NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Oude stortplaatsen krijgen nieuwe kans

4 april 2006

De provincie Gelderland wil een belangrjke impuls geven aan de herontwikkeling van voormalige stortlocaties. Gelderland telt zo'n 750 van deze locaties die deels onder huidige woonwijken liggen of in gebruik zijn als agrarisch terrein. Omdat landelijk beleid voor aanpak, inpassing en herontwikkeling van stortplaatsen ontbreekt, is het college van Gedeputeerde Staten zelf aan de slag gegaan. Naast het opstellen van beleid willen GS vooral de mogelijkheden van de locaties voor het voetlicht brengen. Daarvoor is de 'Handreiking herontwikkeling voormalige stortplaatsen' opgesteld. Onderzoek heeft aangetoond dat de op een aantal locaties gevonden verontreinigingen in de afdeklaag geen risico's met zich meebrengen. Eigenaren en gebruikers zijn al bijna allemaal op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek.

De stortplaatsenproblematiek is niet nieuw. Begin jaren negentig bestond de verwachting dat er nog veel ellende op ons af zou komen. Dat betekende de start van het project NAVOS (Nazorg Voormalige Stortplaatsen), een landelijk initiatief. Gelderland is in 1998 gestart met het Verkennend Onderzoek Stortplaatsen op ruim 1600 verdachte locaties, waarbij van de ongeveer 750 voormalige stortplaatsen de kwaliteit van het grondwater is gemeten, de dikte van de (af)deklaag is onderzocht en bekeken is of de afdeklaag verontreinigd was. De gegevens zijn nu verwerkt. Algemene conclusie is dat nergens onaanvaardbare situaties zijn aangetroffen die op korte termijn maatregelen noodzakelijk maken. Slechts op één locatie, een picknickplekje, wordt in overleg met en in opdracht van de eigenaar (gemeente Aalten) een sanering uitgevoerd die bestaat uit het aanbrengen van een leeflaag.

Omdat voormalige stortplaatsen belangrijke ruimte innemen, vindt het college van GS aanpak en herontwikkeling vanuit ruimtelijk perspectief zeer wenselijk. Om de mogelijkheden en potenties van deze locaties kenbaar te maken en daarmee een impuls te geven aan de aanpak en herontwikkeling van de locaties, hebben GS de 'Handreiking herontwikkeling voormalige stortplaatsen' opgesteld. Deze Handreiking wordt verstuurd naar gemeenten, adviesbureaus en eigenaren van voormalige stortplaatsen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet