NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Actieplan voor versterken Overijsselse natuur

7april 2006

Het vervroegen van de grondverwerving, het stimuleren van particulier natuurbeheer en de integrale aanpak in de gebieden zodat de natuur met andere doelen gerealiseerd wordt, zijn een paar van de negentien acties die ervoor moeten zorgen dat de aankoop en inrichting van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur in 2018 volledig is afgerond. Gedeputeerde Staten hebben het actieplan EHS deze week vastgesteld. Landelijk komt de realisatie van de EHS niet uit de verf en ook op provinciaal grondgebied blijkt dat bij voortzetting van het huidige beleid en de middelen die hiervoor beschikbaar zijn de EHS niet in 2018 gerealiseerd kan worden. Dit bleek uit het evaluatieonderzoek 'Natuurlijke regie' dat Provinciale Staten eind 2005 hebben laten uitvoeren naar de vorderingen rond de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur. Vervroeging van de grondverwerving en een versterking van de regie van de provincie op het proces zijn enkele aanbevelingen uit het onderzoeksrapport om de doelen toch te halen.

De aanbevelingen zijn verwerkt in het actieplan. Dit plan richt zich op:

 • Kwantiteit: Het concreet aanwijzen van de EHS gebieden en verbindingszones en het vastleggen van de natuurdoelen in natuurgebiedsplannen.
 • Deelname: Functiewijziging van landbouwgrond naar natuurgebied door aankoop van gronden of particulier natuurbeheer.
 • Inrichting: Inrichting van de EHS gebieden om de natuurkwaliteit te ontwikkelen.
 • Kwaliteit: Duurzaam beheer en aanvullend omgevingsbeleid.

  Naast de EUR 887.000,-- per jaar die de provincie heeft gereserveerd om de Ecologische Hoofdstructuur te ontwikkelen, stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor nog eens EUR 300.000,-- per jaar extra uit te trekken voor grondverwerving. "Hierdoor kan de grondverwerving in 2015 gereed zijn in plaats van in 2018", aldus gedeputeerde Piet Jansen, verantwoordelijk voor het landelijk gebied en water in Overijssel. "Met het actieplan geven we een flinke impuls aan de realisatie van onze doelen voor de natuur in deze prachtige provincie. Daarbij proberen we zo veel mogelijk tot win-win situaties te komen, bijvoorbeeld als het gaat om de combinatie met landbouw of water. Of we de doelen halen is mede afhankelijk van de onderhandelingen die we nu met het Rijk voeren. Zij moeten ook voldoende geld beschikbaar stellen. Eind dit jaar weten we of dat lukt. Het is niet mijn bedoeling om extra geld beschikbaar te stellen als het Rijk dit ook niet doet. Dan wordt, wat GS betreft, de EHS later gerealiseerd."

  In Overijssel ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur ongeveer 42.000 hectare aan natuurterreinen. In 2018 moet dit met ruim 22.000 hectare zijn gegroeid. De groei bestaat uit nieuwe natuur (17.571 hectare) en robuuste verbindingen (4.850 hectare). Om die natuurgebieden ligt nog ruim 14.000 hectare landbouwgrond waar via beheersovereenkomsten natuur wordt ontwikkeld door agrariŽrs, de zogenaamde beheersgebieden. De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van natuurgebieden en landbouwgebieden met veel natuurwaarden, zoals kruidenrijk grasland, graanakkers of gebieden met water, oevers, houtsingels, bossen, heidevelden en struweel. De ontwikkeling van deze gebieden en de koppeling van de gebieden door ecologische en robuuste verbindingen zijn belangrijk voor de uitwisseling van flora en fauna tussen natuurgebieden in Overijssel en daarbuiten. De EHS is echter ook belangrijk voor de inwoners van de provincie. Zij kunnen hier recreŽren en genieten van rust, ruimte, natuur. De Ecologische hoofdstructuur in Overijssel sluit aan bij die in de rest van Nederland. Nederland is op haar beurt weer een onderdeel van het Europese net van natuurgebieden.

  Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

 • terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet