NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Preventief ruimtelijk toezicht naar provincies

17 maart 2006

Het rijk wil zijn toezicht op de doorwerking van het nationale beleid in de ruimtelijke plannen van provincies en gemeenten verminderen. Verder kunnen de provincies het rijkstoezicht op de doorwerking naar gemeenten zoveel mogelijk overnemen. In een gemeentelijke en provinciale lijst wordt vastgelegd waar het rijk zelf nog toezicht op blijft houden.

Deze aanpak is door het ministerie van VROM in een notitie vastgelegd. In het bestuurlijke overleg met minister Dekker (VROM) op 13 maart hebben IPO en VNG met deze aanpak ingestemd. Over de verdere uitwerking is nog meer overleg nodig. Hierin wordt ook de toekomstige samenstelling van de Provinciale Planologische Commissies betrokken. Het IPO heeft deze punten in een brief aan minister Dekker vastgelegd. klik hier voor de brief.

Minister Dekker heeft nog geen standpunt ingenomen over de provinciale richtlijnen over de perifere detailhandel. Ze wil graag meer duidelijkheid over wat het “ja, mits” met betrekking tot branchebeperkingen voor de praktijk betekent. De VNG wil zeker weten dat de richtlijnen juridische verankering kunnen krijgen in bestemmingsplannen.

Minister Dekker schrijft een brief aan IPO en VNG waarin de bestuurlijke afspraken over het gemeenschappelijke ontwikkelingsbedrijf (GOB) worden vastgelegd. In het overleg werden IPO en VNG het nog niet met haar eens over de wijze waarop het rijksgrondbezit in gebiedsontwikkelingen wordt ingezet. De delegatieleiders Calon (IPO) en van der Tas (VNG) willen dit punt bij de start van het GOB helder hebben.

In aanwezigheid van de NEPROM werd de gezamenlijke Agenda gebiedsontwikkeling 2006 besproken. Afgesproken is meer samenhang in de acties van de verschillende partijen te brengen door deze te sorteren naar de begrippen continuďteit, verdieping en verbreding. IPO, VNG en NEPROM hechten veel belang aan een meerjarige aanpak, ook door het ministerie van VROM. Minister Dekker deelt die wens en zegde toe hierover na te denken.

Gedeputeerde Calon overhandigde in het overleg het boekje “Smeerolie voor stedelijke vernieuwing”, dit is de provinciale verantwoording van het eerste budget voor stedelijke vernieuwing. Klik hier naar het aparte nieuwsbericht over dit onderwerp met foto van de overhandiging.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet