NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Afschot wilde zwijnen in Limburg succesvol

8 maart 2006

Het aantal gedode wilde zwijnen in Limburg (buiten het Meinweggebied) is in de afgelopen maanden fors toegenomen. Dat komt onder meer door de succesvolle samenwerking van alle betrokkenen bij de jacht: grondgebruikers, jagers en Provincie. Zo vat gedeputeerde Ger Driessen de stand van de Wilde Zwijnen samen in Limburg. Hij reageert daarmee op berichten in de media over dit onderwerp. Driessen ziet weinig in het instellen van een premie per gedood zwijn, onder meer vanwege frauderisico’s.

De Provincie Limburg heeft als beleid dat buiten het Meinweggebied geen wilde zwijnen wordt toegestaan om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Desondanks hebben zich de afgelopen jaren wilde zwijnen gevestigd buiten het leefgebied. Deze wilde zwijnen zijn afkomstig uit Duitse leefgebieden van deze soort. Om de verspreiding van zwijnen het zogeheten ‘0-optiegebied’ tegen te gaan heeft de Provincie aan de Limburgse faunabeheereenheden ontheffingen verleend om deze wilde zwijnen af te schieten. Aanvullend op het reguliere gebruik van het geweer is daarbij het gebruik van kunstlicht toegestaan.

Voorlichting en samenwerking
Omdat er nu ook wilde zwijnen voorkomen ten westen van de Maas, waar onder jagers weinig ervaring was met het doden van wilde zwijnen, hebben de faunabeheereenheden, de LLTB en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging in samenwerking met de Provincie Limburg voorlichtingsavonden gehouden voor jagers. In de praktijk blijken er geen beletsels te zijn voor jagers om wilde zwijnen te schieten. De grondgebruikers werken mee aan het realiseren van de nulstand door jagers toestemming geven om op hun terreinen te schieten. Ook de beheerders van natuurterreinen, zoals de Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer werken mee aan dit beleid door voor de terreinen waar wilde zwijnen worden gesignaleerd toestemmingen te geven aan jagers.

Drijfjacht
Het resultaat van deze activiteiten is dat het aantal gedode wilde zwijnen in het 0-optiegebied de afgelopen maanden sterk is toegenomen. Sinds 1 augustus 2005 zijn in dit gebied 94 wilde zwijnen gedood, waarvan 17 ten westen van de Maas. De situatie aan de oostkant van de Maas is goed onder controle; ten westen van de Maas zal nog een aanvullende inspanning van jagers noodzakelijk zijn. De Limburgse faunabeheereenheden hebben de minister van LNV en de Provincie Limburg verzocht om zogenaamde een op een drijfjachten (een drijver helpt een jager) mogelijk te maken. De Provincie Limburg heeft de ontheffing daartoe met het goedkeuren van de faunabeheerplannen verleend. De publicatie van de toestemming van de minister van LNV laat echter nog op zich wachten. Op dringend verzoek van de Provincie heeft het Ministerie van LNV laten weten deze toestemming binnen twee weken te zullen publiceren. Daarmee wordt ook het gebruik van deze aanvullende methode toegestaan om de nulstand buiten het leefgebied de Meinweg te realiseren.

Raster
In 2005 subsidieerden de Provincie en het Rijk gezamenlijk het initiatief van de LLTB voor het herstel van het zwijnwerend raster langs de Duitse grens ten Noorden van het Meinweggebied. Nu dit raster zo goed als gerealiseerd is, is te verwachten dat het aantal zwijnen dat vanuit Duitsland Limburg binnenloopt sterk zal afnemen.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet