten
(2)Natuurlijk Platteland Nederland is de landelijke samenwerking van regionale koepelorganisaties van de 130 agrarische natuurverengingen in Nederland.
(3)De coalitie Boerenland Vogelland bestaat uit Natuurlijk Platteland Nederland, Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland en De Landschappen

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet