NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Brabant wijst drie nieuwe ganzenfoerageergebieden aan

13 juni 2006

Er zijn drie nieuwe foerageergebieden voor ganzen en smienten aangewezen door Gedeputeerde Staten. Dit betreft twee gebieden in de gemeente Steenbergen en ťťn gebied in de gemeente Drimmelen. Foerageergebieden zijn gebieden waar ganzen en smienten niet verjaagd worden als zij zich voeden zodat schade elders voor de landbouw vermeden wordt. In de foerageergebieden worden door het ministerie van LNV eenjarige beheersovereenkomsten met agrariŽrs gesloten. Naast de nieuwe foerageergebieden in Steenbergen en Drimmelen worden de foerageergebieden in de Vughtse Gement en de Beerse Overlaat tijdelijk uitgebreid voor de winter 2006/2007.

In 2005 was er via het beheersgebiedsplan van Noord-Brabant al 903 ha foerageergebied aangewezen in de Beerse Overlaet en 728 ha in de Vughtse Gement. De uitbreidingen voor de winter 2006-2007 in deze gebieden zijn resp. 137 en 82 ha. Het nieuwe gebied bij Drimmelen is 910 ha, de twee gebieden bij Steenbergen resp. 578 ha (bij Dinteloord) en 1.490 ha (bij Nieuw-Vossemeer). 's Winters is in dit deel van de provincie slechts 1/3 deel effectief voor ganzen beschikbaar. Het overige deel is ploegsnede of ligt braak. In Noord-Brabant is hiermee voor de komende winter 3.449 ha effectief ganzenfoerageergebied beschikbaar.

De foerageergebieden zijn aangewezen op basis van draagvlak binnen de gebieden. ZLTO heeft bij de provincie aangedrongen op uitstel, omdat agrariŽrs buiten de gebieden tegen aanwijzing zouden zijn. Zij verwachten als gevolg van de aanwijzing meer schade aan hun gewassen, die niet voor vergoeding in aanmerking komt. De provincie baseert zich bij de aanwijzing echter op de landelijke afspraken over aanwijzing van foerageer-gebieden, waarbij uitsluitend draagvlak binnen de foerageergebieden vereist is.

Buiten foerageergebieden kunnen grauwe ganzen, kolganzen en smienten van 1 oktober 2006 t/m 31 maart 2007 worden verjaagd met ondersteunend afschot. GS zullen de Faunabeheereenheid Noord-Brabant hiervoor ontheffing verlenen. Middels een machtiging kunnen grondgebruikers hier binnen 24 uur gebruik van maken. Wanneer ondanks preventieve middelen, verjaging en ondersteunend afschot alsnog schade ontstaat, vergoedt het Faunafonds 95% van de schade.

In 2007 zullen de ervaringen in de foerageergebieden worden geŽvalueerd. Wanneer deze voldoende positief zijn, zal de provincie de foerageergebieden in het beheersgebiedsplan opnemen, zodat zesjarige beheersovereenkomsten mogelijk zijn. Hiervoor wordt een openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Belangrijk is dan wel dat de minister van LNV de beheersovereenkomsten aanpast aan de landbouwpraktijk in West-Brabant. Met de huidige pakketten zijn er teveel belemmeringen voor agrariŽrs.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet