NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Robuuste ecologische verbindingen ingevuld in Salland en Vecht-Regge

26 april 2006

De grenzen van robuuste verbindingen in Salland en Vecht-Regge zijn als ontwerp vastgesteld. Deze zijn met name bij de zone Liederholthuis flink aangepast zodat weidevogels meer ruimte krijgen dan bosbouw in dit gebied. De robuuste verbindingen maken onderdeel uit van de natuurgebiedsplannen Salland en Vecht-Regge. De definitieve vaststelling van de plannen vindt naar verwachting in september plaats.

Gedeputeerde Piet Jansen, verantwoordelijk voor het landelijk gebied en water in Overijssel: "We hebben goed geluisterd naar de wensen van de inwoners uit de gebieden. De robuuste verbindingen worden wel - conform de bedoeling van de door het Rijk vastgestelde Nota Ruimte - natuurgebied, maar de inrichting ervan laten we meer aansluiten bij de kwaliteiten en kansen die er in de gebieden liggen. Elk deel van de verbindingszones krijgt als het ware een ander doel." In het Lierder en Molenbroek ligt de nadruk op de Grutto en de Kievitsbloem. De provincie heeft daarom het koploperproject, ter bescherming van weidevogels, uitgebreid. Dit project was tot nu toe alleen in de IJsseldelta mogelijk. Een groot aantal grondeigenaren in het Lierder en Molenbroek nemen dit jaar al deel aan het project.

In het gebied tussen de Colkhoff en het Rechterenseveld ligt de nadruk op de ontwikkeling van een afwisselend landgoederenlandschap. Rond het Varsenerveld kan heide zich ontwikkelen en langs het riviertje de Regge is waterschap Regge en Dinkel bezig met het Reggeherstelproject. Hiermee krijgt de rivier haar natuurlijke, robuuste uitstraling terug. In het aansluitende deel van de robuuste verbinding bij Hattem zet de provincie Gelderland in op de ontwikkeling van de 'kievitsbloem'.

Om tijdens de uitvoering zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met de lokale situatie heeft de provincie met LTO Noord afgesproken dat de buitengrenzen van de verbindingszones in het plan worden aangeven als stippellijn. Gedeputeerde Piet Jansen: "Deze lijnen kunnen tijdens de uitvoering van de plannen nog wijzigen. De breedte van een zone kan variŽren." Ook is afgesproken dat gronden die worden aangekocht niet meteen worden doorgeleverd naar natuurbeschermingsorganisaties, maar een jaar beschikbaar blijven zodat deze een rol kunnen spelen in het gebiedsproces. Overigens wil de provincie liever dat de gronden bij particulieren in beheer blijven. Gebiedsmakelaars gaan de komende tijd de grondeigenaren individueel bezoeken. Hieruit zal blijken wat de behoefte is aan extra flankerend beleid zoals kavelruil of boerderijverplaatsing.

Deelname aan de uitvoering van het plan voor de robuuste verbindingen is vrijwillig. Piet Jansen: "We willen door samenwerking en maatwerkoplossingen deze plannen uitvoeren. Veel agrariŽrs zijn niet enthousiast over het plan om op hun grond natuur te ontwikkelen. Daarom leggen we de nadruk op vrijwillige deelname. Ze kunnen zelf de keuze maken wat ze hier mee gaan doen."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet