NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aan de slag met ruimtelijke kwaliteit

25 april

Tijdens het congres 'Romte foar kwaliteit' van de provincie Fryslân op 24 april in schouwburg 'De Harmonie in Leeuwarden' hebben zo'n 60 organisaties die actief zijn op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling het 'Manifest Ruimtelijke Kwaliteit' ondertekend. Met dit manifest wil de provincie Fryslân het bewustzijn van het belang van de kwaliteit van de Friese ruimte vergroten en onderlinge afspraken maken over hoe de partijen in de praktijk aan de slag kunnen met een mooier en tegelijkertijd economisch sterker Fryslân.

Volgens gedeputeerde Anita Andriesen is de belangrijkste boodschap in het manifest 'samen doen' en vertrouwen hebben in elkaar: 'Rijk, provincie, gemeenten, waterschap, marktpartijen, belangenorganisaties en woningcorporaties moeten elkaar helpen, stimuleren en aanspreken op verantwoordelijkheden. Dit moet tot resultaat hebben dat in ruimtelijke plannen en ontwerpen en vooral in de uitvoering daarvan meer dan in het verleden wordt ingespeeld op de omgeving. Een doelmatig gebruik en een herkenbare identiteit van de Friese ruimte staan voorop. Nadat Provinciale Staten eind 2006 het streekplan definitief hebben vastgesteld kunnen de partijen aan de slag om de ambities in de praktijk te realiseren. '

De bijna 400 bezoekers van het congres konden in het ochtendprogramma meepraten tijdens drie themasessies. Het blijkt dat de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en de bijbehorende rollen in de praktijk al worden opgepakt door gemeenten, woningcorporaties en anderen. Opvallend punt tijdens de sessies was het pleidooi voor slimme functiecombinaties op bijvoorbeeld het gebied van landbouw, natuur, water en recreatie. De provincie moet duidelijke keuzes maken en de regie voeren op dergelijke gecombineerde functies. Een ander idee was om te zorgen dat de koe deel blijft uitmaken van het Friese landschap door boeren hiervoor financieel te compenseren. Tegelijkertijd wordt ook het belang van sterke steden onderschreven, voor de economische ontwikkeling van Fryslân.

Ook zo'n 200 middelbare scholieren uit heel Fryslân lieten tijdens het congres van zich horen. Ze hebben zich dit voorjaar op school op basis van het streekplan over ruimtelijke vraagstukken gebogen. De Friese jeugd blijkt grote waarde te hechten aan natuur en landschap, de meeste plannen van de jongeren sloten daar bij aan. Beeldend kunstenaars Hanshan Roebers en Sjaak Langeberg, architect Eerde Schippers en wetenschapper Klaas Kerkstra riepen de aanwezigen op om de verbeelding van plekken, de kennis van gebieden en verassende inzichten te gebruiken om plannen conctreet te maken. Eerde Schippers won vrijdag jl. overigens de landelijke prijs voor 'Gebouw van het Jaar' voor zijn ontwerp voor museum Belvedère in Oranjewoud.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet