NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tijdelijk extra nieuwe natuur in Noord-Brabant

28 maart 2006

Ecologische hoofdstructuur
Een tijdelijke overschrijding van het areaal nieuwe natuur in de Ecologische Hoofdstructuur van Brabant met maximaal 500 hectare wordt toegestaan. Dat hebben Gedeputeerde Staten besproken. De Ecologische Hoofdstructuur bestaat uit gebieden met een grote (potentiŽle) natuur- en landschapswaarde die op grond van het streekplan bescherming genieten. De EHS is nader begrensd in natuurgebiedsplannen. Op grond van de uitvoering van de reconstructie, de vernieuwing van het landelijk gebied, komen er regelmatig andere voorstellen tot begrenzing. Om te voorkomen dat waardevolle voorstellen niet gehonoreerd kunnen worden staan Gedeputeerde Staten toe dat het vastgelegde areaal nieuwe natuur tijdelijk wordt overschreden. Om de oorspronkelijke omvang van de EHS te handhaven, wordt het areaal in oppervlakte teruggebracht bij de eerstvolgende herziening van de reconstructie- en gebiedsplannen, in principe binnen het betreffende gebied.

Beleidsnota Flora en Faunawet
Het rapen van kievitseieren blijft in Noord-Brabant verboden. Dat blijkt uit de beleidsnota "uitvoering flora en faunawet" die Gedeputeerde Staten definitief hebben vastgesteld. De beleidsnota vormt het kader van de uitvoering van de wettelijke taken van de provincie op grond van de wet. Daarbij gaat het in het bijzonder om het voorkomen van schade aan landbouwgewassen door het geven van ontheffingen om dieren te doden. De bestaande beleidsnota uit 2002 vervalt met de vaststelling van de nieuwe nota. De nieuwe beleidsnota flora en faunawet heeft in het najaar van 2005 ter inzage gelegen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet