NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburgse ambitie voor Reconstructie: € 439 miljoen in de komende 7 jaar

30 maart 2006

Gedeputeerde Staten (GS) hebben ingestemd met de nieuw geformuleerde doelstellingen voor de Reconstructie in Noord- en Midden Limburg. De begroting geeft de provinciale ambities voor landbouw, recreatie en toerisme, wonen, werken en leefbaarheid, bos en natuur, landschap en cultuurhistorie, watersystemen en lucht. De Provincie verwacht een totaal aan investeringen van € 439 miljoen in de komende 7 jaar (2007-2013). Dat is jaarlijks ruim € 60 miljoen, te investeren door Europa, Rijk, Provincie en organisaties in het gebied. De middelen gaan vooral naar projecten op het gebied van landbouw, natuur en water.

De reconstructieambities, zoals die nu zijn vastgesteld voor Noord- en Midden-Limburg, vormen samen met de doelstellingen voor Zuid-Limburg de basis van het provinciale programma 2007-2013. Dit meerjarenprogramma vormt de inzet voor nog komende onderhandelingen met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de financiële middelen die het Rijk voor de komende 7 jaar gaat toezeggen. Daarover sluiten Rijk en Provincie in december een bestuursovereenkomst.

De Reconstructiedoelen die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld zijn in de afgelopen maanden intensief besproken met vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties (LLTB, Milieufederatie, terreinbeheerders, waterschappen en Recron) en met de gebiedscommissies in Noord- en Midden-Limburg. Hier is brede instemming met de geformuleerde ambitie. Het stuk ‘Doelstellingen Reconstructie 2007-2013’ is te vinden op de provinciale website: www.limburg.nl/plattelandinuitvoering, klik op Documenten.

Achtergrond
Twee jaar geleden is het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg door Provinciale Staten vastgesteld. Daarbij zijn de ambities geformuleerd in een uitvoeringsprogramma van 4 jaar. Met de inwerkingtreding van de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) wordt de huidige systematiek van 4-jarige uitvoeringsprogramma’s vervangen door 7-jarige meerjarenprogramma’s. Het eerste meerjarenprogramma betreft dus de periode 2007-2013.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet