NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

GS Noord-Holland stemt in met streekplanuitwerking Bloemendalerpolder/KNSF

9 mei 2006

De Provincie Noord-Holland heeft vandaag ingestemd met de plannen voor de ontwikkeling van het poldergebied tussen Muiden en Weesp, en het KNSF-terein bij Muiden. Verdieping van de A1 en de aanleg van een aqua-ecoduct voor de Vecht vormen hierbij de basis voor de realisatie van een aantrekkelijk nieuw landschap waarin ook woningen komen.

De partijen in de privaat-publieke samenwerking gaan nu aan de slag met het integrale ontwerp gericht op het maken van afspraken voor de uitvoering. In totaal worden er in ieder geval 4500 woningen in het gebied gebouwd.

Bijna nergens in Nederland is een gebied te vinden waarin zoveel nationale, regionale en lokale belangen samen komen als in het gebied tussen Muiden en Weesp dat grofweg wordt begrensd door de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. Zo spelen hier onder andere de verbetering van de bereikbaarheid Schiphol-Amsterdam-Almere, de realisatie van een nationale ecologische hoofdstructuur, het behoud en de versterking van het cultuurhistorisch erfgoed (bijvoorbeeld de Stelling van Amsterdam) en de realisatie van een woongebied. Dit laatste is in de Nota Ruimte afgesproken door partijen in de Noordvleugel en het kabinet .

De betrokken private en publieke partijen zijn ervan overtuigd dat het gebied veel aan kwaliteit kan winnen. De uitgangspunten waarmee nu het ontwerp wordt gemaakt zijn onder andere: 330 ha. landschapsontwikkeling, waardoor er in het gebied veel meer groen komt als woningen; een brede ecologische zone aan weerzijden van de A1; het open houden van de oevers van de Vecht; een duurzaam watersysteem.

Om de beoogde kwaliteit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de A1 wordt verlegd en verdiept, en dat voor de Vecht een aqua-ecoduct wordt gemaakt. De redenen hiervoor zijn in de eerste plaats dat hiermee de landschappelijke, cultuurhistorische en visuele verbinding tussen Muiden en Weesp wordt hersteld. Met een aqua-ecoduct wordt Muiden letterlijk uit de greep van de A1 bevrijd. In de tweede plaats dat de natuuropgaven beter kunnen worden gerealiseerd en er een kwalitatief hoogwaardig groen-blauw landschap ontstaat met de mogelijkheid van een natte as-verbinding. In de derde plaats dat de luchtkwaliteit wordt verbeterd, zodat het mogelijk wordt om woningen in het gebied te bouwen. En ten slotte geeft de kwaliteitsverbetering een economische impuls aan de Vechtstreek en Muiden doordat er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor land- én waterrecreatie.

De verlegging en verdieping van de A1 en de aanleg van het aqua-ecoduct zijn onderdeel van het voorkeurstracé (Stroomlijnvariant) van de Provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten. Zij dringen er bij het kabinet op aan om nog voor de zomer hierover een besluit te nemen, zodat er ook met de private partijen bindende afspraken kunnen worden gemaakt. De bestuursovereenkomst, waarin de gemeenschappelijke uitgangspunten van de betrokken overheden is vastgelegd, wordt naar verwachting binnenkort ondertekend. De gemeenteraden van Muiden en Weesp hebben de belangrijke uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling onderschreven.

De Streekplanuitwerking Bloemendalerpolder/KNSF, inclusief het Milieueffectrapport, ligt vanaf 15 mei aanstaande ter visie in de gemeenten Muiden en Weesp, en op het Provinciehuis in Haarlem.

De publiekprivate samenwerking bestaat uit:

  • Ministerie van V&W, Ministerie van VROM, Ministerie van LNV
  • Provincie Noord-Holland
  • Gemeente Weesp, Gemeente Muiden
  • Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
  • Bureau Beheer Landbouwgronden
  • KNSF Vastgoed, AM, Van Wijnen, Blauwhoed, Ymere Ontwikkeling, Van Erk

      Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet