NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie en Rijk eens over financiering landelijk gebied

18 mei 2006

Er wordt in de komende zeven jaar zo'n 3,2 miljard euro rijksgeld besteed aan de inrichting van het landelijk gebied. Rijk en provincies hebben dat gisteren bevestigd in een bestuurlijk overleg. De provincies, gemeenten en waterschappen kunnen hiermee investeringen doen in het landelijk gebied. Het Rijk heeft vastgelegd welke doelen in 2013 gehaald moeten worden, de provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Rijksdoelen en hun eigen ambities. Het gaat hierbij onder andere om de verbetering van natuur, recreatie, landschap en milieu.

Een speciale commissie onder leiding van dijkgraaf Lammert Verheijen heeft onlangs in opdracht van het Rijk en de provincies onderzoek gedaan naar de doelen en ambities van Rijk en provincies en de hoeveelheid geld. Daaruit blijkt dat sommige provincies hogere ambities hebben dan er Rijksgeld beschikbaar is. Op een aantal gebieden, zoals water en nationale landschappen gaat het Rijk bekijken of er extra geld nodig is of in de toekomst te vinden is. Maar het kan ook zijn dat provincies hun ambities moeten bijstellen of de uitvoering moeten spreiden. In de komende weken zitten het Rijk en de afzonderlijke provincies om tafel om concrete afspraken te maken over de doelen en het bijbehorende budget per provincie. De definitieve afspraken worden dit najaar vastgelegd in twaalf bestuursovereenkomsten tussen Rijk en provincies.

Decentralisatie en vereenvoudiging
De vaststelling van rijksdoelen en rijksbudget voor de komende zeven jaar is onderdeel van een van de grootste decentralisatie- en vereenvoudigingsoperaties van dit kabinet. In juli 2004 hebben Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gezamenlijk afspraken gemaakt over de verbetering van het landelijk gebied. De verschillende potjes die het Rijk heeft voor het landelijk gebied worden in 2007 bij elkaar gevoegd in één budget: het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Over de inzet van het geld maakt het Rijk afzonderlijke afspraken met elke provincie, voor een zevenjarige periode. Rijk en provincies spreken doelen af, die de provincies samen met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties realiseren. Het Rijk bemoeit zich niet met de uitvoering van de plannen. Voor gebiedspartijen wordt het makkelijker samen goede projecten uit te voeren. Daarmee is het ILG niet alleen een nieuw financieringssysteem, maar vooral een nieuwe werkwijze én een belangrijke verandering in bestuurlijke verhoudingen. Het principe is 'Centraal wat moet, decentraal wat kan'. Dat moet leiden tot zichtbare resultaten bij de verbetering van het landelijk gebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet