NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa akkoord

30 mei 2006

Gedeputeerde staten hebben ingestemd met het concept Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa en met de voorgenomen begrenzing van het gebied. Na vaststelling van de Nota Ruimte in de Eerste Kamer is de Drentsche Aa officieel een Nationaal Landschap. Daarmee wordt het gebied beschouwd als internationaal zeldzaam en uniek met kenmerkende landschapskwaliteiten, die samenhangen met bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Nederland heeft twintig Nationale Landschappen.

Het rijk heeft om de opstelling van een integraal uitvoeringsprogramma gevraagd. Daarin moeten zijn opgenomen: een uitwerking van de kernkwaliteiten van de Drentsche Aa, een exacte begrenzing van het gebied, die wordt vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) en een opgave van de financiŽle gevolgen. Het uitgangspunt van de Nota Ruimte is dat ruimtelijke ontwikkelingen in een Nationaal Landschap mogelijk zijn, mits die de kwaliteiten van het gebied behouden en versterken: "Behoud door ontwikkeling". Basis voor het uitvoeringsprogramma zijn het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa en de Landschapsvisie Drentsche Aa.

De begrenzing betreft het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa, inclusief de Hondsrug en de bovenloop van het stroomgebied van de Elperstroom. De provincie Groningen en de gemeente Haren wordt gevraagd een voorstel te doen van de begrenzing op Gronings grondgebied. De Drentsche Aa had al de status van Nationaal Park met een zogenoemde verbrede doelstelling. Nu gaat het dus om een Nationaal Landschap, met daarbinnen het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, ook wel de centrale driehoek genoemd.

De benodigde financiŽle middelen voor het Nationaal Landschap Drentsche Aa zijn apart opgenomen in het provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) 2007 - 2013. Daarover wordt nog met het rijk onderhandeld in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), dat ingaat op 1 januari 2007.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet