NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer duidelijkheid over rijksbudgetten ILG

21 april 2006

In de IPO-adviescommissie Landelijk Gebied van 13 april heeft voorzitter Verheijen van de naar hem vernoemde commissie een toelichting gegeven op zijn advies over het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG). Zijn commissie heeft een technische analyse verricht om overeenkomsten en verschillen tussen rijks- en provinciale doelen en uitgangspunten vast te stellen. Ook heeft de commissie verklaringen gezocht voor de geconstateerde verschillen.

In de adviescommissie is vastgesteld dat het werk van de commissie feitelijk nog niet af is. Daarom is een beroep op Verheijen gedaan om een vervolgopdracht te aanvaarden. In grote lijnen heeft deze opdracht betrekking op koop en inrichting van de EHS en verschillende interpretaties van restanttaakstellingen en -verplichtingen. Het IPO bereidt een nieuwe opdracht voor. Rond 16 mei vindt een bestuurlijk overleg plaats met minister Veerman over de adviezen van Verheijen.

De Commissie nam tevens kennis van de catalogus groenblauwe diensten. Het opstellen van de catalogus, die een basis zal bieden om diensten op het gebied van onder meer landbeheer kostendekkend te vergoeden, is afgerond. Met de Europese Commissie zal nader overleg plaatsvinden over de invoering en hantering van de catalogus.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet