NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland kiest voor actief grondbeleid

16 mei 2006

Gedeputeerde Staten willen het provinciale grondbeleid actiever gaan voeren. Dat gaat het college voorstellen aan Provinciale Staten. De werkwijze is uitgewerkt in de Nota Gegronde Ontwikkeling.

Actief grondbeleid betekent dat de provincie zelf op de grondmarkt het heft in handen kan nemen om bepaalde doelen van het provinciebestuur te realiseren. Woningbouw, natuurontwikkeling, waterberging, recreatiegebieden en aanleg van infrastructuur zijn voorbeelden van plannen waarbij grond nodig is. De provincie zal, meer dan tot op heden, het initiatief gaan nemen om ontwikkelingen zoals vastgelegd in het collegeprogramma tot stand te brengen. Daarbij past een sterke regierol, ook qua grondbeleid. De verwerving en bestemming gebeurt altijd in afstemming met gemeenten, waterschappen en private partijen. Achtergrond van de nieuwe koers van de provincie is de decentralisatie vanuit het Rijk, vastgelegd in de Nota ruimte. De provincie gaat steeds meer taken zelf actief realiseren. Bijvoorbeeld via het Investeringsfonds Landelijk Gebied, ILG), waarbij de provincie de DLG (Dienst landelijk Gebied) aanstuurt. De provincie is ook verantwoordelijk voor de ruimtelijke inrichting . Dit gebeurt via projecten als het Wieringerrandmeer, de Bloemendalerpolder en de Groene Uitweg.

Om gewenste ontwikkelingen in de toekomst mogelijk te maken, kan het nodig zijn om in een vroegtijdig stadium grond aan te kopen, nog voordat er concrete plannen zijn. Grond is dan vaak nog te verwerven voor een redelijke prijs. Uiteraard betaalt de provincie aan de verkopende partij de geldende marktwaarde van dat moment. In een aantal gevallen kan onteigening nodig zijn. Dit gebeurt in situaties waarin grond nodig is voor het algemeen belang, maar waarbij de eigenaar/eigenaren de grond niet willen verkopen. Ook een tussenvorm is mogelijk: grondverwerving als ware het een onteigening. Dit instrument wordt nu toegepast voor de realisatie van het Wieringerrandmeer.

GS vinden de oprichting van een heus provinciaal grondbedrijf (zoals veel gemeenten dat kennen) op dit moment niet nodig. Wel gaat de provincie de komende tijd werken aan verdere professionalisering op en rond het terrein van de grondverwerving.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet