NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nationale Landschappen behouden maar niet 'op slot' zetten

15 maart 2006

De informatie over en de bekendheid en de herkenbaarheid van de Nationale Landschappen moeten worden vergroot. Dat kan bijvoorbeeld door het verhaal achter en de ontstaansgeschiedenis van elk landschap uit te beelden. Dat adviseert het LNV Consumentenplatform over het (h)erkennen van de Nationale Landschappen en de gewenste ontwikkelingen daarin. Nationale Landschappen moeten goed toegankelijk zijn en blijven voor recreatie en toerisme. Ook adviseert het platform oog te houden voor de vitaliteit en de economische ontwikkeling met behoud van de specifieke kenmerken van elk Nationaal Landschap.

Burgers vinden het Nederlandse landschap belangrijk, het begrip Nationaal Landschap is echter nog vrij onbekend. Ongeveer de helft van de mensen zegt het begrip wel te kennen maar zelfs mensen die er in wonen, hebben er vaak geen weet van dat hun huis in een Nationaal Landschap staat. Landschap wordt geassocieerd met natuur en rust. De bescherming van de landschappen moet echter niet leiden tot het 'op slot' zetten van deze gebieden. Dit zijn enkele conclusies uit opinie-onderzoek en consumentenpanels die zijn besproken in het Consumentenplatform van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Uit het opinieonderzoek onder 500 Nederlanders blijkt dat het landschap een onderdeel is van de Nederlandse identiteit. Het behoud van unieke landschappen wordt gewaardeerd. Verder blijkt dat het landschap een onderwerp is dat Nederlanders ter harte gaat. Er blijkt veel draagvlak te bestaan voor het beschermen van mooie, unieke of zeldzame landschappen. Bijna iedereen vindt het belangrijk hoe Nederland eruit ziet. Consumenten waarderen met name de natuur, de beleving (rust en stilte) en hoe het landschap eruit ziet. Consumenten denken dat het bij een Nationaal Landschap alleen om behoud gaat en weten niet dat eer ook allerlei ontwikkelingen mogelijk zijn. Burgers en consumenten maken zich zorgen over de toegankelijkheid.

Onlangs heeft het Rijk 20 Nationale Landschappen aangewezen. Nationale Landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten. Dat zijn bijvoorbeeld het Groene Hart, de Achterhoek maar ook het Limburgs heuvellandschap en de Noordelijke Wouden. Het Rijk heeft de komende jaren EUR 80 miljoen uitgetrokken voor de ontwikkeling van de Nationale Landschappen. De provincies maken de komende tijd de plannen voor het behoud en de ontwikkeling van de Nationale Landschappen. Het is de bedoeling dat ook de provincies totaal ongeveer EUR 80 miljoen gaan bijdragen. De resultaten van het consumentenonderzoek en binnenkort ook het verslag van de bijeenkomst van het Consumentenplatform zijn te vinden op www.minlnv.nl/consumentenplatform

Het Consumentenplatform, ingesteld door de minister van LNV, kwam voor het eerst bijeen in 2002 met als doel de wensen en zorgen van consumenten in kaart te brengen over de onderwerpen waarmee het ministerie van LNV zich bezighoudt. Het ministerie gebruikt deze wensen en zorgen om bestaand beleid aan te passen of bij het opzetten van nieuw beleid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet