NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overeenstemming over beroepschriften reconstructieplannen Noord Brabant

15 juni 2006

Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Milieufederatie (BMF) en de Terreinbeherende organisaties (TBO) hebben hun meningsgeschil bijgelegd over het beroep tegen de reconstructieplannen, dat de BMF en de TBO bij de Raad van State hadden ingesteld.

De intentie om er gezamenlijk uit te komen vormde de basis van gesprekken en gemaakte afspraken. Partijen hebben nadrukkelijk het vertrouwen in elkaar uitgesproken. BMF, TBO en Provincie gaan nu verder met de volgende fase in het Reconstructieproces, namelijk de uitvoering met alle partijen. BMF en TBO waren bezorgd over een aantal ontwikkelingen op het gebied van EHS, recreatie en de status van de plannen. Deze zorg is na overleg door de provincie weggenomen en daardoor zal een deel van de beroepen komen te vervallen. Provincie, BMF en TBO informeren hierover de reconstructiecommissies informeren zodat de uitvoering van de reconstructieplannen in gezamenlijkheid kan worden voortgezet.

Op 22 april 2005 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de Reconstructieplannen vastgesteld. De Brabantse Milieufederatie (BMF) en de bij federatie aangesloten groeperingen en de terreinbeherende organisaties Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer stelden daarna beroep in bij de Raad van State omdat volgens hen een verduidelijking noodzakelijk was vanuit de belangen van natuur en milieu. Daarnaast waren er onderdelen van de plannen door Provinciale Staten gewijzigd ten opzichte van eerdere besluitvorming door Gedeputeerde Staten en daar konden zij niet mee instemmen. Het beroep dat werd ingesteld verraste Gedeputeerde Staten en de Reconstructiecommissies. Volgens het provinciebestuur waren er afspraken om zich van beroep te onthouden gezien de constructieve wijze waarop alle partners op regionaal en provinciaal niveau hadden samengewerkt. In gezamenlijk overleg zijn alle kwesties nagelopen en ze zijn naar tevredenheid opgelost.

De BMF en de TBO's zullen de Raad van State berichten dat de beroepen tegen EHS, recreatie en status van de plannen worden ingetrokken. De BMF en TBO´s handhaven hun beroepen die als gevolg van besluitvorming door PS op 22 april 2005 zijn gewijzigd. Dit betreft de (on-) mogelijkheden voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen binnen een afstand van 1500 meter van een aantal concrete Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. De onderwerpen die zijn aangedragen door lokale (achterban-)groeperingen zullen de normale procesgang doorlopen. Dit zal door de BMF en de TBO aan de Raad van State kenbaar worden gemaakt. BMF en TBO's bevestigen dat ze zich zullen houden aan de in Reconstructieverband bereikte compromissen en gemaakte afspraken. De provincie en de BMF/TBO hebben een notitie opgesteld over de zorgen van de BMF/TBO over EHS, recreatie en status van de plannen. De provincie zal deze notitie in de reconstructiecommissies toelichten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet