NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Inzetten op versnelde duurzame ontwikkeling intensieve veehouderij

20 april 2006

De intensieve veehouderij in Brabant kan zich sneller ontwikkelen in een duurzame richting. Nu zijn er kansen. De verplaatsing van veehouderijen uit gebieden met natuur- en landschapswaarden en uit kernranden moet versterkt worden. Daarom komt er een proef met drie landbouwontwikkelingsgebieden (LOG). Deze dienen als proeftuin met een uitstraling en stimulans voor de gelijktijdige ontwikkeling van de andere LOG's. Dat zijn de provincie Noord-Brabant, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, de Stuurgroep Dynamisch Platteland, de Brabantse Milieufederatie en de gemeente Gemert-Bakel overeen gekomen tijdens een werkbezoek van de staatssecretaris voor Milieu, Pieter van Geel.

Naast de realisatie van de landbouwontwikkelingsgebieden en de verplaatsing van intensieve veehouderijen uit extensiveringsgebieden moet ook de duurzame ontwikkeling van intensieve veehouderijen verder bevorderd worden. De ondernemingen (in de LOG's) moeten bij de bedrijfsvoering aandacht hebben en gestimuleerd worden voor duurzaamheid. Er worden een aantal proeven gestart. Daarbij gaat het ondermeer om de inzet van luchtwassers. Ook willen de partijen bij de reconstructie de procedures rond de verlening van vergunningen en procedures op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu versnellen.

De provincie Noord-Brabant ondersteunt de plannen met een bedrag van 1 miljoen in de jaren 2006 en 2007. Er wordt personele capaciteit beschikbaar gesteld voor het team dat zich richt op de ontwikkeling van de LOG's en de ondersteuning van de proefprojecten. Bij onderzoek op het gebied van luchtkwaliteit zal aangesloten worden op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het Rijk brengt personele capaciteit en kennis in vanuit onder andere de WUR. Ook zal worden aangesloten op de initiatieven van het Rijk voor een stimuleringsregeling voor gecombineerde luchtwassers en een onderzoeksprogramma voor luchtwassers. Naar verwachting zal er nog dit jaar een gecombineerd wassysteem worden opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een stimuleringsregeling. Deze regeling wordt naar verwachting nog in 2006 opengesteld. Gemeenten en provincie gaan sterker inzetten op het stimuleren van duurzame ontwikkelingen en het op gang brengen van de afwaartse beweging. Gemeenten zullen nadrukkelijker werk gaan maken van het intrekken van ongebruikte vergunningen. Verder zien gemeenten mogelijkheden om het verplaatsen van intensieve veehouderijen te stimuleren door mogelijkheden voor "ruimte voor ruimte"-woningbouw in ruil voor sloop van stallen - te gaan benutten. De ZLTO investeert in de ontwikkeling en de verspreiding van kennis.

De BMF wil de versnelde duurzame ontwikkeling zoveel mogelijk stimuleren en ziet deze, vanuit milieu invalshoek, als uitermate noodzakelijk. Tenslotte stelt de provincie middelen beschikbaar voor een goede landschappelijke inpassing en inrichting van de LOG's.

Volgens de partijen en overheden die bij de reconstructie en de vernieuwing van het landelijk gebied betrokken zijn is er na de vaststelling van de reconstructieplannen een kans om een kwaliteitsimpuls te geven aan de ontwikkeling van de intensieve veehouderij in Brabant. Het doel is de intensieve veehouderij te ontwikkelen tot een sector die een sterke economische factor blijft die produceert binnen maatschappelijke en omgevingsrandvoorwaarden. De uitdaging is economische groei te combineren met een afname van de milieudruk en een verbetering van de leefbaarheid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet