NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

€ 60.000 beschikbaar voor bescherming grutto en tureluur in Fryslân

28 april 2006

De provincie Fryslân stelt voor het derde jaar de subsidieregeling 'fleanende euro's' open. In totaal is € 60.000,- subsidie beschikbaar voor boeren die nesten en jonge vogels van grutto en tureluur op grasland extra bescherming willen bieden. Gedeputeerde Andriesen: 'Vorig jaar hebben wij de regeling nog beter afgestemd op het agrarische gebruik van grasland. We hebben de vergoeding per nest verhoogd van € 40,- naar € 60,-. De grote mate van vrijheid van agrariërs om zelf te bepalen waar op het perceel gras langer blijft staan voor de jonge vogels, spreekt aan. Een werkbare regeling voor deelnemende agrariërs en vogelwachters is noodzakelijk om weidevogels op een goede manier te beschermen. Ook de Bond van Friese vogelbeschermingwachten is enthousiast over de flexibele regeling.'

Hoe werkt het?
Om subsidie aan te vragen moeten er minimaal 5 gruttonesten op het bedrijf of een aantal bedrijven gezamenlijk aanwezig zijn. Wordt hieraan voldaan dan komen ook nesten van de tureluur in aanmerking. Meedoen betekent dat er per nest op een oppervlakte van 800 m² maatregelen genomen moeten worden om het nest en de jongen te beschermen. Rondom het nest moet 50 m² gras blijven staan tot het nest is uitgekomen en de jongen deze strook hebben verlaten. Boer en nazorger bepalen naar eigen inzicht op welke plek tot 15 juni op hetzelfde perceel het overige gras (750 m²) blijft staan. Deze zogenaamde vluchtstrook biedt voedsel en bescherming aan de jonge vogels. Het gras dat tot 15 juni moet blijven staan groeit vooral op intensief gebruikte percelen heel snel, waardoor het gras platslaat. Dit is voor zowel agrariërs als weidevogels een ongunstige situatie. Om deze reden mogen agrariërs bij de tweede maaisnede de vluchtstrook maaien en verplaatsen naar een nieuwe plek op het perceel. Subsidie aanvragen Subsidieaanvragen kunnen vanaf nu tot 1 juni 2006 worden ingediend. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en gehonoreerd, zolang het budget toereikend is. Het aanvraagformulier met de subsidievoorwaarden kan opgevraagd worden bij het Steunpunt Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (SANL), Postbus 2003, 8901 JA Leeuwarden, tel. 058 - 292 5225 of via e-mail: SANL@minlnv.nl .

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet