NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wageningen moet zich wapenen tegen risico™s commercialisering wetenschap

16 maart 2006

De commercialisering van de wetenschap brengt risico™s mee voor de betrouw- baarheid, toegankelijkheid, innovatiekracht en diversiteit van het onderzoek. Deze risico™s doen zich voor aan alle universiteiten, ook die van Wageningen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen zelf moeten maatregelen nemen om deze risico™s te beperken. Dat stelt de Stuur- groep Technology Assessment in een advies dat donderdagmiddag wordt over- handigd aan Directeur-Generaal A. Oostra van het ministerie van LNV en aan rector magnificus M. Kropff van Wageningen Universiteit.

Wereldwijd wordt steeds meer onderzoek op universiteiten en andere publieke onderzoeksin- stellingen gefinancierd door het bedrijfsleven, met name in de levenswetenschappen. Dat kan leiden tot een eenzijdige onderzoeksagenda, waarbij publieke en lange termijn belangen in de knel komen. Opdrachtgevers proberen niet zelden invloed uit te oefenen op de conclusies en op wat wel en niet wordt gepubliceerd. Niet of selectief publiceren is een aantasting van het klassieke systeem van peer review en daarmee van de kwaliteit van het onderzoek. Maar ook publicatie in wetenschappelijke tijdschriften is niet altijd meer een garantie voor kwaliteit: medische toptijdschriften klagen dat zij steeds meer moeite krijgen om referees (beoordelaars van artikelen) te vinden die geen zakelijk belang bij het onderwerp hebben. Er zijn zelfs Ame- rikaanse zorgverzekeraars die onderzoekers inhuren om wetenschappelijk artikelen te scree- nen op verborgen negatieve informatie. De wetenschap dreigt door deze ontwikkelingen haar belangrijkste kapitaal verspelen: haar geloofwaardigheid. De Koninklijke Academie van We- tenschappen (KNAW) heeft hierover vorig najaar een waarschuwend advies uitgebracht aan de minister van Onderwijs. De Stuurgroep TA brengt nu een aanvullend advies uit aan minis- ter Veerman van LNV en aan Wageningen UR.

De stuurgroep pleit niet voor het terugdringen van het contractonderzoek, want dat is niet meer weg te denken en heeft ook voordelen. Wel bepleit zij krachtig flankerend beleid om de risico™s te beperken. De stuurgroep geeft hiervoor 18 adviezen aan minister Veerman en 9 aan Wageningen UR. Eerste advies aan de minister is te onderzoeken in hoeverre op onderzoeks- velden nog sprake is van voldoende diversiteit in termen van soorten opdrachtgevers, korte versus lange termijn vraagstukken en private versus publieke belangen. Daarnaast zou LNV een code voor goede opdrachtgeverspraktijk moeten opstellen, waarbij kan worden aangeslo- ten bij de recente ieonafhankelijkheidsverklaringl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet