NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Milieudefensie en Milieufederatie vervuilen het Groene Hart met onjuiste prognoses

21 april 2006

Op basis van een onderzoek van RIGO Research en Advies concluderen Milieudefensie en de Zuid-Hollandse en Utrechtse Milieufederatie dat er teveel gebouwd wordt in het Groene Hart. De provincie Zuid-Holland betwist de prognoses die het RIGO hanteert. Bovendien wil het maken van bouwplannen nog niet zeggen dat deze ook tot uitvoering komen. Bij de goedkeuring van de uiteindelijke bestemmingsplannen houdt de provincie Zuid-Holland vast aan het principe van 'migratiesaldo nul', waarmee het Groene Hart juist in stand zal blijven.

Het RIGO-rapport hanteert eigen berekeningen van de woningbehoefte die twee keer zo laag uitkomen als de bestaande berekeningen van de provincies. Volgens de provincie gaat het bijvoorbeeld voor de Oude Rijnzone tussen 2005 en 2025 slechts om een verschil van 637 woningen die meer gebouwd worden, maar die elders in het Groene Hart gecompenseerd worden. Dat is in lijn met het principe van 'migratiesaldo nul' uit de Nota Ruimte van het rijk: er kan gebouwd worden in het Groene Hart, maar slechts voor de eigen woningbehoefte. Dit betekent dat als er 100 mensen vertrekken uit het Groene Hart, er ook weer 100 mensen van buiten zich mogen vestigen.

Gedeputeerde Dwarshuis: 'Ik juich het toe dat maatschappelijke organisaties als Milieudefensie en de Milieufederatie zich sterk maken voor het Groene Hart. Het is in het belang van de bescherming van het Groene Hart om elkaar scherp te houden, maar laten we de discussie wel op inhoudelijk juiste gronden voeren. Op deze manier is het appels met peren vergelijken.'

De woningbehoefte in het Groene Hart is eindig. Tot 2020 verwacht Zuid-Holland nog 27.000 woningen nodig te hebben, daarna daalt de vraag naar nieuwe woningen snel vanwege de vergrijzing die zich dan massaal laat gelden. De laatste 10 jaar is er juist veel minder gebouwd dan nodig was voor de eigen behoefte. Tussen 1995 en 2005 zijn er per saldo 30.000 mensen vertrokken uit het hele Groene Hart, wat de leefbaarheid van het gebied niet ten goede is gekomen.

De provincie Zuid-Holland onderzoekt samen met de provincies Noord-Holland en Utrecht hoe het Groene Hart tot een Nationaal Landschap te ontwikkelen is. Over deze ambitieuze plannen zijn de provincies in gesprek met minister Veerman voor het benodigde geld en instrumentarium.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet