NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruimtelijke ontwikkeling provincie Brabant gecertificeerd

31 maart 2006

Het werkveld ruimtelijke ontwikkeling heeft met succes het traject voor ISO-certificering afgerond. Het certificaat dat hoort bij dit kwaliteitskeurmerk, is uitgereikt aan gedeputeerde Paul Rüpp (CDA) voor ruimtelijke ontwikkeling.

Het werkveld ruimtelijke ontwikkeling beschikt nu over kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de internationale norm NEN-EN-ISO 9001:2000. De internationale norm is van toepassing op de volgende binnen het werkveld ruimtelijke ontwikkeling voorkomende procedures: afgifte van verklaringen van geen bezwaar ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening inclusief bezwaar en beroep; advisering bij vooroverleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening en besluiten over de goedkeuring van vastgestelde bestemmingsplannen, inclusief beroep, alsmede alle managementprocessen

In 2004 is het project dat tot ISO-certificering heeft geleid, gestart. Belangrijkste daaraan ten grondslag liggende redenen waren het vergroten van de transparantie van de werkprocessen, professionalisering van de dienstverlening door onder meer door beter te kunnen inspelen op (veranderende) klantbehoeften en het optimaliseren van de bedrijfsvoering binnen het werkveld.

De beoordeling ('audit') of voldaan wordt aan de NEN-EN-ISO9001:2000 norm is uitgevoerd door onderzoekers van Det Norske Veritas (DNV). DNV zal voortaan jaarlijks een vervolg-audit uitvoeren. Daarbij wordt beoordeeld of nog steeds aan genoemde norm wordt voldaan. Centraal zal daarbij onder meer de vraag staan of het kwaliteitsmanagementsysteem in het teken staat van een continue verbetering van de bedrijfsprocessen.

De NEN-EN-ISO-normering omvat eisen die aan een kwaliteitsmanagementsysteem worden gesteld. De ISO-normen en -richtlijnen zijn internationaal geaccepteerd en worden om de vijf jaar herzien.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet