NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aankoop natuurgebieden in Brabant

11 april 2006

In het totaal 84 hectare grond kan door Natuurmonumenten en het Brabants Landschap gekocht worden in de natuurgebieden Huis ter Heide, Mortelen, Scheeken, Vlijmens Ven, Maasuiterwaarden en de Brand. Gedeputeerde Staten stemmen in met de subsidiŰring van deze aankopen van natuurgebieden. Ook stemt het college in met een ruiling van gronden tussen het Brabants Landschap en de gemeente Bergen op Zoom. Hiermee verkrijgt Brabants Landschap een waardevolle uitbreiding van haar bestaande bezit in het landgoed Buitenlust. De verzoeken passen in het provinciale beleid zoals dat is vastgelegd in de nota "Gronden voor Aankoop"(1993, gewijzigd 1998). De statencommissie voor Ruimte en Milieu wordt ge´nformeerd.

Uitvoeringscontract Landelijk Gebied
Met de aankoop van de Ecologische Hoofdstructuur gaat het in Brabant goed. In 2005 kon de Dienst Landelijk Gebied, een agentschap van het ministerie van LNV, 449 hectare aankomen waarvan 371 ha voor Staatsbosbeheer en 78 ha voor het Brabants Landschap en Natuurmonumenten. Die organisaties hebben zelf nog eens 160 ha verworven. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over het Uitvoeringscontract Landelijk Gebied dat de provincie met het Rijk heeft afgesloten. Het contract betreft de gebiedsgerichte inrichting van het landelijk gebied. Gedeputeerde Staten zenden het rapport over 2005 naar de minister van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet