NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

13.300 extra woningen in Haarlemmermeer-Bollenstreek

14 maart 2006

Vandaag hebben de Colleges van Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland de voorlopige eindrapportage van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek vastgesteld. Uit het rapport blijkt dat tussen 2010-2030 13.300 extra woningen in beide provincies gebouwd kunnen worden. Hiervoor moet wel het beleid op een flink aantal punten worden aangepast. In ieder geval kunnen er 2.300 woningen gebouwd worden. Als alle betrokken partijen zich inspannen om de randvoorwaarden aan te passen, kunnen in het totaal 13.300 extra woningen worden gerealiseerd buiten bestaand stedelijk gebied. De gemeenten en provincies zien hierbij onder meer mogelijkheden voor woningbouw in de Westflank van Haarlemmermeer en op lange termijn in Hillegom. De gemeenten hebben toegezegd zich ook binnenstedelijk extra in te spannen zodat in het totaal 24.300 woningen in de periode 2010-2030 gebouwd kunnen worden. De gebiedsuitwerking geeft met dit resultaat positief antwoord op de vraag van minister Dekker of en hoe er 10.000 tot 20.000 woningen gebouwd kunnen worden in de regio.

De Bollenstreek en de Haarlemmermerpolder zijn samen een dynamische regio met bedrijvigheid van internationaal belang: de mainport Schiphol, de greenport Bollenstreek en de flowermainport Aalsmeer. Om deze positie te behouden en versterken is het van belang om voldoende woningaanbod te hebben.

De onderzoekers hebben bij de beantwoording van de vraag niet alleen rekening gehouden met de Nota Ruimte, maar ook met behoud van het bollencomplex en de landschapswaarde en de ambitie om meer werkgelegenheid te realiseren. Een van de resultaten is de ontwikkeling van de Westflank in Haarlemmermeer. Dit gaat om ongeveer 10.000 woningen. De overige woningen zijn gelegen in de Bollenstreek waarbij de module-aanpak van het offensief van Teylingen uitgangspunt is. Binnenstedelijk kunnen in de Haarlemmermeer 5.000 extra woningen gebouwd worden en in de Bollenstreek 6.000 waarvan 4.000 reeds opgenomen zijn in de huidige plannen.

Gemeenschappelijke inzet
De realisatie van 13.300 woningen is alleen mogelijk als alle betrokken partijen zich hiervoor blijven inzetten. Het huidige beleid moet op bepaalde punten worden aangepast. Voorbeelden hiervan zijn de streekplannen voor de provincie, de randvoorwaarden van de Nota Ruimte, waaronder de aanpassing van het beleid rond het uitsluitingsgebied Hoofddorp-West. Daarnaast zijn noodzakelijke structurele investeringen in infrastructuur nodig. Een goede bereikbaarheid van de regio is van groot belang voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, waar men kan wonen, werken en recreŽren.

Hoe nu verder?
Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland hebben vandaag ingestemd met de gebiedsuitwerking. De gebiedsuitwerking zal op 5 en 6 april behandeld worden in de statencommissies van beide provincies. Vervolgens vindt 13 april een gezamenlijke commissievergadering plaats om de besluitvorming op elkaar af te stemmen. De Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland behandelen op 24 en 26 april de gebiedsuitwerking plenair. Op 9 mei stellen Gedeputeerde Staten de gebiedsuitwerking definitief vast waarna de gebiedsuitwerking aan minister Dekker zal worden aangeboden.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet