NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Utrecht presenteert voorjaarsnota 2006

11 april 2006

'Dat uitvoeren wat we de burgers afgelopen jaren hebben beloofd', daar zetten gedeputeerde staten op in, in het laatste jaar van deze coalitieperiode. En dat kan ook, want de financiŽle positie van de provincie Utrecht is prima. Er is dit jaar zestien miljoen euro aan financiŽle middelen beschikbaar voor nieuwe projecten, voor 2007 ruim vijf miljoen euro. Gedeputeerde staten willen onder meer investeren in de aanleg van ecoducten, het stationsgebied Driebergen aanpakken, investeren in een vitaal platteland, in efficiŽntere dienstverlening en het cofinancieringsfonds uitbreiden om samen met Rijk en andere partners grote projecten te initiŽren. Gedeputeerde staten kijken ook over deze coalitieperiode heen. In de voorjaarsnota stellen zij aan provinciale staten voor 150 miljoen aan het eigen vermogen van de provincie te onttrekken en dit het komende decennium rechtstreeks te investeren in de kwaliteit - 'daar waar het nodig is' - van de provincie Utrecht. 'We zullen concrete investeringsvoorstellen ontwikkelen in goed overleg met provinciale staten' aldus gedeputeerde van financiŽn Jan van Bergen.

6 miljoen voor ecoducten
De voorjaarsnota geeft de financiŽle vooruitzichten voor de begroting van komend jaar en de bestuurlijke hoofdlijnen voor de verdere invulling van het coalitieakkoord tot en met 2007. Het gunstige financiŽle beeld is onder meer te danken aan structureel hogere opbrengsten uit de motorrijtuigenbelasting door toename van de hogere gewichtsklasse auto's (2,6 miljoen euro), rente-inkomsten en de uitkering uit het Provinciefonds. Van de 16 miljoen euro - met name incidentele middelen - die beschikbaar is voor nieuwe projecten heeft inmiddels ruim de helft een bestemming. 5,9 miljoen gaat naar ecoducten in het gebied van de Heuvelrug. Door de aanleg van deze faunapassages wordt de versnippering van dit natuurgebied tegen gegaan. Realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS) is een speerpunt binnen het provinciale beleid. Verder worden de Eembruggen geautomatiseerd (530.000 euro), krijgt het stationsgebied Driebergen een financiŽle prikkel (330.000 euro), wordt er in een vitaal platteland geÔnvesteerd (683.000 euro), zal de provincie ťťn loket inrichten voor alle vergunningen, waaronder de omgevingsvergunningen (280.000 euro). Het verlenen en handhaven van deze laatstgenoemde vergunningen wordt een nieuwe taak voor de provincie. En tot slot, wordt er ook geÔnvesteerd in waterveiligheid (240.000 euro).

Over de invulling van het overige bedrag zullen gedeputeerde staten de komende maanden een beslissing nemen en de plannen voorleggen aan het bestuur. Zo is het college in afwachting van een deugdelijk plan van de stichting 'Pyramide van Austerlitz' voor eervol herstel van de Pyramide en wil de provincie samen met de gemeente Utrecht meedenken over de ontwikkeling van het nieuw te realiseren Muziekpaleis in Utrecht. Ook heeft de provincie een verzoek gekregen van RTV Utrecht om bij te dragen aan het opstarten van een nieuw internetproject van de regionale omroep: de burger aan het woord. In de komende maanden zal duidelijk worden welke concrete projectvoorstellen aan de staten worden voorgelegd en vervolgens worden gerealiseerd.

De ondernemende provincie
De provincie van 'nu' is een presterende provincie, een provincie die onderneemt, samen met andere partners. Cofinanciering blijkt steeds gangbaarder te worden. Om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor Europese subsidies is cofinanciering door het rijk en/of de provincie een voorwaarde. In dit kader is een cofinancieringsfonds wenselijk om subsidies veilig te stellen of projecten voor te financieren. Gedeputeerde staten stellen daarom voor 10 miljoen euro in dit fonds te storten, verspreid over de komende jaren. Een ondernemende provincie neemt ook meer risico's door garantstellingen, voorfinanciering of grondaankopen. Dankzij deze wijze van ondernemen kunnen grote maatschappelijk projecten (sneller) worden uitgevoerd. In het toekomstig beleid zal risicomanagement een grotere plaats innemen. Inmiddels is al wel een onderzoek verricht hoeveel vermogen nodig is om de geÔnventariseerde risico's te dekken.

De dienstverlenende overheid
Elektronische dienstverlening en ťťn loket voor alle diensten van de overheid - van vergunningen tot subsidies, van het beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen tot een toegankelijke website - horen bij de provincie van nu. Naast inbedding in het reguliere beleid van de provincie, zal de provincie in 2006 extra investeren in de website (100.000 euro).

Coalitieakkoord : afronden en vooruitblikken br> De nadruk ligt in dit laatste jaar van het akkoord op uitvoering. Er is geen sprake van ingrijpende beleidswijzigingen. In de voorjaarsnota is zo min mogelijk beslag gelegd op financiŽle middelen voor regulier beleid vanaf 2008, zodat de nieuwe staten na de statenverkiezingen voldoende ruimte hebben om tot eigen afwegingen te komen. Op twee werkterreinen wordt in de voorjaarsnota voorgesteld financiŽle middelen van projecten die doorlopen tot 2008 te continueren. Het betreft de jeugdzorg - waarvoor jaarlijks 1,3 miljoen euro beschikbaar is gesteld - en het landelijk gebied. Vanaf 2007 zal de uitvoering van gebiedsgerichte natuurprojecten geheel bij de provincie liggen. In het convenant dat met het Rijk wordt afgesloten zijn de financiŽle gevolgen nog niet inzichtelijk, vandaar dat er alvast een bedrag is gereserveerd voor het landelijk gebied. Een gebied, dat immers sterk onder druk staat.

De provincie van 2020
De provincie beschikt over een vermogen van 580 miljoen euro, met name dankzij de opbrengst van de verkoop van de UNA en REMU. Behoud van dit vermogen is geen doel op zich van de provincie, gedeputeerde staten zijn van mening dat een deel van dit vermogen nu ingezet moet worden om huidige maatschappelijk problemen op te lossen. GS willen een bedrag van 150 miljoen onttrekken uit het totale provincievermogen voor het investeren in ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur projecten. Dit willen zij doen in dialoog met provinciale staten. Hiertoe wordt dit jaar nog een 'provincie 2020' strategie opgesteld en deze collegeperiode voorgelegd aan de staten. De definitieve keuze van projecten zal volgend jaar door het nieuwe bestuur worden gemaakt. In deze collegeperiode was al een bedrag van 65 miljoen vrij gemaakt voor extra investeringen in structuurversterkende projecten, het stimuleringsfonds. Voor 2006 is hiervan het resterende bedrag 3,6 miljoen euro beschikbaar voor drie grote projecten: innovatie, erfgoed (de steenfabriek Bosscherwaarden) en duurzame ontwikkeling (whisperbussen).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet