NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veerman: rijksdoelen uit MJP zijn haalbaar

2 juni 2006

In het Algemeen Overleg over het tweede Meerjarenprogramma (MJP) Vitaal Platteland heeft de Tweede Kamer woensdag 31 mei jongsleden minister Veerman van LNV bevraagd over het evenwicht tussen de doelen die het rijk in het MJP stelt en de middelen die zij daaraan kan besteden.

De Kamer wees hierbij herhaaldelijk op de Commissie-Verheijen, die recent heeft gerapporteerd over de verschillende inzichten die bestaan tussen rijk en provincies over de benodigde middelen voor de uitvoering van het MJP. De provincies hebben een centrale rol bij de uitvoering van het MJP, die zal plaatsvinden in de periode 2007-2013. De Kamer sprak vertrouwen uit in de provincies, maar had vraagtekens bij de mogelijkheden om de rijksdoelen uit te voeren en de vrijheid die de provincies daartoe krijgen. Ook vroeg de Kamer of realisatie binnen de komende zevenjarige periode haalbaar is en of het geld uit het MJP niet al in grote mate vastligt. De meeste fracties benadrukten tevens het belang van sociaal-economische ontwikkeling in het landelijk gebied.

De minister stelde in zijn antwoord dat realisatie van de rijksdoelen (met uitzondering van GIOS, nationale landschappen en water) met de huidige rijksmiddelen in de gestelde periode haalbaar is. Het verschil is, aldus de minister, daarin gelegen dat de provincies hogere doelen stellen dan het rijk. Het rijk bepaalt zijn doelen echter zelf; als de provincies meer willen is de financiering daarvan een provinciale aangelegenheid. De middelen zijn volgens Veerman nog voor tweederde vrij te besteden. In december zullen de convenanten tussen rijk en provincies worden getekend; daarmee wordt een grote stap gezet. De Kamer zal daarover worden ge´nformeerd. De minister wees erop dat het bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) niet alleen gaat om grondverwerving, maar voor een groot deel ook om agrarisch natuurbeheer. Voorts is met de reconstructieprovincies afgesproken dat zij het beschikbare geld uitgeven voordat wordt bezien of extra middelen nodig zijn. Over middelen die een volgend kabinet mogelijk extra zal inzetten wilde de minister geen uitspraken doen.

Doordat de Kamer zichzelf een tweede termijn ontzegde, doofde het overleg in de Kamer als een nachtkaars. Naar aanleiding van vragen uit de Kamer werd wel afgesproken dat over het Europese Plattelands-ontwikkelingsprogramma (POP) apart met de Kamer zal worden overlegd.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet