NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Volgende stap uitbreiding mergelwinning groeve ‘t Rooth

9 maart 2006

Gedeputeerde Staten hebben in ontwerp een zogeheten aanvulling van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld, die handelt over de verdere uitbreiding van de mergelwinning in groeve ’t Rooth. Via deze aanvulling regelen GS planologisch, dat de groeve in de gemeente Margraten de laatste uitbreiding krijgt, en wel met 5,8 ha.

De huidige POL-aanvulling komt in de plaats van een eerder door Provinciale Staten vastgesteld plan voor de uitbreiding van de groeve ’t Rooth met 17 ha. Dit plan is in 2004 door de Raad van State vernietigd.

De grondslag om te komen tot een uitbreiding van de Groeve ’t Rooth is tweeledig. Ten eerste zal een uitbreiding bijdragen aan de Nederlandse kalksteenbehoefte. De kalksteenvoorraden in de bestaande groeve zijn uitgeput, terwijl de behoefte aan kalksteen in Nederland de komende jaren constant blijft. Op termijn zal exploitant Ankerpoort voor zijn maalbedrijven overstappen op volledige import van kalksteenproducten.

In de tweede plaats geldt het belang van de werkgelegenheid en het bedrijfsbelang. Op termijn wil het bedrijf omschakelen van de winning, verwerking en afzet van mergelproducten naar de verwerking en verkoop van andere hoogwaardige mineralen. Die omschakeling is echter niet in één keer te maken. Om een goede overgang te realiseren, wil exploitant Ankerpoort de groeve ‘t Rooth voor een laatste maal uitbreiden, en wel met 5,8 ha. Deze uitbreiding vergt een planologische verankering in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, wat via deze POL-aanvulling wordt gerealiseerd.

Gelet op de nu voorgestelde omvang van de uitbreiding (5,8 ha) bestaat er geen wettelijke verplichting tot het opstellen van een milieu-effectrapportage (MER). Desondanks is er vrijwillig een plan-MER opgesteld. Dat is gedaan om zo goed mogelijk informatie over de milieueffecten van de uitbreiding van de groeve in beeld te brengen en voor de besluitvorming beschikbaar te hebben.

De POL-aanvulling ‘Uitbreiding mergwelwinning groeve ’t Rooth’ wordt in de periode van 16 maart tot en met 26 april ter inzage gelegd bij gemeente Margraten en de Provincie Limburg. Bedoeling is dat Provinciale Staten in juni een besluit nemen over de aanvulling.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet