NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies volop aan de slag met omgevingsvergunning

31 maart 2006

De provincies willen de eerste omgevingsvergunning op 1 januari 2008 verlenen. Dit is een ambitieus doel. De provincies zijn zich dit terdege bewust en zijn keihard aan de slag gegaan. Alle provincies hebben projectteams geformeerd en zoeken contact met gemeenten. Daarnaast lopen er verschillende pilots. In IPO-verband wordt gewerkt aan een gezamenlijk implementatieplan.

In interprovinciaal verband bestaat sinds januari het platform WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), waarin alle provinciale coördinatoren de ontwikkelingen bespreken. Het platform gaat een interprovinciaal implementatieplan opstellen, waarin de uitvoeringsproblemen worden beschreven en oplossingsrichtingen worden geschetst. Ook zal in het plan worden aangegeven wat de provincies gezamenlijk oppakken en wat elke provincie individueel moet uitvoeren.

Implementatieplan
Het implementatieplan richt zich op de rol van de provincie als bevoegd gezag en regisseur. Ook de verhouding tussen de overheden wordt onder de loep genomen. Voorts krijgt de organisatie van de werkprocessen aandacht, evenals zaken als de competenties van medewerkers en ondersteunende middelen op onder meer ICT-gebied. Kortom, alles wat nodig is om de omgevingsvergunning op een soepele manier te kunnen verlenen krijgt aandacht. Achter deze simpele opsomming zit overigens nog een wereld vol vragen en problemen die beantwoord en opgelost moeten worden. Verder geldt dat al deze aspecten ook één op één voor het handhaven van de omgevingsvergunning van toepassing zijn.

Vinger aan de pols
Dit is slechts een greep uit de activiteiten die de provincies ondernemen. Naast de implementatie van de omgevingsvergunning loopt namelijk ook nog het wetgevingstraject. De ministerraad heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel en dit ligt nu voor advies bij de Raad van State. Daarnaast wordt nog gewerkt aan de algemene maatregel van bestuur waar in de wet regelmatig naar wordt verwezen; hetzelfde geldt voor de invoeringswet. Ook hier houden de provincies de vinger aan de pols en wordt nauwlettend in de gaten gehouden welke keuzes worden voorgesteld en wat de gevolgen voor de provincies zijn.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet